Český hudební slovník osob a institucí

Peduzzi, Lubomír

Charakteristika: Muzikolog, skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 20.3.1918
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 4.10.2008

Peduzzi, Lubomír, muzikolog, skladatel a pedagog, narozen 20. 3. 1918, Štýrský Hradec, zemřel 4. 10. 2008, Brno.

 

Po studiu na gymnáziu nejprve v Uherském Brodě a potom v Brně (maturita 1937) pokračoval na brněnské univerzitě, obor filozofie, historie, hudební věda (1937–39, 1945–46). Při studiu gymnázia se hudebně vzdělával hrou na klavír u Anny Holubové a hudební teorií a skladbou u Pavla Haase. Za okupace studoval na konzervatoři v Brně skladbu a dirigování (u Jaroslava Kvapila a Antonína Balatky). Po válce nastoupil jako učitel na gymnázium ve Velkém Meziříčí (1946–52) a od roku 1952 učil v Brně. V roce 1956–58 si rozšířil vzdělání ještě o hudební výchovu a v roce 1963 složil doktorát v oboru hudební věda na univerzitě v Olomouci (disertační práce Pavel Haas a jeho tvorba za okupace). V rámci osvětové činnosti vedl celou řadu odborných i popularizačních přednášek a hudebních besed, úvodů ke koncertům apod. Ve své vědecké práci se hojně zabýval hudebně výchovnými problémy a hudební pedagogikou, přičemž se opíral o své zkušenosti z praxe. Hlavní těžiště jeho odborného zájmu však spočívalo ve studiu brněnského hudebního života a především pak osobnosti skladatele Pavla Haase. Věnoval se také skladatelské činnosti a byl členem Svazu československých skladatelů, kde byl členem subkomise pro výchovné koncerty a subkomise pro dětskou a instruktivní literaturu. Jeho skladatelská pozůstalost je uložena v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně.


Dílo:

I. Dílo literární (výběr)

 

Knihy

Zdeněk Blažek. Obraz života a díla (Brno 1988).

Pavel Haas. Život a dílo skladatele (Brno 1993).

Pavel Haas. Leben und Werk des Komponisten (Hamburg 1996).

Kronika pěti generací. Z historie české větve roku Peduzzi (Brno 1997).

O hudbě v terezínském ghettu. Soubor kritických statí (Brno 1999).

 

Články a studie

Pavel Haas. K 50. výročí narození skladatele (Hudební rozhledy, roč. 1, 1949, s. 227).

Tragický osud skladatele Pavla Haase (in: Svobodné slovo 17. 10. 1954).

K úpravám hudebních skladeb pro školu (Hudební výchova roč. 5, 1957, č. 2).

Siciliana Fr. V. Míči (Hudební výchova roč. 5, 1957, s. 55).

Komorní hudba na nehudebních školách (Hudební výchova roč. 6, 1958, č. 6).

Haasova „hobojová“ suita (Hudební rozhledy roč. 12, 1959, s. 793)).

Vlastenecká symbolika posledních děl Pavla Haase (in: Sborník prací JAMU, III, 1961, s. 75).

Představitel Janáčkovy školy (Hudební rozhledy, roč. 17, 1964, s. 785).

Haas Pavel (in: Sborník Terezín [anglicky] Praha 1965, s. 152).

Haasovské výroční rozjímání (Hudební rozhledy, roč. 22, 1969, s. 588).

Janáček, Haas a Divoška (Opus musicum 1978, č. 8, příl. I–IV).

Joža Úprka a brněnská Vesna (in: Svobodné slovo 28. 12. 1978).

Ten, který nepřežil Osvětim (Opus musicum 1979, č. 8, příl. I–II).

Jan Vratislavský jubiluje (in: Lidová demokracie 13. 3. 1979).

Jak učil Janáček skládat operu (Opus musicum, 1980, č. 7, příl. I–VIII).

...a svět zůstal hluchý (R. Thákur a česká hudba) (in: Svobodné slovo, 1. 8. 1981).

Zdeněk Blažek (in: Zpravodaj klubu NV v Žarošicích 1980, č. 3. s. 10).

Pavel Haas a lidová píseň (Opus musicum, 1984, s. 33).

Doktor Eisenbart incognito in einer tschechischen Oper (in: The Musical Theatre, Brno 1984, s. 399, také v Musik in Theresienstadt, Berlin 1991).

Roh hojnosti. Hudba Zdeňka Blažka (Opus musicum 1985, s. 172).

Zemřel O. Halma (in: Lidová demokracie 29. 3. 1985).

Hudba psaná v Terezíně aneb Gideon Klein a ti druzí (Opus musicum 1985, č. 10, X–XIII).

Pavel Haas (in: Pavel Haas, Gideon Klein, Hans Krása, Viktor Ullmann, Český hudební fond, Praha 1986).

Haasův Šarlatán (Opus musicum 1986, s. 293).

Zemřel Jan Vratislavský (in: Lidová demokracie 23. 5. 1985).

Joža Karas: Music in Terezín 1941–45 (Opus musicum 1988, č. 1, I–V).

Pavel Haas: Čtyři písně na slova čínské poezie (Opus musicum 1988, č. 6).

Jaký byl Pavel Haas (Opus musicum, 1989).

Vzpomínka na Jana Vratislavského (in: Lidová demokracie 24. 3. 1989).

In memoriam Zdeňka Blažka (Od Hradské cesty 1986–1988, s. 98).

Musica reanimata v Drážďanech (Opus musicum, 1991, s. 12).

O premiéře Prodané nevěsty v Terezíně (Opus musicum, 1991, s. 307).

Václav Petruzzi, stavitel Kouniců (in: Vlastivědný věstník moravský, roč. 45, 1993, s. 56).

Za Marií Podešvovou (in: Svobodné slovo 4. 11. 1994).

Zamyšlení nad terezínskými kritikami Viktora Ullmanna (Hudební věda 1995, č. 2, s. 153–57).

Terezínské legendy a skutečnosti (Hudební věda, roč. 34, 1997, č. 2, s. 170).

Brněnští hudebníci v Terezíně (Hudební věda, roč. 34, 1997, č. 3. s. 303).

Jde o Terezín nebo o Gideona? (Hudební věda, roč. 35, 1998, č. 3, s. 288–292).

Falešné problémy Haasových Čtyř písní (Hudební věda, roč. 35, 1998, č. 3, s. 293–96).

O Gideonu Kleinovi a jeho monografii (Opus musicum, 1998, č. 6).

Vztahy mezi účastníky hudebního života v ghettu Terezín (Opus musicum 1999, č. 2, s. 11–25).

Tísňové volání Antonín Dvořáka (Opus musicum 1999, č. 2, s. 74–77).

Pavel Haas – český skladatel (Opus musicum 1999, č. 4, s. 24–28).

Kdo a co škodí Gideonu Kleinovi (Opus musicum 1999, č. 6, s. 77–79).

Z terezínského hudebního života (in: Terezínské studie a dokumenty. Academia, Praha 1999, s. 234–241).

Dvojí hold J. B. Foerstrovi (Opus musicum, 2000, č. 1, s. 13–19).

Odvedli, co dovedli (Opus musicum, 2000, č. 3, s. 74–76).

Po stopách mladosti Pavla Haase (Opus musicum, 2000, č. 5, s. 23–27).

Jak se dá také překládat (Opus musicum, 2001, č. 2, s. 68).

„Terezínský“ skladatel? (in: Univerzitní noviny 9, 2002, č. 12, s. 60).

 

Studie v programech, předmluvy

Pavel Haas a brněnské divadlo (Program Státního divadla Brno, 1984, s. 52).

Bohatá tvůrčí žeň. Hudba Zdeňka Blažka (Program Státního divadla 1984/5, s. 351).

Předmluva ke Čtyřem písním na slova čínské poezie od P. Haase. (Panton, Praha 1987).

Haas, Pavel: Studie pro smyčcový orchestr (Předmluva. Bote + Bock Berlin – Tempo Praha 1991).

Haas, Pavel: Dechový kvintet (Předmluva. Bote + Bock Berlin – Tempo Praha 1992).

Haas, Pavel: Suita pro klavír, op. 13 (Předmluva. Bote + Bock Berlin – Tempo Praha 1993).

Haas, Pavel: 1. smyčcový kvartet, op. 3 (Předmluva. Bote + Bock Berlin – Tempo Praha 1994).

Haas, Pavel: 2. smyčcový kvartet, op. 7 (Předmluva. Bote + Bock Berlin – Tempo Praha 1995).

Haas, Pavel: 3. smyčcový kvartet, op. 15 (Předmluva. Bote + Bock Berlin – Tempo Praha 1996).

Haas, Pavel: Mužský sbor Al s´ fod . (Předmluva. Bote + Bock Berlin – Tempo Praha 1996).

Haas, Pavel: Šest písní v lidovém tónu, op. 6 (Předmluva. Bote + Bock Berlin – Tempo Praha 1996).

Haas, Pavel: Sedm písní v lidovém tónu, op. 18 (Předmluva. Bote + Bock Berlin – Tempo Praha 1996).

Haas, Pavel: Mužský sbor Karneval, op. 9 (Předmluva. Bote + Bock Berlin – Tempo Praha 1997).

 

Lexikografické práce

Haas, Pavel (heslo v New Grove Dictionary of Music and Musicians II, I, London 1979).

 

 

I. Dílo hudební (výběr)

Sonatina pro klavír (1941).

Sonáta pro housle a klavír (1943).

Glosy pro dechové kvinteto (1980).

Tři studie pro violu (1985).

Hovory s tebou. Písňový cyklus na vlastní slova pro baryton a klavír (1982). OKS Blansko 1988.

Dětské písničky pro zpěv a klavír (1977). MKS S. K. Neumanna, Brno 1977.

Smuténka. Cyklus 4 sborů na slova Jana Skácela (1980). Tempo, Praha 1992.

Pocta Pavlu Haasovi pro smyčcový orchestr. Introdukce a fuga na Haasovo téma z nedokončené Symfonie (1994).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Jonasová, Taťána: Lubomír Peduzzi – hudební pedagog (Diplomová práce PedF UJEP Brno, 1984).

Pečman, Rudolf: Osmdesátník Lubomír Peduzzi (Hudební věda, roč. 35, 1998, s. 101–105).

 

Jiří Zahrádka


Datum poslední změny: 6.12.2011