Český hudební slovník osob a institucí

Bezděk, Jiří

Charakteristika: Skladatel, hudební teoretik, publicista, pedagog a organizátor

Datum narození/zahájení aktivity: 26.2.1961

Bezděk, Jiří, skladatel, hudební teoretik, publicista, pedagog a organizátor, narozen 26. 2. 1961, Plzeň.
 
Na plzeňské konzervatoři studoval akordeon. V roce 1983 byl přijat na katedru skladby pražské HAMU. Pod vedením Jaroslava Smolky, Jaroslava Jiránka a dalších studoval hudební teorii na  hudební fakultě AMU (diplomová práce Komplexní analýza IV. klavírní koncertu Bohuslava Martinů). Pražská HAMU mu pak udělila dva magisterské tituly (1991). Zahájil doktorandské studium na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (disertační práce Harmonizace melodie s výsledkem homofonie s rysy tonality pod vedením Ilji Hurníka). Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze získal doktorát Ph.D (2000).
Bezděk je autorem bezmála tří desítek skladeb komorních, osmi skladeb vokálních, tří skladeb orchestrálních, množství skladeb instruktivních, ale také hudby k několika filmovým dokumentům. Studium hry na akordeon přineslo Bezděkovi důvěrné seznámení s kompozičními postupy hudby 20. století. Později se zmiňuje o postmodernistických tendencích ve své tvorbě (seminář o nejnovějších kompozičních metodách, Ludwig-Maximilians-Universität München, 2002).
Získal mimo jiné čestné uznání  v soutěži ministerstva kultury ČR za Koncert pro klavír a orchestr (1990). V roce 1999 byla natočena jeho první skladba na CD, dnes se již jeho skladby najdou na čtyřech CD. Bezděk své skladby prezentuje také na mezinárodních festivalech (Vídeň, Chemnitz atd.).
Jeho pedagogická činnost je od roku 1984 spojena s plzeňskou konzervatoří (analýza skladeb, hudební teorie, přednášky o soudobé hudbě) a od roku 1990 se Západočeskou univerzitou (hudebně teoretické disciplíny, klavírní improvizace, seminář analýzy skladeb apod.) V oblastech hudební pedagogiky a metodiky vytvořil ucelený systém výuky hry na keyboard. Tento systém (Česká škola hry na keyboard ve 3 dílech) patří dnes k uznávaným výukovým programům na základních uměleckých školách v ČR.
Pozoruhodná je aktivita, kterou Bezděk vyvíjí pro rozvoj kultury plzeňského regionu a česko-německých vztahů, jež je také významně spojena s činností Západočeské Univerzity (hudba k cyklu dokumentárních filmů o kulturních památkách západních Čech a česko-bavorského pomezí; tlumočení přednáškového cyklu hudebního historika Prof. Helmuta Loose;  kooperace na projektu koncertní rady v ČR a BRD Vokální hudba českých německých soudobých skladatelů (2001); spolupráce s Hudebním institutem v Reyenaburku – projekt společné česko-německé kompozice; projekt EU Erasmus atd.). V zahraničí se snaží jako akordeonista uplatňovat hudbu západočeských skladatelů a českou soudobou hudbu vůbec. Dále se podílel na rekonstrukci Foersterovy opery Bloud po šedesáti pěti letech (instrumentace ztracených částí).
Svoji hudebně-teoretickou činnost zaměřuje na oblast soudobé hudby nebo kompozičních technologií.

Dílo:

I. Dílo hudební (výběr)
 
Komorní
Sonáta pro klavír č.1, 1986;
Tři kubistická zátiší pro flétnu, violoncello a cembalo (natočeno v Českém rozhlase), 1989;
Pieta pro klavír, 1993.

Vokální

Oblak a dým - cyklus malých vokálních scén na slova Vladimíra Stuchla pro soprán a klavír, 1993.

Orchestrální

Koncert pro klavír a orchestr,1989;
I. symfonie, 2000.

Instruktivní
Figurky z porcelánu - malá svita pro akordeon, Hra 1989.

Hudba k filmovým dokumentům
Odkaz věků (celovečerní dokument o pamětihodnostech západních Čech);
Lidová architektura západních Čech, vyrobila ZČU.
 

II. Dílo literární

Skripta, učebnice
Škola hry na keyboard ve 3 dílech (připraveno v německé verzi, Musikwerkstatt Regen, 1997);
Česká škola hry na keyboard ve 3 dílech (Hra 1997 a 1998).

Odborné statě
Nové komorní skladby západočeských autorů (In: Sborník Vídeňského letního semináře pro novou hudbu, 1997);
Postmoderní kompoziční myšlení, úvod do problematiky (1997);
K problematice harmonických a tonálních imaginárních tónů, východisko - pojetí K.  Janečka (In:  Sborník Hudební kultura XIV., PF ZČU Plzeň 1997).

Diskografie:

„… a vysvoboď nás ode všeho zlého“ – fantazie o dvou větách pro cembalo a varhany (Triga 1997);
Sonáta pro klavír č. 2 (1994);
Tři písně na slova Vladimíra Stuchla pro mezzosoprán a klavír (1984);
Úprava Händlovy árie Lancia ch´io mia pianga (Rinaldo) pro sólo, dětský sbor a klavír.

Literatura:

I. Lexika:
Who is …? (v České republice)1 (Hübners blaues Who is Who, Zug 2002)
 
II. Ostatní

http://www.musica.cz/bezdek

http://www.konzervatorplzen.cz/
http://www.whoiswho-verlag.cz

Jakub V. Vlček
Datum poslední změny: 2.3.2006