Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Zkratky a značky

[Stáhnout ve formátu DOC] [Stáhnout ve formátu PDF]

AMU Akademie múzických umění
apod. a podobně
atd. a tak dále
Brockhaus-Riemann Brockhaus-Riemann-Musiklexikon in zwei Bänden (ed. Carl Dahlhaus a Hans Heinrich Eggebrecht, 2 svazky, Wiesbaden - Mainz 1978–1979)
b. m. bez místa vydání (v seznamu literatury)
b. r. bez roku vydání (v seznamu literatury)
č. číslo
ČSHS Československý hudební slovník osob a institucí I (Praha 1963), II (Praha 1965)
ČSS Čeští skladatelé současnosti (ed. Alena Martínková, Praha 1985)
DČHK Dějiny české hudební kultury 1890/1945. I. 1890/1918 (Praha 1972), II. 1918/1945 (Praha 1981)
Dlabacz
Gottfried Johann Dlabacž: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien (3 svazky, Prag 1815)
ed. editor
EJ
Antonín Matzner, Ivan Poledňák, Igor Wasserberger a kolektiv: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část jmenná–Československá scéna (Praha 1990)
Grove5 Grove´s Dictionary of Music and Musicians (ed. Eric Blom, 9 svazkù, London 51954)
HSPK
Jiří Vysloužil: Hudební slovník pro každého. II. Díl. Skladatelé a hudební spisovatelé (Vizovice 1999)
JAMU Janáčkova akademie múzických umění
Kotek1 Josef Kotek: Dějiny české populární hudby a zpěvu I. 19. a 20. století (do roku 1918) (Praha 1994)
Kotek2 Josef Kotek: Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918–1968) (Praha 1998)
LdM
Lexikon zur deutschen Musikkultur Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien
(2 svazky, München 2000)
MAB Musica antiqua Bohemica
MEH
Malá encyklopedie hudby (ed. Jaroslav Smolka, Praha 1983)
MGG1 Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Friedrich Blume, 16 svazků,
Kassel - Basel 1949–1979)
MGG2 Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. Ludwig Finscher, 10 + 17 svazků, Kassel–Basel 1999 ad)
MuzE Muzykalnaja enciklopedija (6 svazků, ed. Jurij Vsevolodovič Keldyš,
Moskva 1973–1982)
MSN Masarykův slovník naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí
(7 svazků, Praha 1925–1933)
New Grove1 The New Grove Dictionary of Music and Musicians (ed. Stanley Sadie, 20 svazků, London 1980, reprint s malými opravami 1981)
New Grove2 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition.(ed. John Tyrrell, 29 dílů, London 2001. V elektronické podobě jako www.grovemusic.com)
op. opus
OSN Ottův slovník naučný (28 svazků, Praha 1888–1909)
OSNND Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému (6 dílů vždy po 2 svazcích, Praha 1930–1943)
PHSN
Pazdírkův hudební slovník naučný. II. Část osobní. Svazek prvý. A–K (ed. G. Černušák a V. Helfert, Brno 1937), Svazek druhý. L–M (Brno, vydávání zastaveno 1941)
pol. polovina (ve spojení se stoletím apod.)
prov. provdaná
pseud. pseudonym
pův. jm. původním jménem
Quoika
Rudolf Quoika: Die Musik der Deutschen in Böhmen und Mähren (Berlin 1956)
resp. respektive
roz. rozená
Rieger Slovník naučný (ed. František Ladislav Rieger, 12 svazků, Praha 1860 - 1890)
Riemann12 Riemann Musiklexikon. Personenteil A–K (ed. Wilibald Gurlitt, Mainz 12 1959). Personenteil L–Z (ed. Wilibald Gurlitt, Mainz 12 1961)
rkp. rukopis
s. strana
SČHK Slovník české hudební kultury (Jiří Fukač–Jiří Vysloužil–Petr Macek (ed.),
Brno 1997)
stol. století
sv. svatý(á)
tj. to jest
tzn. to znamená
tzv. takzvaný
vl. jm. vlastním jménem
vyd. vydání
zvl. zvláště