Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Loos, Karel

Tisk


Charakteristika: skladatel, varhaník a ředitel kůru

Datum narození/zahájení aktivity:narozen před 8. 3. 1722
Datum úmrtí/ukončení aktivity:2.3.1772
Text
Literatura

Loos, Karel, skladatel, varhaník a ředitel kůru, narozen před 8. 3. 1722 (křest), Mnichovský Týnec (Chožov), zemřel 2. 3. 1772, Tuchoměřice.

 

Jeho otec Daniel byl řemeslníkem a v Mnichovském Týnci se s příbuznými usadil jen několik let před Karlovým narozením. 30. ledna 1720 se zde oženil s Alžbětou Bláhovou, s kterou měl šest dětí. Karel se narodil jako druhý. Jejich rodina žila v Mnichovském Týnci ještě koncem 18. století. Prvního vzdělání se Karlu Loosovi dostávalo v Chožově. V té době zde působil kantorský rod Lohrů. V letech 1720–50 to byl Jan Václav Lohr a po něm jeho syn Bernard Lohr. Od něj se v českých chrámových sbírkách dochovalo několik skladeb, stejně jako od dalších členů rozvětveného rodu, např. Františka Antonína nebo Jana Josefa. Zda a kde studoval Karel Loos dále, není známo, avšak skladatel jeho formátu jistě neprošel jen povrchním venkovským vzděláním – Loosova vynikající skladatelská schopnost nebyla jen dílem mimořádného talentu. A už proto, že ředitelem kůru v jezuitském kostele nemohl být jakýkoliv muzikant, nabízí se myšlenka, že studoval na některé z jezuitských škol. Jindy spolehlivé dobové prameny mlčí o tom, zda mohl být jeho učitelem některý z vyhlášených skladatelů.

O Karlu Loosovi nemáme vlastně žádné zprávy až do jeho příchodu do Tuchoměřic, které již dávno předtím žily bohatým kulturním i hudebním životem. S místním kostelem sv. Víta je spjat celý osobní i profesní život Karla Loose. Působil zde jako kantor, varhaník a ředitel kůru. Poprvé je zde o něm zmínka 3. října 1745, kdy byl za družbu při svatbě Václava France. Nevěstě Kateřině byla za družičku sestra Anna; s ní byl o dva roky později dne 12. Září 1747 oddán na stejném místě. Jak vyplývá z matriky narozených, manželé Loosovi přivedli na svět v letech 1748–70 nejméně čtrnáct dětí, z toho jednou dvojčata chlapců. Čtyři děti zemřely ještě v malém věku. Za Loosovy služby zde byly v kostele sv. Víta v letech 1754–55 instalovány nové varhany a pořízeno několik nových hudebních nástrojů na kůr. Katastrofální neúroda a hladomor v letech 1770–72, které zasáhly české země, negativně ovlivnily i osudy rodiny Karla Loose. 15. ledna 1772 zemřela ve věku 39 let Anna Loosová a vzápětí 2. března i sám Karel Loos. Nejmladší děti skončily v péči příbuzných matky Anny a rodinné neštěstí se dovršilo v květnu 1773, kdy zemřely dvě nejmladší Loosovy dcery ve věku tří a pěti let. V dalších letech se v tuchoměřických matrikách příjmení Loos již nevyskytuje.

Nejvíce datovaných opisů skladeb Karla Loose máme až z doby po jeho smrti, nezřídka až z počátku 19. století. Dosud je znám pouze jediný autograf, který se nachází ve sbírce Pražského hradu. Podstatné ovšem je, že Loos byl jedním z nejhranějších autorů v Čechách a ještě za jeho života bylo jeho dílo rozšířeno i po Evropě. Dnes to dokazují zpracované chrámové sbírky kostelů a klášterů v Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Slovensku a dalších. Ze soupisu dostupných děl Karla Loose vyplývá, že za přibližně 30 aktivních skladatelských let vytvořil na 50 různých mší, 20 ofertorií, minimálně 12 litanií, 5 requiem, 12 mariánských antifon, 3 nešpory, několik árií a řadu příležitostných skladeb, např. známou zpěvohru o komínku nebo Stabat Mater. Víme také, že psal i komorní hudbu, ale ta se téměř nedochovala. Výčet není dosud přesný, je vytvořen pouze z dostupných databází zpracovaných sbírek. Loosův tematický katalog čítá zatím 120 položek. Karel Loosje hudebním historikům známou osobností, ovšem s prakticky neznámým a dosud nedoceněným hudebním odkazem. V odborné literatuře se objevuje co do významu pouze v souvislosti s komickou zpěvohrou, poprvé obsahující námět ze zednického prostředí Oper bohemica de camino a cementariis luride aedificata seu Pugna inter patrem familiae et murarios, v překladu Česká opera o komínku zedníky hravě vystaveném aneb Boj pantátův se zedníky, která částečně i zlidověla. Ta je však ve srovnání s hloubkou a úrovní jeho duchovní hudby, které se především věnoval, okrajovou záležitostí.

Jako skladatel patřil Karel Loos k tehdejší české špičce. Emilián Trolda jej řadí mezi českými kantory na první místo. Výborně ovládal hudební formy, dokonale a pěvecky vděčně stavěl melodie a věděl jak technicky správně a přitom melodicky složit fugu. Stylově jej řadíme k tvůrcům pozdního baroka, či raného klasicismu. Zejména vážněji laděná díla mají ještě barokní dozvuky a i všechny ostatní spojuje optimistická lehkost, podobně jako u Františka Xavera Brixiho. Ne náhodou byly v minulosti zaměňovány skladby obou těchto umělců, jako např. Stabat Mater. Ze tří dnes známých opisů (Břevnov, Smečno, Česká Třebová) je neúplný smečenský mylně označen jako dílo Brixiho.


Literatura

ČSHS.

 

Karel Procházka

Datum poslední změny: 26.10.2016