Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Procházková, Jarmila

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:27.2.1961
Text
Dílo

Procházková, Jarmila, muzikoložka, narozena 27. 2. 1961, Třebíč.

 

V roce 1982 absolvovala konzervatoř v Brně (obor hra na klavír), poté studovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (titul PhDr. získala v roce 1986, titul Ph.D. v roce 2002).

Badatelsky se zaměřuje na hudební život na Moravě v 19. a 20. století, na život a dílo Leoše Janáčka s přesahem do etnomuzikologické a hudebně sociologické problematiky.

V letech 1986–96 pracovala v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea jako stipendistka, referentka a později jako kurátorka. Specializovala se na janáčkovskou problematiku a hudbu 20. století. Od roku 1999 externě spolupracovala s brněnským pracovištěm Etnografického ústavu Akademie věd České republiky, od ledna 2004 byla zaměstnána tamtéž. Od března 2005 je vědeckou pracovnicí v Kabinetu hudební historie AV ČR (pracoviště Brno).

V letech 1988–91 byla tajemnicí Společnosti Leoše Janáčka, od roku 1995 je členkou Ediční rady pro Souborné kritické vydání díla Leoše Janáčka, podílí se na přípravě konkrétních svazků. Od ledna 2006 je členkou Rady pracoviště Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., od prosince 2009 členkou výboru České společnosti pro hudební vědu.


Dílo

Dílo literární

 

Monografické práce

Janáčkovo Capriccio: (Inspirace, geneze, analýza, interpretace) (Diplomová práce, strojopis, Filozofická fakulta UJEP, Brno 1986).

Leoš Janáček, narozen na Hukvaldech (Moravské zemské muzeum, Brno 1994, společně s B. Volným, též anglicky).

Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru: metoda, technika zápisu, výsledky (disertační práce, strojopis, Filozofická fakulta MU, Brno 2002).

Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru I. Komentáře (EÚ AV ČR, Doplněk, Brno 2006).

Janáčkovy Luhačovice: genius loci et genius musicae (Luhačovice 2009).

 

Studie a stati (výběr)

Duše v očarovaném kruhu (Opus musicum 21, 1989, č. 7, s. 200–207).

Prezident a skladatel (Opus musicum 22, 1990, č. 6, s. 168–182).

Leoš Janáček´s attitude to folk music (Volks- und Kunstmusik im 20. Jahrhundert in Europa: symposium Slowenische Musiktage 4.–6. 4. 1989 Ljubljana, 1990, s. 122–126).

Janáčkovy tance České, Moravské, Valašské, Lašské, Hanácké a národní I (Opus musicum 24, 1992, č. 10, s. 311–318).

Janáčkovy tance České, Moravské, Valašské, Lašské, Hanácké a národní II (Opus musicum 25, 1993, č. 4, s. 104–111).

Janáčkovy tance České, Moravské, Valašské, Lašské, Hanácké a národní III (Opus musicum, 25, 1993, č. 5–6, s. 164–171).

Inspirační zdroje a geneze Janáčkovy nedokončené symfonie Dunaj (Časopis Moravského muzea 78, 1993, vědy společenské, s. 239–247).

On the genesis of Janáček´s First string quartet (sborník Colloquium Probleme der Modalität - Leoš Janáček heute und morgen, Brno 1988, FF MU, Brno 1994, s. 229–232).

Leoš Janáček a Česká národní kapela v Brně (Opus musicum 27, 1995, č. 2, s. 91–96).

Působení Leoše Janáčka v Besedním domě v Brně (Besední dům: architektura, společnost, kultura, Státní filharmonie Brno, Brno 1995, s. 133–151).

Leoš Janáček a moravský hudební folklor (Nejstarší zvukové záznamy moravského a slovenského lidového zpěvu. z folkloristické činnosti Leoše Janáčka a jeho spolupracovníků, Gnosis, Brno 1998, s. 7–18, 20–29).

Leoš Janáček jako organizátor orchestrálních koncertů v Brně 1889–1914 (Opus musicum 30, 1998, č. 2, s. 50–59).

Leoš Janáček and military music (SPFFBU, 1998, H 33, s. 43–53).

Janáčkovy záznamy lidových písní a tanců z Horácka (Opus musicum 31, 1999, č. 3, s. 31–38).

Janáčkovy záznamy folklorních jevů z Brněnska (Opus musicum 31, 1999, č. 5, s. 36–44).

Janáčkovi interpreti folkloru (Miscellanea z výročních konferencí 1999 a 2000, Česká společnost pro hudební vědu, Praha 2001, s. 88–91).

Janáčkovy snahy o fotografickou dokumentaci v rámci podniku Lidová píseň v Rakousku (Národopisná revue 13, 2003, č. 4, s. 199–211).

Úcta k tradici, aktuální zpracování a tvůrčí badatelské vize (Opus musicum 36, 2004, č. 1, s. 8–11).

Podoby folkloru v Janáčkově sborovém a vokálním díle (Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu Cantus choralis ´03 Folklor v hudbě 20. století, PF UJEP, Ústí nad Labem 2004, s. 63–67).

Sušilovy sbírky lidových písní z let 1835 a 1840 a jejich využití ve sbírce třetí (František Sušil (1804–1868): Odkaz a inspirace, Rousínov-Brno 2004, s. 67–90).

Janáčkovy Národní tance na Moravě a ostatní klavírní úpravy lidových tanců: informace o novém kritickém vydání (sborník Fenomén Janáček včera a dnes, Konzervatoř, Brno 2006, s. 19–25).

O perníkové chaloupce na Hukvaldech aneb Lidka Sládková vypráví Janáčkovi pohádku (Rozrazil 2006, č. 10, s. 91–92).

Folklorismus v zrcadle Janáčkových folklorních záznamů (sborník Současný folklorismus a prezentace folkloru, Národní ústav lidové kultury, Strážnice 2006, s. 80–85).

Janáčkovy záznamy a jejich redakce ve třetí Bartošově sbírce (Sborník z konference František Bartoš, dialektolog, pedagog a národopisec, Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín 2007, s. 59–64).

Janáčkovy cesty za slovenským hudebním folklorem (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 11, s. 42–45).

Návrh zásad kritického vydání Janáčkových záznamů hudebního a tanečního folkloru (Hudební věda 44, 2007, č. 2, s. 200–224).

Leoš Janáček a vojenská hudba (sborník Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí, EÚ AV ČR, Praha 2007, s. 197–206).

Úvaha o současných možnostech historické etnomuzikologie (Miscellanea z výročních konferencí ČSHV z let 2006–07, ČSHV, Praha 2008, s. 80–85).

Aktuální pohled na folkloristickou činnost Leoše Janáčka (SPFFBU, 2007–08, H 42–43, s. 97–103).

 

Publikační činnost od roku 2004 (vč. recenzí a zpráv) je evidována v systému ASEP, přístupná na adrese: www.cas.cz

 

Edice

Leoš Janáček: Památník pro Kamilu Stösslovou (Moravské zemské muzeum, Brno 1994, též německy 1994, anglicky 1996).

Leoš Janáček: Houslový koncert Putování dušičky (předmluva ke kritickému vydání, Editio Supraphon-Bärenreiter, Praha 1997).

Leoš Janáček: „V mlhách“ (komentář faksimile autografu IV. věty klavírního cyklu, Moravské zemské muzeum, Brno 1998).

Leoš Janáček: Capriccio pro klavír (levou rukou)... (předmluva ke kritickému vydání, Editio Bärenreiter, Praha 2001).

Leoš Janáček: Balada blanická (předmluva ke kritickému vydání, Editio Janáček, Brno 2003, s. IX–XXII).

Leoš Janáček: Národní tance na Moravě a další úpravy pro klavír, (zpěv) a taneční soubor (Editio Janáček, Brno 2005).

Leoš Janáček: Folkloristické dílo (1886–1927): studie, recenze, fejetony a zprávy (Editio Janáček, Brno 2009).

 

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 8.1.2012