Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Steinmetz, Karel

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:7.9.1945
Text
DíloLiteratura

Steinmetz, Karel, muzikolog, pedagog, narozen 7. 9. 1945, Brno.

Studoval v rodišti na střední všeobecně vzdělávací škole (1960–63) a konzervatoři (1963–65, oddělení lidových nástrojů, obor bicí nástroje), pak hudební a divadelní vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity u Jana Racka, Bohumíra Štědroně, Zdeňka Blažka, Jiřího Vysloužila, Artura Závodského (1965–70,  PhDr. 1971 na Univerzitě Palackého v Olomouci  na základě práce Janáčkova světská sborová tvorba z hlediska rytmu, metra a útvarnosti. Pak byl na Filozofické fakultě v Brně externím vědeckým aspirantem (1980–86) a hodnost CSc. tam získal 1987 na základě kandidátské disertace K problematice časové artikulace hudby v dílech Leoše Janáčka z přelomu století. Na stejné univerzitě se 1993 habilitoval z muzikologie (spis Janáčkovy inovace v oblasti časové artikulace hudby), profesorské řízení absolvoval 2001 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru hudební teorie a pedagogika.

Po vojenské službě byl zaměstnán jako hudební redaktor v Československém rozhlase Ostrava (1972–75), dramaturg  Janáčkovy filharmonie Ostrava (1975–78), osvětový pracovník Krajského kulturního střediska Ostrava (1978–80), šéfredaktor redakce hudební literatury pražského vydavatelství Panton (1980–88); s Ostravou bylo spjato i jeho krátké externí učitelské působení na konzervatoři (1975–76, výuka hudebních forem) a externí působení na katedře hudební výchovy pedagogické fakulty (1994–98). V roce 1988 začal externě vyučovat na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; od 1989 již interně jako odborný asistent, od 1993 docent a od 2001 profesor; ve výuce se zaměřoval především na dějiny hudby a zejména na českou hudbu 20. století, rozbor skladeb, úvod do studia. V letech 1993 až 2005 byl vedoucím olomoucké katedry hudební výchovy, avšak aktivní též i v jiných grémiích: jako člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Palackého univerzity (též Vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzity), předseda oborové rady Hudební teorie a pedagogika na své domovské fakultě a člen analogických oborových rad  pedagogických fakult Ostravské univerzity a Masarykovy univerzity, člen České hudební společnosti (1974–85 člen výboru a předseda ostravské krajské pobočky), 1974–90 člen Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, pak Asociace hudebních umělců a vědců do osamostatnění České společnosti pro hudební  vědu v roce 2001 (pak její člen i člen výboru a od roku 2016 předseda společnosti), člen výboru Mezinárodní společnosti Leoše Janáčka a člen České společnosti pro hudební výchovu atp. V letech 1967–99 psal pravidelně kritiky na koncerty a operní inscenace a recenze knižních publikací do denního a odborného tisku a hlavně v době svého působení v Československém rozhlase a v Pantonu připravoval rozhlasové pořady o hudbě, texty  na obaly gramofonových alb a věnoval se hudebně popularizační činnosti.

Od roku 2005 působil souběžně s pracovním poměrem na olomoucké Univerzitě Palackého také na poloviční úvazek na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (zde však po ukončení olomouckého působení v roce 2011 má úvazek celý). Na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity inicioval vznik výzkumného Centra studií regionální hudební kultury, jehož je vedoucím. Také je členem Vědecké rady Ostravské univerzity a vědeckých rad pedagogických fakult v Ostravě a Brně.

Steinmetzovy muzikologické aktivity jsou zaměřeny především na dílo Leoše Janáčka a to především na analýzy Janáčkova pojetí tektoniky a formy resp. problematiku časové artikulace a zhudebňování českého slova; s tím souvisejí práce věnované obecnějším otázkám hudební kinetiky. Spolu s Milošem Štědroněm připravil kritické vydání partitury Janáčkovy Balady blanické (Brno 2003). Dalšími oblastmi Steinmetzova zájmu jsou historiografie a aktuální sledování regionální hudební kultury na severovýchodní a střední Moravě a to zejména ve 20. století a to jak v oblasti tvůrčí (např. monografie o Milanu Báchorkovi), tak interpretační, a dále pak  problematika sborového zpěvu, kde věnoval speciální pozornost Janu Šoupalovi jako významnému představiteli této hudební oblasti. Steinmetz zveřejnil  kolem stovky vědeckých a odborných studií/statí a přes 300 recenzí, kritik, větších článků v odborném i denním tisku, textů na přebaly desek, hudebniny, propagační letáky skladatelů; vystoupil na řadě konferencí, atp. Má hesla v tomto Slovníku.

Samostatně knižně publikoval čtyři práce a autorsky se podílel na řadě knižních publikací. Je autorem třiceti hesel v The New Grove Dictionary of Music and Musicians (ed. John Tyrrell, London 2001) a asi 40 hesel v internetovém slovníku Grove Music Online (Oxford University Press USA), napsal více jak osmdesát hesel v Biografickém slovníku Slezska a severní Moravy (ed. Milan Myška, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický a Radoslav Daněk – Opava-Ostrava 1994–2017) a Kulturně-historické encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy (Ostrava 2013); přispěl též do více jak dvaceti publikací, které většinou redigoval či spoluredigoval, byl též výkonným redaktorem  sborníků z ostravských konferencí Janáčkiana 1977, 1978/79, 1980, 1981, 1986, 1994, 1995, 1996, 2008–2016 a sborníků vydávaných v letech 1993–2008 Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.


Dílo

Dílo literární

 

Knihy
Artikulace času v Janáčkově hudbě. Příspěvek k analýze časově  pohybových struktur Janáčkových děl a k využití těchto analýz v hudební praxi. AUPO Facultas paedagogica. (Olomouc 1994).

Jan Šoupal, sbormistr, pedagog a člověk (Olomouc 1997).

Hukvaldská poéma Milana Báchorka, skladatele, sbormistra, pedagoga a organizátora hudebního života v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 2004).

Muzikologické studie (Ostrava 2015).

 

Účast na knižních publikacích týmového charakteru

Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (eds. Vladimír Gregor a Karel Steinmetz,  Ostrava 1984).

Almanach Národního divadla moravskoslezského 1919–1999 (ed. Jiří Štefanides, Ostrava  1999).

Moravské divadlo Olomouc 1920–2000 (ed. Karel Steinmetz, Olomouc 2000, 152 s.).

Ivo Stolařík. Osobnost hudebního Ostravska (spolu s Karlem Boženkem a Janem Mazurkem, Ostrava 2006).

Ostravský hudební  život do roku 1945 (Ostrava 2007, 96 s., spoluautoři Jan Mazurek, Hana Adámková, Jiří Kusák).

Ostravský hudební  život po roce 1945 (Ostrava 2008, 123 s., spoluautoři Jiří Kusák, Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková).

Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. (Ostrava 2010,  spoluautoři Jan Mazurek, Hana Adámková, Milan Báchorek, Jiří Kusák, Miloš Navrátil, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková).

Kapitoly z historie německé hudební kultury v Ostravě 1860–1945: Osobnosti, instituce, reflexe (Ostrava 2013, spoluautoři Jan Mazurek, Hana Kubešová).

Ostrava hudební. Vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech (Ostrava 2014, spoluautoři Jan Mazurek, Jiří Kusák, Pavla Olšarová).


Studie a stati
(výběr)
Interpret a soudobý styl. K profilu Josefa Horáka (Opus  musicum 2, 1970, s. 243–249).
Miroslav Klega: Výpověď osamělého pěšáka (Hudební rozhledy 30, 1977, s. 174–l76).
Rytmometrická složka v Janáčkových sborech (Hudební rozhledy 31, 1978, s. 137–139, 228–230).
Malé zamyšlení nad kompozičními postupy J. Podešvy v díle  Pocta L. Janáčkovi (Hudební rozhledy 22, 1979, s. 421–425).
Vliv některých slezských fenoménů na utváření Janáčkova kompozičního stylu sborového (Časopis Slezského muzea 27, 1978, série  B, s. 134–145).
Janáčkova nauka o formaci, útvarnosti skladeb (Opus musicum 12, 1980, s. 273–276).
Metrorytmická stránka vztahu textu a hudby v Janáčkových  sborech (sborník Hudba a literatura, ed. Rudolf Pečman, Frýdek-Místek, 1983, s. 107–110).
Aditivní a multiplikativní princip metrorytmiky v Janáčkových  sborech (sborník Čas v hudbě, ed. Milan Kuna, Praha 1984, s. 57–62).
Prostředky časové artikulace hudby (Hudební věda 23, 1988, s. 150–172).
Fonetický přístup L. Janáčka ke zhudebňování slova a jeho vliv  na stylovou proměnu skladatelovy tvorby (sborník Hudební  věda a výchova 5, Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Praha 1990, s. 169–180).
Stand und Aufgaben der Publizistik über das Leben und Werk B.  Martinůs – einige Überlegungen zur Sachlage im Schrifttum  über diesen Komponisten (Bohuslav Martinů anno 1981. Papers from an International Musicological Conference Prague, 26–28 May, 1981, ed. Jitka Brabcová, Česká hudební společnost, Praha 1990, s. 311–317).
Literární dílo jako inspirace Janáčkových instrumentálních skladeb s programem (Hudební věda a výchova 7, Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Olomouc 1996, s. 13–29);
Janáček jako učitel hudební teorie, tamtéž, s. 115–119, rozšířená verze též anglicky: Leoš Janáček as a Teacher of Music Theory, in: Czech Music ´96,  č. 5, s. 1–3, a česky: Leoš Janáček jako učitel hudební teorie, sborník Musica viva in  schola XIII, Brno 1997, s. 116–120).
Strukturální a sémantická analýza Janáčkovy Balady blanické (Hudební věda 33, 1996, s. 299–318).
K problematice zápisu rytmu, metra a tempa v SKVLJ (sborník Kritické edice hudebních památek, Olomouc 1996, s. 111–122).

Vladimír Tichý: Úvod do studia hudební kinetiky. K systematice  hudebního rytmu, metra a tempa. Praha 1994 (rec). Hudební věda, roč. 34/1997, č. 4, s. 462–464.
Janáčkův názor o sčasování (rytmu) (Hudební věda 34, 1997, s. 100–115).
Osobnost sbormistra a hudebního pedagoga Jana Šoupala ve světle dochovaných písemných pramenů (Hudební věda 35, 1998,  s. 215–224).
K problematice notového zápisu v kritickém vydání partitury Janáčkovy Balady blanické (Kritické edice hudebních  památek II, Olomouc 1998, s. 100–110).
”Janáčkův  případ” a role některých  žáků z varhanické školy (Opus musicum 30, 1998, s. 156–161).
Zu literarischen Inspirationen der Programmwerke L. Janáčeks (sborník Komponist und Literatur im Kulturambiente der Neuzeit, = Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspiele in Brno, Bd. 28/29, Brno 1998, s. 149–156).
Ostravská opera – její historie až do dnešních dnů (Almanach Národního divadla moravskoslezského 1919 až 1999, Ostrava 1999, s. 69–96).
Konfrontace – koncertantní skladby M. Báchorka (booklet k CD, Ostrava 1999).
Janáčkovy ”nápěvky mluvy” z odstupu jednoho století (Psychotrofon 1, Olomouc 2000, s. 83–88).
Janáčkova Balada blanická. O díle a době jeho vzniku (Hudební věda a výchova 8, Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Olomouc 2000, s. 9–16).
Esej o hudebním čase (Hudební věda a  výchova 8, Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Olomouc, 2000, s. 53–56).
Analýza kinetické složky Janáčkovy kantáty Na Soláni čarták (sborník Olomoucké jarní muzikologické konference, Olomouc, 2000, s. 39–44).
Hudební pedagog Luděk Zenkl pětasedmdesátníkem (Ostrava – příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska,  Šenov u Ostravy 2001, s. 507–512).
Miloš Štědroň: L. Janáček a hudba 20. století (paralely, sondy, dokumenty) (recenze publikace, Hudební věda 38, 2001, č. 1/2, s. 179–182).
Profesor Miloš Štědroň šedesátiletý (Hudební věda 39, 2002, č. 2–3, s. 298–308).

Kritické vydání partitury Janáčkovy Balady blanické. Několik poznámek  k hudebně filologické problematice (in AUPO, Hudební věda a výchova 9, Musica VII. Olomouc 2003, s. 59–70).   

Milan Báchorek a jeho kontakty s Olomoucí (In Hudba v Olomouci – Historie a současnost II. Olomouc 2004, s. 195–200).

Zdeněk Blažek jako hudební teoretik (in Musicologia Brunensis, Praha 2005, s. 91–100).

Analytické sondy do průběhu artikulace času vybraných úseků Janáčkovy hudby (in SPFFBU, Musicologica Brunensia, H 38–40, s. 253–266).

Vztah hudby a slova v Janáčkově operní prvotině Šárka. Analytické sondy do začátku 1. jednání opery (in AUPO, Facultas Paedagogica – Hudební věda a výchova 10 – Musica VIII. Olomouc 2006, s. 13–22).

Hat sich Zdeněk Blažek in einem Irrtum befunden? Einige Bemerkungen zum theoretischen Erfassen der Doppelalteration  (in AUPO, Facultas Philosophica Musicologica Olomucensia VIII, Olomouc 2006, s. 61–68).

Hudebně pedagogické invence Ivana Poledňáka (in Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století. Janáčkiana 2006, Ostrava, Praha 2006, s. 128–131).

Vliv Janáčkovy hudby na tvorbu Milana Báchorka  (in Fenomén Janáček včera a dnes, Praha 2006, s. 205–212).

Blažkovu pojetí dvojsměrné alterace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Musicologica Brunensia 55, H41, Brno 2007, s. 187–192).

První ročníky Janáčkova máje (in Janáčkův máj – moravský hudební klenot, Ostrava 2007, s. 20–25).

Ostravské muzikologické konference Janáčkiana (1977–2006) (in Janáčkův máj – moravský hudební klenot, Ostrava 2007, s. 186–191).

Několik poznámek k enharmonickým záměnám v kritickém vydání Janáčkových Hradčanských písniček (in AUPO, Facultas Philosophica Musicologica Olomucensia IX (editor Lenka Křupková), Olomouc 2007, s. 193–199).

Miloš Konvalinka – portrét dirigenta, skladatele a rozhlasového pracovníka. In Kritické edice hudebních památek VIII. Hudba v Olomouci – historie a současnost III. (Critical Editions of Musical Documents VII (editor Eva Vičarová) (Olomouc 2007, s. 61–66).

K historii, metodologii a heuristice výzkumu hudební kultury v regionu (in Webová konference Hudební výchova 2007 – Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti, Ostrava 2007).

Hudební folkloristika v hudebněpedagogickém kontextu. Pavel Klapil a jeho přínos pro hudební folkloristiku a pedagogiku (in Kontexty hudební pedagogiky I, Praha 2007, s. 117–121).

Ladislav Daniel a jeho hudebněvýchovné projekty (in sborník Inovace v hudební pedagogice a výchově (K poctě Lea Kestenberga), Olomouc 2008, s. 116–120).

Regionální problematika v díle ostravského hudebního historika a pedagoga Jana Mazurka (in Mezinárodní webový sborník Hudební výchova, Ostrava 2009).

Od vlastivědy k vlastní vědě. O historii a současnosti hudebně regionalistického bádání, zvl. na Moravě a ve Slezsku (in Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Musicologica Brunensia 58. 2009 1–2, s. 181–190).

5 kapitolek Hudební kultura v letech: 1918–1938, 1938–1945, 1945–1960, 1960–1989, 1989 do současnosti (in Dějiny Olomouce 2, Olomouc 2009, s. 190–196, 262–266, 355–360, 421–430, 481–484).

Ivo Stolařík. Portrét vědce, publicisty a člověka (1923–2010) (Historica, revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 2,  2011, sv. 1, s. 67–73).

Tři jubilea ostravských muzikologů a hudebních pedagogů: Vladimír Gregor, Luděk Zenkl, Jan Mazurek. Historica, revue pro historii a příbuzné obory, roč. 2, 2011, sv. 2, s. 191–198).

Ostravské hudebněvědné konference. In Hudební teorie a pedagogika na Ostravské univerzitě (1995–2011) (Ostrava 2011, s. 22–28).

Letošní jubilea dvou ostravských muzikologů a hudebních pedagogů (Živá hudba, časopis pro studium hudby a tance, roč. 2, 2011, s. 146–150).

K metodologii muzikologie a její dílčí disciplíny hudební regionalistice (in Metodologické otázky interdisciplinárního výzkumu v hudbě a vzdělávání, Olomouc 2012, s. 69–83);

K pojmům "hudební regionalistika" a "hudební kultura" v regionech či lokalitách (Muzikologické fórum 2, 2013, s. 85–94).

Skladatel Jan Vičar a analýza jeho folklorního triptychu pro smíšený sbor na české, moravské a slezské lidové texty Široko daleko (Musicologica Brunensia. 2013, č. 48, s. 131–142).            

Trocha prehistorie – počátky symfonických koncertů v Ostravě (1890–1954) (in Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let. Dokumentace k minulosti, současnost a budoucnost Janáčkovy filharmonie Ostrava, Ostrava 2014, s. 9–17).

Ostravská léta německého skladatele, sbormistra, dirigenta a hudebního pedagoga Antona Aicha (1913-1945) (Musicologica brunensia 2014, č. 49, s. 19–27).

Zkušenosti s monografiemi o současných skladatelích (in 12. dni Tadáša Salvu, Ružomberok 2013, s. 67–75).

Four Chapters from the History of Orchestra in Ostrava – Today´s Janáček Philharmonic Ostrava (in Sixty Years of the Janáček Philharmonic Ostrava. Documentation on Its Past and the Philharmonic Now and in the Future, Ostrava 2015, s. 19–49).

Odešel čestný člen ČSHV prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc. (Muzikologické fórum 5, 2016, s. 272–73).

Janáčkovské festivaly na Moravě – Janáček Festivals in Moravia (in Janáčkův máj - 40. ročník mezinárodního hudebního festivalu, Ostrava 2015, s. 14–25).

60 let Janáčkovy filharmonie Ostrava: K jubileu ostravského orchestru (Muzikologické fórum 4, 2015, s. 43–52).

Potřebuje Ostrava vysoké hudební školství? Ano (in OU! 25 let, Ostrava 2016, s. 51–53);

Vzájemné vlivy české a polské hudební kultury v regionu rakouského/českého Slezska. In. Śladami Polaków na czesiám/austriackim Ślasku. Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku (Cestochowa 2016, s. 133–141).

Kultura muzyczna w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego i w Ostrawie. Od początku XX wieku do współczesności. In. Kultura i sztuka Śląska Cieszyńskiego na przestrzeni wieków (Cieszyn 2016, s. 481–490).

Hudební kultura ostravských Němců v období 1. československé republiky (Muzikologické fórum 5, 2016, s. 37–44).

K dějinám vysokého školství hudebního na Moravě (Muzikologické fórum, časopis České společnosti pro hudební vědu 6, 2017, s. 149–154).

Tři jubilující ostravští "nestoři" hudební pedagogiky a historie Vladimír Gregor, Luděk Zenkl a Ivan Měrka (in Janáčkiana 2016. Sborník z 33. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2016, Ostrava 2017, s. 113–123).

Jan Šoupal - Vachův nástupce v čele Pěveckého sdružení moravských učitelů: K 125. výročí narození významného sbormistra (Opus musicum – hudební revue 49, 2017, č. 5, s. 6–13).

Literatura

I. Lexika

Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2001, Česká společnost pro hudební vědu, s. 73–75).
Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti (Praha 2002, s. 611).

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy II (Ostrava 2005, s. 293).

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy II (Ostrava 2013, s. 376).

II. Ostatní

Klein, Milan: Mezi pěti  linkami – s Karlem Steinmetzem. Ostravský kulturní měsíčník, roč. 2, 1977, č. 10, s. 75-76.

Zenkl, Luděk: Výběrová bibliografie prof. PhDr. Karla Steinmetze, CSc. (Universita Ostraviensis. Acta Facultatis Paedagogicae, Ostrava 2005, s. 91–97). 

Zenkl, Luděk: Mezi hudebními pedagogy se cítím opravdu dobře. Rozhovor s jubilantem prof. Steinmetzem (Hudební výchova, roč. 13/2005, č. 4, s. 66-67).

Brezovská, Markéta: Hudební historik, teoretik a pedagog Karel Steinmetz a jeho přínos české muzikologii. (diplomová práce na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 2012).

Mazurek, Jan: Karel Steinmetz (*1945). K sedmdesátinám muzikologa a hudebního pedagoga (Ostrava 2015).

 

III. Recenze publikací

Havlík, Jaromír: (ad) Hudební kultura… (Hudební věda 22, 1985, č. 3, s. 279–280).

Štědroň Miloš: (ad) Artikulace času… (Opus musicum 27, 1995, s. XIV–XVI).
Havlík, Jaromír: (ad) Artikulace času… (Hudební věda 33, 1996, č. 4, s. 387–389).
Knaus, Jacob: (ad) Artikulace času… (Leoš Janáček – Gesellschaft – Mitteilungsblatt 1996/1, č. 70, s. 6).
Dziadek, Magdalena: (ad) Artikulace času… (Dysonanse – pismo poświęcone muzyce wspólczesnej Katowice, 1998, č. 2, s. 40–43).
Beckerman, Michael: (ad) Artikulace času… (The Bulletin of the Czech and Slovak Music Society, U.S.A., Summer 1998).
Mazurek, Jan: (ad) Jan Šoupal… (Opus musicum 31, 1999, č. 4, s. 52).

Poledňák, Ivan: (ad) Hukvaldská poéma … (Acta musicologica, roč. 1/2004, č. 3.

Suchanek, Alojzy: (ad) Jan Šoupal …  (Pamietnik cieszynski. Tom 14/1998. Cieszyn: Polskie towarzystwo historyczne, 1998, s. 86–87).  

Boženek, Karel: (ad) Ostravská hudební kultura …..  (Historica, revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 2, 2011, č. 2, s. 222–224).

Zenkl, Luděk: (ad) Ostravská hudební kultura …..  (Opus musicum 43 2011, č. 4, s. 82–85).

Bajgarová, Jitka: (ad) Ostravská hudební kultura ….. (Hudební věda 48, 2011, č.4, s. 406–408).

Maňas, Vladimír: (ad) Kapitoly z historie…. (Opus musicum 46, 2014, č. 6, s. 110–112).

Koptová, Markéta: (ad) Kapitoly z historie…. (Historica, revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 5, 2014, č. 1, s. 118–19).

Bajgarová, Jitka: (ad) Kapitoly z historie…. (Hudební věda 52, 2015, č.2, s. 232–234).

Suchanek, Alojzy: (ad) Kapitoly z historie…. (Nauczyciel i szkoła č. 2 (56)/2014, s. 244–247).

Tyrrell, John: (ad) Kapitoly z historie….  (Music and Letters, Volume 96, Number 2, May 2015, pp. 292–94).

Lyko, Petr: (ad) Muzikologické studie (Muzikologické fórum 5, 2016, č. 2, s. 261).

 

Ivan Poledňák, Petr Macek

Datum poslední změny: 4.1.2018