Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kříž, František Karel

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:20.6.1887
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.1.1943
Text

Kříž, František Karel,houslař, narozen 20. 6. 1887, Smíchov (Praha), zemřel 7. 1. 1943, Město Albrechtice.

Syn profesora akademického gymnázia v Praze, houslaře amatéra Cyrila Kříže a Marie Křížové, roz. Pelzové. František Kříž se roku 1903 začal učit v houslařské škole v Lubech (tehdy Schönbach), odkud o rok pozdějiodešel do německého Markneukirchenu. Zde 5. 5. 1906 získal výuční list s celkovým ohodnocením „dobře“. Vzápětí po vyučení začal pracovat v Markneukirchenu u Oscara Zäge. Poté byl zaměstnán ve švýcarském ateliéru v Basileji, později pobýval v Zurichu. V Čechách působil u Jindřicha Zazvonila v Kladně. Po svém definitivním návratu do Čech si 5. 2. 1910 v Praze založil živnost. V Praze pobýval do roku 1937.

Od roku 1914 začal spolupracovat s Rudolfem Eberlem z Lubů (Schönbach), tato spolupráce trvala až do doby jeho odchodu z Prahy. Mezi léty 1919–20 působil jako správce archivu nástrojů na pražské konzervatoři. Po něm tuto funkci převzal Josef Hutter. Kříž zde nadále působil jako opravář nástrojů a učitel nauky o smyčcových nástrojích. Hutter při inventarizaci archivu narazil na nástroje, které se lišily od exemplářů, jež byly na konzervatoři uloženy. Z toho důvodu bylo 20. 3. 1924 s Františkem Křížem a pražskou konzervatoří započato trestní řízení týkající se ztrát nástrojů z archivu konzervatoře. 22. 4. 1925 byl Kříž zatčen, avšak o měsíc později bylo trestní řízení s Františkem Křížem zastaveno a byl zbaven obvinění.

Křížovo působení v hlavním městě završuje vítězství v houslařské soutěži z roku 1933, kterou pořádal Jiří Herold (violista Českého kvarteta). Záměrem Jiřího Herolda bylo představit nejlepší české houslaře. První místo v této soutěži získal František Kříž, druhé Otakar Špidlen a třetí Jan Baptista Vávra. Mimořádná čtvrtá cena byla udělena houslaři Karlu Pilařovi.

Kříž si 16. 7. 1937 zrušil živnost v Praze a téhož měsíce se přestěhoval do Olomouce. Dokumenty, které by registrovaly opětovné nahlášení živnosti, tentokrát v Olomouci dochovány nebyly. Prameny Archivu hlavního města Prahy však dokumentují, že 16. 9. 1937 byla z Magistrátu hlavního města Prahy zaslaná živnost Františka Kříže do Olomouce. Ve Státním okresním archivu v Olomouci se dále nacházely i berní zprávy, které byly zaslány z výpravné rady dne 15. 9. a 2. 11. 1937, ale tyto dokumenty se nedochovaly. Jediné zmínky, které hmotně reflektují působení Františka Kříže v Olomouci, jsou záznamy dílny v Sokolské ulici tř. 10 s názvem „Hudební nástrojová výroba a prodej“, jenž se nachází v adresářích Státního okresního archivu Olomouc a výpis z policejních přihlášek, který je uložen tamtéž. Roku 1942 se Kříž přestěhoval do Města Albrechtice. Zde až do své smrti bydlel v Zámecké ulici č. 7.

Mezi významné houslařské počiny Františka Kříže patří úprava mistrovských houslí Antonia Stradivariho pocházejících z roku 1718, které dle potřeb primária Kolischova kvarteta Rudolfa Kolische přetočil z důvodu, že během války přišel Kolisch o článek prstu na levé ruce. Dále se zasloužil o rekonstrukci nástroje od Nicolause Amitiho ze 17. století. U tohoto exempláře Kříž vyhotovil celou poničenou vrchní desku. Jeho olomoucká éra byla dovršena mistrovským nástrojem pocházejícím z roku 1938.


Literatura

I. Lexika
Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století, 2. díl, K–P (Praha 1999).

II. Ostatní
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959).
Kráčmarová, Pavlína: Houslař František Kříž (1887–1943) (bakalářská práce, Olomouc, univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra muzikologie, 2009).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1989).

Archivalie

Trestní řízení s F. Křížem, Zemský soud Praha. Karton č. 120, č. 1–66, sig.: XVII-3340/25, Oblastní archiv Praha.
Výpověď obviněného. Karton č. 120, sig.: XVII-3340/25. Oblastní archiv Praha.
Zápis policejní šetření. Karton č. 8047, sig.: K4815/21 Kříž Fr. 1887. Národní archiv Praha.
Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatel. Karton č. 8047, sig.: K4815 Kříž Fr. Národní archiv Praha.
Ztráta ústavního majetku. Policejní šetření. Karton č. 8047, sig.: K4815/21 Kříž Fr. 1887. Národní archiv Praha.
Policejní ředitelství, Praha II. Všeobecná spisovna 1931-1945. Karton č. 8047, sig.: K4815/21 Kříž Fr. 1887. Národní archiv Praha.
Protokol. Policejní ředitelství. Karton č. 8047, sig.: K4815/21 Kříž Fr. 1887. Národní archiv Praha.
Zápis o věcech zabavených. Karton č. 8047, sig.: K4815/21 Kříž Fr. 1887. Národní archiv Praha.
Komisní vyšetření stavu nástrojů ve státní konzervatoři hudby Praha. Policejní šetření. Karton č. 8047, sig.: K4815/21 Kříž Fr. 1887. Národní archiv Praha.
Zvláštní soutěž – houslařská 1933. Karton č. 55, poznámka II. 217/08., Inv. č. 165, NÚ 612.22, Wiehlův Fond, (4) Národohospodářský ústav při ČAVU. Archiv akademie věd Praha.
Osobní archiv Ireny Bukačové.

Pavlína Kráčmarová

Datum poslední změny: 26.4.2010