Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Skalická, Marie

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:13.4.1932
Datum úmrtí/ukončení aktivity:20.5.2008
Text
DíloLiteratura

Skalická, Marie, muzikoložka, narozena 13. 4. 1932, Pardubice, zemřela 20. 5. 2008, tamtéž. 

 

Maturovala roku 1951 na reálném gymnáziu v Pardubicích. V letech 1952–56 studovala muzikologii na katedře hudební vědy Karlovy univerzity u profesorů Mirko Očadlíka a Antonína Sychry. Na základě diplomní práce Význam thematické práce v 1. kompozičním období Josefa Suka se stala 1956 promovanou historičkou; titul PhDr. získala 1969 na katedře hudební vědy v Olomouci. Po absolutoriu muzikologie nastoupila do Smetanova muzea a od 1957 byla též externistkou v hudebním oddělení Univerzitní knihovny. V letech 1962–92 byla zaměstnána v Ústavu pro hudební vědu Československé akademie věd, kde pracovala v oddělení dokumentace. V této funkci  se stala autorkou, resp. redaktorkou bibliografických soupisů v kolektivních pracích ústavu Dějiny české hudební kultury 1890–1945 (2 díly, Praha 1972 a 1981) a Hudební věda. Historie a teorie oboru (3 díly, Praha 1988). Samostatně se zabývala tématy souvisejícími s hrabětem Františkem Antonínem Šporkem a také českou hymnologií, k níž vypracovala zejména soupis nototisků z let 1620–1800 pro RISM B XIII/1.


Dílo

Antonio Vivaldi a Čechy (Hudební věda 2, 1965, č. 3–4, s. 419–428, spoluautorka s Tomislavem Volkem);

Vivaldis Beziehungen zu den böhmischen Ländern (Acta musicologica 39, 1967, s. 64–71, spoluautorka s Tomislavem Volkem);

Die Sänger der italienischen Oper in Prag 1724–1735 (De musica disputationes Pragenses II, Prag 1974, s. 147–175);

Koledy v předbělohorských písňových pramenech (Miscellanea musicologica 30, 1983, s. 9–37, spoluautorka s Janem Koubou);

Hercommanus clericorum. Na okraj vzácného šporkovského spisu (In: Ars baculum vitae. Sborník studií k 70. narozeninám prof. Pavla Preisse, Praha 1996, s. 204–207);

Špork o léčitelství – dosud neznámé názory fundátora hospitálu v Kuksu (Sborník přednášek z dějin farmacie, Praha 2002, s. 13–14);

Šporkovské hodiny v Kuksu (dvojlist pro Theatrum Kuks 2005);

Répertoire International des Sources Musicales B/XIII/1: Hymnologica Slavica. Hymnologica Bohemica, Slovaca, Polonica, Sorabica. Notendrucke des 16. bis 18. Jahrhunderts (München 2012, spoluautorka česko-slovenské části).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Volek, Tomislav: Marie Skalická (1932–2008) (Hudební věda 45, 2008, č. 3–4, s. 419–420).

 

Jan Kouba

Datum poslední změny: 16.8.2023