Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Janeček, Karel 1)

Tisk

(Willy Julius)

Charakteristika: Hudební teoretik, skladatel, pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:20.2.1903
Datum úmrtí/ukončení aktivity:4.1.1974
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Janeček, Karel (Willy Julius), hudební teoretik, skladatel, pedagog, narozen 20. 2. 1903, Čenstochová (v dnešním Polsku), zemřel 4. 1. 1974, Praha.

 

A. Život a pedagogická činnost

B. Skladatel

C. Hudební teoretik

 

A. Život a pedagogická činnost

Pocházel z manželství českého účetního Karla Josefa Janečka (1878–1948) a Lotyšky, Alžběty Leontiny rozené Bakkisové. Vzali se roku 1899 v Kyjevě a krátce žili v Čenstochové, Karel byl jejich druhým dítětem. Roku 1904 se vrátili do Kyjeva, 1912 matka zemřela a od jara 1914 Karla Janečka vychovávala druhá otcova žena, Češka Marie Vrbová. Při vypuknutí první světové války byla s dětmi u svých rodičů v Křinci u Nymburka, nestačili se vrátit do Ruska a Karel Janeček zakotvil v českém prostředí. Navštěvoval v letech 1915–17 měšťanskou školu v Nymburce a od 1917 průmyslovou školu v Praze, kde maturoval 1921 na elektrotechnickém oddělení. 1918 se nevlastní matka a sestra vrátily do Kyjeva, Janeček zůstal v Praze.

 

Už v Kyjevě jej vlastní matka učila na klavír, noty prý uměl dřív než literní abecedu, hudbě se věnoval i za středoškolských studií: pokračoval v klavíru, navštěvoval koncerty, četl knihy o hudbě i poezii a záhy začal komponovat. Na doporučení Vítězslava Nováka byl přijat hned do 2. ročníku skladby na pražské konzervatoři, kde byl 1921–24 žákem Jaroslava Křičky (tehdy napsal i první teoretické studie), v letech 1924–27 studoval u Nováka na mistrovské škole. Ten se nejspíš zasloužil i o to, že v existenčně nesnadných prvních letech po ukončení studia dostal několik cen a odměn: za orchestrální Ouverturu, II. smyčcový kvartet op. 4 a klavírní cyklus Den op. 5a.

 

Záhy po absolutoriu mistrovské školy se oženil s Dobroslavou Horákovou, dcerou ředitele měšťanky, a v dalších letech s ní měl dvě děti. Marně hledal v Praze zaměstnání; od školního roku 1929–30 přijal místo učitele hudební teorie na Městské hudební škole v Plzni a s rodinou se tam přestěhoval. Stal se tu nejen ceněným pedagogem, ale i mnohostranně aktivním činitelem plzeňského hudebního života. Byl dirigentem amatérské Plzeňské filharmonie, členem a funkcionářem hudebních spolků, pořádal veřejné přednášky a psal hudební kritiky. V místních novinách Nová doba a Český deník komentoval v letech 1936–40 plzeňské dění, psal o něm souborné referáty do pražských Lidových novin i časopisu Tempo. V Plzni v letech 1929–41 napsal opusy 6 až 22 a deset hudebně teoretických studií. Sblížil se s kolegyní Helenou Matoušovou, interpretkou jeho klavírních i komorních děl, zažádal o rozvod, ale mohl se s ní oženit teprve po změně zákona roku 1952.

 

Na vyzvání Vítězslava Nováka se přihlásil do konkursu na pražskou konzervatoř a od září 1941 zde působil jako profesor skladby a hudební teorie. Značný význam tu pro něj mělo mimo jiné sblížení s Otakarem Šínem, o kterém napsal svou první knihu, vydanou 1944, a na Šínův odkaz navázal v Základech moderní harmonie. Soustavně komponoval a účastnil se pražského hudebního života: byl mimo jiné členem Přítomnosti, Hudebního odboru Umělecké besedy, po válce Syndikátu a pak Svazu českých skladatelů, na jejichž koncertech se hrála jeho díla; krátce psal v době Pražského jara 1946 kritiky do Zemědělských novin. Z jeho studentů se významně prosadili v poválečných desetiletích Vladimír Sommer a Radim Drejsl. S nimi k němu už 1942 přišli Miloslav Nedbal a Michal Čakrt, později Jaromír Hruška, Lubomír Železný, Oldřich Flosman adalší, soukromě připravoval na skladatelskou dráhu Ivana Řezáče a Ivana Jirko, syny spisovatelů.

 

S kolegy Václavem Holzknechtem a Emilem Hradeckým se za okupace na konzervatoři sdružil k přípravě projektu nové vysoké hudební školy, který se uskutečnil roku 1946 založením Hudební fakulty AMU. Na tu byl také povolán, když ve školním roce 1946–47 zahájila činnost. Založil studijní obor hudební teorie, ale ten byl po únoru 1948 zrušen (Zdeněk Nejedlý nepřipustil, aby se jinde než na Univerzitě Karlově, kde on založil obor hudební věda, vyučovala některá její disciplína jako hlavní obor). Katedra hudební teorie, jejímž se stal Janeček 1953 vedoucím, nadále sloužila jen vyučování hudebně teoretických, historických a estetických předmětů pro studenty praktických hudebních oborů. Karel Janeček nicméně později zřídil studium hudební teorie aspirantské (nejvýznamnějším jeho aspirantem byl Bohumil Dušek) a postgraduální pro absolventy univerzitní hudební vědy a pedagogiky. Na Hudební fakultě AMU dal podnět k vydávání sborníků Živá hudba, s obvykle tříletou periodicitou, do jejichž prvních pěti svazků přispěl významnými studiemi. Vedoucím katedry byl až do konce školního roku 1972–73. Z posluchačů praktických oborů učil především skladatele a dirigenty, jimž přednášel také výsledky svých vlastních výzkumů. Ověřoval si je tak před vydáním knih Základy moderní harmonie, Melodika, Hudební formy, Tektonika atd.

 

Od 1953 vyučoval po několik let hudební teorii také na Katedře hudební vědy Filozofické fakulty University Karlovy. S jeho metodikou, způsobem hudebně-teoretického myšlení i výsledky se tak autenticky seznámily desítky českých skladatelů, dirigentů i muzikologů, kteří vysokoškolsky studovali v Praze od 1946 do 1973. Ostatní hudební teoretikové se s jeho názory seznámili nejen v jeho tištěných pracích, ale i na diskusích hudebně-teoretické skupiny Sekce hudební vědy Svazů československých a českých skladatelů, které obětavě organizoval Karel Risinger, i na muzikologických konferencích, sympoziích a jinde.

 

Po celou tu dobu Janeček také komponoval, jeho díla se hrála na svazových koncertech i přehlídkách, komorní hudba se prováděla na koncertech Hudební fakulty AMU i jiných, četné jeho skladby poznávala veřejnost prostřednictvím vyslání Československého rozhlasu. Poslední Janečkovou organizační aktivitou bylo založení autorského týmu vícesvazkové monografie Dílo a život Bedřicha Smetany, do které připravil důležitý vlastní vklad – knihu Smetanova komorní tvorba. Než o ní s týmem mohl začít diskutovat, podlehl rychle postupující nádorové chorobě.

 

B. Skladatel

Už od studia na mistrovské škole hudební veřejností vnímala Janečka jako modernistu. Vyšel ze slohu a poetiky hudby přelomu století, spojené se zálibou v symbolistické poezii. I. smyčcový kvartet (1924), jímž absolvoval Křičkovu třídu konzervatoře, byl slohově blízký II. kvartetu Vítězslava Nováka. Tvorba z let studia na mistrovské škole vykazuje značný posun k hudebnímu vyjadřování, příznačnému pro meziválečnou avantgardu. To je patrné v klavírním cyklu Drobnosti a zkratky (1926), orchestrální Ouvertuře (1926–27), jíž u Nováka absolvoval, po absolutoriu též v II. smyčcovém kvartetu op. 4 (1927). Novák jej v absolventském posudku charakterizoval jako „důsledného modernistu, který píše mužně tvrdou polyfonii založenou na polytonalitě, vyhýbaje se líbivosti a všednosti“. Novátorství, směřující k osobitosti, se prosadilo také v další klavírní tvorbě z 20. let. Vokální díla ze začátku 30. let na surrealistické a poetistické verše (dominuje František Halas) přinášejí i novou hudební poetiku. Vrcholy jeho skladatelského zrání jsou klavírní cyklus Hlasy ticha op. 14 (1934), III. smyčcový kvartet op. 15 (1934) a cyklus komorních zpěvů Světla a stíny op. 16 (1933) na básně Jeana Cocteaua a Jaroslava Seiferta.

 

V druhé polovině 30. let reflektoval Janeček vyhrocení situace v Evropě a hrozby nacistického Německa. Stalo se tak v I. symfonii op. 17 (1935–40) a klavírní Suitě op. 18 (1938), ve spojení s aktuální českou poezií v závažných dílech pro mužský sbor Zpěv úzkosti op. 20a na Františka Halase a cyklu České žalmy op. 20b na další básně, aktuálně vyvolané mnichovským diktátem (1938). Jeho osobitý sloh se vyhranil i v Duu pro housle a violu op. 18 (1938) a Sonátě pro housle a klavír op. 21 (1939). Také události okupace Janeček reflektoval závažnými díly pro sólový klavír, kde dominovala tragická hudba: Introdukcí a fugou op. 22 (1940), Variacemi op. 23 (1942 pod dojmem vyhlazení Lidic, 1944–46 orchestrovány) a Sonátou op. 25 (1944–45). Do prvních let po druhé světové válce měl Janečkův skladatelský vývoj nelomenou linii. Záhy dospěl k vyjadřování na hranicích tonality a netonality. Také ve formě hledal nové cesty nebo neobvykle ozvláštňoval zděděné postupy. Měl tak blízko k tvorbě předních avantgardistů své generace, zejména Pavla Bořkovce a Iši Krejčího, sklonem k vážnosti, filozofické meditaci a polyfonní faktuře navázal na Ladislava Vycpálka; ve shodě s celkovou tendencí moderního umění 30. let směřoval často ke koncízní zkratce.

 

Na přelomu 40. a 50. let byl Janeček ohrožen nevybíravou kritikou. Generální tajemník nového Svazu skladatelů Miroslav Barvík si vybral v programovém projevu Skladatelé jdou s lidem právě jeho skladby jako příklady „formalistických“ postupů v české hudbě a kritizoval je urážlivými přídomky melodické chudoby, tíživé nemohoucnosti a harmonické zmatenosti. V této situaci se Janeček opřel o poezii Františka Halase, který ve své pozdní tvorbě také usiloval o výraz politicky konformních myšlenek moderními uměleckými postupy: napsal dvoudílný soubor sborových cyklů V řadě (1950–51, čtyři mužské sbory Padlým op. 26a a tři smíšené Živým op. 26b). Hudební invenci cyklu Živým učinil i základem symfonického triptychu Lenin, op. 29 (1953) s programem Halasových básní. Setkal se opět s odsudky na skladatelské diskusi i v tisku.

 

Janeček, kritizovaný jako „formalista“, se s danou situací vyrovnal tak, že ustoupil od moderního novátorství, zjednodušil melodiku i harmonii. Hudba tím ztratila osobité rysy jeho projevu v II. symfonii op. 30 (1944–54), třech varhanních cyklech, Sonátě pro violoncello a klavír in G op. 33 (1958) i Duu pro housle a violoncello op. 37 (1960). K oblibě polyfonie přibyly i historické formy a náměty z minulosti v Legendě o Praze op. 32 (1958), antickou filozofií podníceném Malém symposiu op. 34 (1959), Epitafech pro mužský sbor op. 36 (1959) i Komorní ouvertuře pro noneto op. 38 (1960). Historické hudební formy aplikoval i ve Fantazii pro orchestr op. 39 (1962–63).

 

Počínaje Partitou pro varhany op. 40 (1963, orchestrována 1964) se začala Janečkova hudební řeč znovu komplikovat, formové principy barokního původu se uplatňovaly s větší volností. Reagoval tak na všeobecné vývojové tendence, které se i v české hudbě znovu prosazovaly. Další pozvolný návrat k inovaci hudební řeči znamenaly op. 41–43 (1966–67). Posledním dokončeným dílem byl cyklus smíšených sborů Můj sen op. 44 (1972) na poeticky i filozoficky hluboké básně ze sbírky Síta Josefa Palivce, básníka v 50. letech vězněného. Posmrtná premiéra díla byla přijata kritikou i veřejností příznivě, s obdivem k filozofické hloubce i tektonické suverenitě skladatelova převážně polyfonního hudebního projevu.

 

C. Hudební teoretik

Hudební teorie byla Janečkovi blízká od mládí: literární projevy toho druhu vznikly už za studia na konzervatoři a po absolutoriu. Důležitými systematickými pracemi jsou Moderní harmonie – Souhrnný náčrt s tezí, že v soudobé harmonii se zvýšila míra disonantnosti souzvuků, vznikají nové souzvuky, roste význam polytonality. Následovaly studie O významu imaginárních tónů v harmonii, Vznik, stavba a ráz nových souzvuků, Rytmus starý a nový (1931–33). V Rozvratu diatoniky (1935) se dostal po ose historie diatonického systému až k problematice Schönbergovy dvanáctitónové soustavy. Jeho první velkou analytickou prací byla rozsáhlá studie Forma a sloh Mé vlasti (1935). Filozofie hudby se dotkl články Živá hudba (1936) a Hudební kultura a lidová píseň (1940).

 

Roku 1942 začal pracovat na soustavném systému moderní harmonie – látky, ke které se jako hudební teoretik dosud obracel nejčastěji. Uvedl v systém všechny souzvukové možnosti temperované chromatiky, korigoval svůj dřívější názor o historické posuvnosti hranic mezi konsonancí a disonancí a stanovil neměnný úzký okruh konsonantních souzvuků. Jiné své předchozí výsledky tu dále rozvinul, zejména teorii tzv. imaginárních tónů. Některé části rozpracovaného textu publikoval nejdřív samostatně. Když dílo roku 1949 dokončil, zadal je pod původním titulem Moderní harmonie k ocenění a vydání České akademii věd a umění a její IV. třída rozhodla, že má být knižně vydáno. Nevyšlo však: nová Československá akademie věd závazky staré akademie nepřevzala. A poté, co se objevila obvinění z formalismu, vztažená i na jeho teoretickou práci (Barvíkova výtka systému pro systém), bylo Janečkovi jasné, že dílo v dané chvíli nevyjde a proto separátně publikoval některé části textu jako samostatné studie, kompletně vyšlo dílo s titulem Základy moderní harmonie 1965. Napsal i dvě další knihy o harmonii. V Harmonii rozborem (1955–59) vyložil látku na ukázkách z mistrovských skladeb a podal návod k harmonické analýze, knihu Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie (1960–68) mínil jako praktický kompoziční kurz. Také jednotlivé problémy, rozvinuté až v této knize, řešil nejdřív v jednotlivých separátních studiích. Poslední Janečkovou prací, věnovanou harmonii, jsou Doplňující poznámky k některým jevům harmonického a tonálního myšlení (1973). Podobně jako harmonii věnoval se porůznu obecným otázkám hudební teorie: napsal o nich v letech 1957–65 několik drobnějších článků.

 

Asi roku 1945 začal psát pro nakladatele Františka Nováka knihu Kontrapunkt, po zrušení soukromých nakladatelství knihu nedokončil; roku 1948 napsal portréty starších současníků Ladislava Vycpálka a Pavla Bořkovce. Důraz kladený na melodiku, který přinesly ideově zpolitizované a tradicionalismus ordinující zásady tzv. „socialistického realismu“, se promítl i do požadavků na hudební teorii. Janeček tehdy (1950–52) napsal knihu Melodika, která se pro něj stala prvním dílem jeho vyššího, vysokoškolského kurzu hudební teorie. Za druhý pak určil už hotové Základy moderní harmonie. Než mohl pokračovat v práci na dalším svazku tohoto vyššího cyklu, dostal objednávku na překlad knihy ruského hudebního teoretika Igora Vladimiroviče Sposobina Muzykal´naja forma. Sotva však byl roku 1951 hotov, byla v SSSR Sposobinova kniha kritizována jako formalistická a vydat ji u nás nebylo možné. Janeček byl proto vyzván, aby napsal vlastní knihu s touto látkou a tehdy (1952–53) napsal spis Hudební formy. Není to sice součást připomenutého vyššího patra skladebných nauk, ale důležitý předstupeň k jeho dalšímu dílu, třetí ze čtyř disciplín projektu vyšší skladebné nauky, Tektonika. Nauka o stavbě skladeb (1964–66). Ta představuje nejobsáhlejší český výklad dané látky a má i významné originální metodické přínosy; vztahuje se k ní i článek K metodě práce na „Hudebních formách“ (1955). Janeček charakterizuje tektoniku jako soubor zásad živého stavebného utváření hudby v rámci použitých hudebních forem. Kniha byla přijata jako významný originální přínos českému hudebně-teoretickému myšlení a vyvolala i jiná pojetí této disciplíny, s nimiž později přišli zejména Karel Risinger a na Slovensku Jozef Kresánek. Už několik let před tím, než začal na Tektonice soustavně pracovat, dotkl se její problematiky ve studiích o stavbě děl Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany a Vítězslava Nováka. Kniha Tvorba a tvůrci (1968) je výběrovou reedicí starších drobnějších prací; je tam i osmadvacet hudebních kritik z let 1937–46.

 

Ve své poslední knize Smetanova komorní hudba (1973) zavedl Janeček pojem „aktivizovaný rozbor“. Ten spočíval v praktickém skladatelském vyzkoušení objektivně možných postupů, mezi kterými musel Smetana volit. Taková analýza byla ovšem přístupná jen badateli tak zkušenému, jakým byl Karel Janeček před koncem života, maximálně vybavenému teoreticky a zkušenému i skladatelsky. Vložil do textu mnoho cenných nápadů, postřehů i moudrosti o složitém procesu komponování na mistrovské úrovni. Pro některé momenty Tria g moll, duí Z domoviny i II. smyčcového kvartetu vykonstruoval jiné výchozí pozice a cesty k definitivnímu výsledku, než jaké lze objektivně vyčíst ze zachovaných pramenů. Kniha tak dokumentuje novou analytickou metodu, ale není na úrovni pramenného výzkumu a muzikologického poznání. Roku 1973 vytvořil Janeček shrnující články o díle Bedřicha Smetany a přínosu Zdeňka Nejedlého do české hudební kultury.

 

Po Tektonice chtěl napsal ještě poslední díl svého vyššího patra skladebných nauk, Nauku o hudebních druzích a slozích, a další svazek kolektivní smetanovské monografie, věnovaný Smetanově symfonické tvorbě. Tyto projekty už nestačil ani podstatněji rozpracovat. Janeček ve vrcholných tvořivých letech dbal, aby se v jeho tvorbě rovným díle uplatnil přínos skladatelský i hudebně-teoretický a byl přesvědčen, že tak bude jeho přínos vnímat i budoucnost. Mýlil se, jako tak mnoho futurologických soudů. I když mu nelze upřít, že vytvořil vlastní styl a osobitý skladatelský profil, jeho skladatelská tvorba byla plně živá jen v desetiletích jeho současnosti. V 21. století zaznívají jeho skladby už jen zřídka, jejich tisková vydání i nahrávky pro rozhlasové vysílání a trvalé nosiče zvuku jsou dnes spíš jen archivními či knihovními jednotkami a veřejností jsou předkládány jen zřídka. Jeho hudební tvorbu postihl tedy osud většiny děl jeho současníků.

 

Jedinečné a lze říci vůdčí postavení má v české hudební kultuře Janeček jako teoretik. Jeho hudebně-teoretická tvorba byla nejen v mnoha ohledech průkopnická ve své době, ale znamenala a stále znamená velkou hodnotu jak vědeckou, tak pedagogickou. Janeček má také ze všech českých hudebních teoretiků nejpropracovanější celkový systém hudební teorie. Jeho jednotlivé složky jsou pojednány odstupňovaně do dvou cyklů (pater, jak je Janeček sám někdy označoval), kdy v nižším nedopracoval jen kontrapunkt a ve vyšším nenapsal teorii hudebních slohů a druhů – disciplínu v celkovém rámci ostatní hudební teorie málo obvyklou; její absence tak nezpůsobuje, že by se celý jeho systém vnímal jako fragment. V pojetí melodiky, harmonie a hudební tektoniky je Janeček originálním tvůrcem a v jednotlivostech i objevitelem, srovnatelným s nejvýznamnějšími světovými hudebními teoretiky 20. století.


Dílo

I. Dílo hudební


Skladby vokální a vokálně instrumentální

Noc a smrt, 3 mužské sbory op. 7a (texty Konstantin Biebl, Max Jacob, Carl Cramer, 1930, tisk vlastním nákladem Plzeň 1932);

Z blízka i z dáli, 3 ženské sbory op. 7b (texty Julian Tuwim, Josef Hora, Jean Arthur Rimbaud, 1930, tisk vlastním nákladem Plzeň 1932);

Podzim 1930, 4 mužské sbory op. 7c (texty Gérard Nerval, František Halas [č. 2 a 3], Josef Hora, 1930, tisk vlastním nákladem Plzeň 1932);

Světla a stíny, 4 komorní zpěvy pro soprán, alt, tenor a bas op. 16 (texty Jaroslav Seifert [č. 1, 3, 4], Jean Cocteau, 1933–34, revidováno 1962);

Zpěv úzkosti, mužský sbor op. 20a (text František Halas, 1938, revidováno 1960);

České žalmy, cyklus 4 mužských sborů op. 20b (texty Josef Hora, Ladislav Stehlík, Vilém Závada, Jaroslav Tumlíř, 1939, revidováno 1962);

V řadě, cykly sborů op. 26: Padlým, 4 mužské sbory op. 26a (texty Fratišek Halas, 1950– 51, partitura Praha 1967), a Živým, 3 smíšené sbory op. 26b (text František Halas, 1951, LP Panton 11 0299);

Z lidu, 5 kytiček lidových písní pro dětský sbor op. 27a (1940);

Stříbrný les, 5 dětských sborů op. 27b (text Fratišek Halas, 1951);

Radost a práce, 3 dětské sbory s flétnou, klarinetem a fagotem op. 27c (text František Ladislav Čelakovský, 1952);

Kosmické písně, 2 mužské sbory op. 35 (text František Hrubín, 1959);

Epitafy, 4 mužské sbory op. 36 (texty anonymové a Karel Hynek Mácha, 1959);

Můj sen, 3 smíšené sbory op. 44 (text Josef Palivec, 1972, LP Supraphon 1 19 1576).

 

Skladby pro klavír

Čtyří skladby op. 2 (1924–25);

Den, 5 skladeb op. 5a (1927–28, tisk vlastním nákladem Plzeň 1936);

Vteřiny, 7 malých skladeb op. 5b (1928, tisk vlastním nákladem Plzeň 1936);

Čtyři malé suity op. 8 (1930, revidováno 1939 a 1964);

Sonatina op. 11 (1929–31, tisk vlastním nákladem Plzeň 1932);

Etudy op. 12 (1931, tisk vlastním nákladem Plzeň 1933);

Capriccio op. 13a (1932, revidováno 1940 a 1964);

Interludia op. 13b (1933, revidováno 1940 a 1964);

Hlasy ticha, suita op. 14 (1934, tisk vlastním nákladem Plzeň 1932, Praha 19352);

Suita op. 18 (1937 a 1939, Praha 1939);

Introdukce a fuga op. 22 (1940, Praha 1942);

Variace op. 23, (1942, Praha 1949);

Sonáta op. 25, (1944–45, Praha 1975).

 

Skladby pro varhany

Preludium, Fughetta a Chorál op. 28 (1952, Fughetta in: Česká varhanní tvorba II, Praha 1956);

Preludium, Chorál a Toccata op. 31 (1958, Toccatta in: Nové skladby pro varhany, Praha 1958);

Partita op. 40 (1963).

 

Komorní hudba

Tři intermezza pro housle a klavír op. 6 (1925);

Duo pro housle a violu op. 19 (1938, Praha 1939);
Sonáta pro housle a klavír op. 21 (1939);

Sonáta in G pro violoncello a klavír op. 33 (1958);

Duo pro housle a violoncello op. 37 (1960);

Trio pro housle, violu a violoncello op. 9 (1930);

Trio pro flétnu, klarinet a fagot op. 10 (1931, revidováno 1963);

Dětské trio pro housle, violoncello a klavír bez opusového čísla (1940);

Divertimento pro hoboj, klarinet a fagot op. 24 (1943);

Malé symposion, komorní suita pro flétnu, klarinet a fagot op. 34 (1959, Praha 1976);

I. smyčcový kvartet op. 1 (1924, revidováno 1925);

II. smyčcový kvartet op. 4 (1927, tisk vlastním nákladem Plzeň 1932);

III. smyčcový kvartet op. 15 (1934, tisk vlastním nákladem Plzeň 1934);

Kvartet pro flétnu, hoboj, klarinet a fagot op. 41 (1966);

Malá suita bez opusového čísla (1934 pro klavír, 1941 přepracována pro noneto);

Komorní ouvertura k životnímu dramatu Giordana Bruna op. 38 (1960).

 

Orchestrální tvorba

I. symfonie pro velký orchestr op. 17 (1935–40);

Lenin, symfonický triptych podle básní Františka Halase op. 29 (1953, revidováno 1960, tisk Praha 1975);

II. symfonie pro velký orchestr op. 30 (1944–54);

Legenda o Praze, ouvertura pro smyčcový orchestr op. 32 (1958, LP Panton 11 0363);

Fantasie pro velký orchestr op. 39 (1962–63);

Miniaturní suita pro malý orchestr (viz výše 1934 Malá suita pro klavír, 1941 přepracovaná pro noneto, 1964 pod novým titulem pro malý orchestr);

Sinfonietta op. 42 (1966).

 

II. Dílo literární


Knihy

Otakar Šín (Praha, Česká akademie věd a umění 1944);

Základy moderní harmonie (1942–49, Praha, Nakladatelství ČSAV 1965);

Melodika (1950–51, Praha, SNKLHU 1956);

Hudební formy (1952–53, Praha, SNKLHU 1955);

Harmonie rozborem (1955–59, Praha, SHV 19631, Supraphon 19852);

Tektonika. Nauka o stavbě skladeb (1964–66, Praha, Supraphon 1968);

Tvorba a tvůrci. Úvahy, eseje, studie, poznámky, sestaveno a revidováno 1966 (Praha, Panton, 1968);

Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie (1960–68, Praha, Academia 1973);

Smetanova komorní hudba. Kompoziční výklad (1967–73, Praha, Supraphon 1978 jako I. svazek týmové monografie Dílo a život Bedřicha Smetany);

Kontrapunkt (1945–asi 1948, nedokončený rukopis).

 

Ostatní publikace

(nejsou uvedeny texty, využité v knihách Základy moderní harmonie, Tvorba a tvůrci, Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie a Smetanova komorní hudba)

Leoš Janáček teoretik (Národní kultura 3, 1924, č. 10, s. 348–351);

Bedřich Smetana (Věstník ústředního sboru vzdělávacího Svazu československé mládeže socialistické v ČSR, 3, 1924, č. 3–4, s. 1–22);

Stylový poměr Smetanova I. a II. kvarteta (Smetana 15, 1925–26, č. 67, s. 8–10, 88–91, 125–128);

Moderní harmonie. Souhrnný náčrt, (Tempo 11, 1931–32, č. 1, s. 46–52);

Rozvoj harmonické představivosti jako otázka pedagogická (Hudba a škola 4, 1931–32, č. 3, 4, s. 33–35, 58–60);

O významu imaginárních tónů v harmonii (Hudební výchova 13, 1932, č. 1, 23, s. 8–9,

22–25);

Vznik, stavba a ráz nových souzvuků (Tempo 12, 1932–33, č. 5, s. 164–172);

Rytmus starý a nový. Poznámky o vývoji rytmického myšlení (Tempo 12, 1932–33, č. 10, s. 357–365);

Rozvrat diatoniky (Tempo 14, 1934–35, č. 56, s. 7– 8, 151–154, 191–195, 227–231);

Živá hudba (Tempo 15, 1935–36, č. 7, s. 75–77);

Princip harmonické inverze (Rytmus 8, 1942–43, č. 5, s. 54–57);

Ladislav Vycpálek, Tvůrce nadčasový (Tempo 20, 1947–48, č. 6–7, s. 155–165);

Základní harmonické problémy a jejich řešení (Musikologie 4, Praha, SNKLHU 1955, s. 87–129);

K metodě práce na „Hudebních formách“ (Hudební rozhledy 9, 1956, č. 7, 8, s. 275–277, 319–321);

Význam teorie pro praxi (in: Živá hudba 1959, I. Sborník prací hudební fakulty AMU, Praha 1959, s. 9–22);

Pracovní oblasti hudební teorie (sborník Hudební věda 1962, č. 3–4, s. 90–95, Knižnice Hudebních rozhledů, řada B, svazek 7–8);

Otakar Šín (heslo pro ČSHS);

Vzdělání umělců (in: Živá hudba III, Sborník prací hudební fakulty AMU, Praha 1965, s. 7–22);

Užitek z teorie (Sborník prací Akademie múzických umění v Praze I, Praha 1966, s. 6–29);

O kompozičním myšlení Leoše Janáčka. Úvaha nad partiturou Symfoniety (Hudební rozhledy 23, 1970, č. 7, s. 315–323);

Vítězslav Novák v proměnách času (Hudební rozhledy 23, 1970, č. 12, s. 555–564);

Nad partiturou Vítězslava Nováka. Tektonický výklad symfonické básně V Tatrách (in: Vítězslav Novák. Studie a vzpomínky k 100. výročí narození, České Budějovice 1972, s. 63–95);

Podstata přínosu Zdeňka Nejedlého do české hudební kultury (Hudební věda 11, 1974, č. 1, s. 55–58);

Pomník živlem a časem nedotčený. Zamyšlení nad dílem Bedřicha Smetany (Hudební rozhledy 27, 1974, č. 12, s. 32–33);

Doplňující poznámky k některým jevům harmonického a tonálního myšlení (in: Živá hudba VI, 1976, Sborník prací hudební fakulty AMU, Praha 1977, s. 21–29).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (heslo Bohumír Štědroň).

ČSV 1971.

MEH.

ČSS (heslo Karel Mlejnek).

HSPK.

MGG2 (heslo Marta Ottlová).

NewGrove1 (heslo Josef Bek).

NewGrove2 (heslo Josef Bek).

 

II. Knihy

Smolka, Jaroslav: Karel Janeček, český skladatel a hudební teoretik (Praha 1995).

Janečková, Helena: Hlasy ticha (strojopis skladatelovy druhé ženy z 60. – 70. let, nevydáno).

 

III. Ostatní

Helfert, Vladimír: Česká moderní hudba. Studie o české hudební tvořivosti (Olomouc 1936, s. 136).

Barvík, Miroslav: Skladatelé jdou s lidem (Praha 1951, odsudky Janečkovy tvorby s. 53–55).

Volek, Jaroslav: Teoretické základy harmónie z hľadiska vedeckej filozofie (Bratislava 1954, s. 271–280).

Risinger, Karel: Hudební formy Karla Janečka (Hudební rozhledy 12, 1959, s. 676–678).

Risinger, Karel: Vůdčí osobnosti české moderní hudební teorie Otakar Šín, Alois Hába, Karel Janeček (Praha 1963).

Hradecký, Emil: Úvod do studia tonální harmonie (Praha 11960, s. 200–203, o samostatně uveřejněných kapitolách ze Základů moderní harmonie, kdežto 21972, s. 185–188 o kompletním vydání díla).

Risinger, Karel: Harmonie rozborem Karla Janečka (Hudební rozhledy 17, 1964, s. 747).

Dušek, Bohumil: Dvě neznámé české nauky o kontrapunktu z poslední doby (Hudební věda 2, 1965, č. 4, s. 622–632).

Felix, Václav: Nový přístup k nauce o harmonii (in: Živá hudba III, 1965 Sborník prací hudební fakulty AMU, Praha 1965, s. 147–149).

Hradecký, Emil: Janečkova kniha o moderní harmonii (Hudební věda 4, 1967, č. 4, s. 468–473).

Smolka, Jaroslav: Sborová tvorba Karla Janečka (in: Živá hudba IV, 1968, Sborník prací hudební fakulty AMU, Praha 1968, s. 151–212).

Smolka, Jaroslav: Skladatelské dílo Karla Janečka (in: Živá hudba VII, 1980, Sborník prací hudební fakulty AMU, Praha 1980, s. 145–156).

Ottlová, Marta: Soupis skladatelského a teoretického díla Karla Janečka / Verzeichnis der Kompositionen und theoretischen Schriften von Karel Janeček (česky a německy, in: Živá hudba VII, 1980, Sborník prací hudební fakulty AMU, Praha 1980, s. 157–179).

Jiránek, Jaroslav: Smetanovské práce Karla Janečka (Hudební rozhledy 25, 1972, s. 472–473).

Jiránek, Jaroslav: Stěžejní teoretický čin Karla Janečka (o Tektonice, Hudební rozhledy 26, 1973, s. 278–281).

Symposium k 70. narozeninám Karla Janečka (anonymní zpráva, Hudební věda 10, 1973, s. 261).

Risinger, Karel: Sedmdesátiny Karla Janečka (Hudební věda 10, 1973, s. 91).

Felix, Václav: Nad ukončeným dílem Karla Janečka (Hudební rozhledy 27, 1974, s. 131–132).

DČHK (II, s. 129, 246 a další údaje viz rejstříky obou dílů).

Risinger, Karel: Česká hudební teorie mezi léty 1945–1975 (in: Živá hudba VIII, 1983, Sborník prací hudební fakulty AMU, Praha 1984, s. 193–223).

Felix, Václav: Stěžejní vědecké objevy Karla Janečka (in: Sborník referátů z hudebně teoretického semináře, připomínajícího nedožitá výročí Aloise Háby, Karla Janečka, Emila Hradeckého, Bohumila Duška a životní jubilea Jiřího Válka, Jaroslava Volka a Jaroslava Smolky, Praha, 8. prosince 1983, rozmnožil Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, Praha 1983, s. 4–14).

Smolka, Jaroslav: Smetanova symfonická tvorba (Dílo a život Bedřicha Smetany 5, Praha 1984, s. 5–6 a 162–312; podrobně komparuje výsledky Janečkovy studie Forma a sloh Mé vlasti s ostatní analytickou literaturou o Smetanově díle).

Jiránek, Jaroslav: Teoretický odkaz Karla Janečka (in: Živá hudba IX, 1986, Sborník prací hudební fakulty AMU, Praha 1986, s. 81–96).

Smolka, Jaroslav: Fuga v české hudbě (Praha 1987, o fugách Karla Janečka viz s. 412–417).

Volek, Jaroslav: Chromatické medianty jako čtvrtá základní funkce v tonální harmonii (in: Jaroslav Volek: Struktura a osobnosti hudby, Praha 1988).

Smolka, Jaroslav: K teorii a dějinám hudebních druhů (žánrů) (in: Živá hudba XI, 1992, K problematice výuky hudebně teoretických disciplín, Sborník referátů ze semináře, pořádaného Ústavem teorie hudby HAMU 15. a 16. června 1992, Praha 1992, s. 36–47).

Smolka, Jaroslav a kolektiv: Dějiny hudby (Brno 2001, s. 607).

Smolka, Jaroslav: In Memoriam Karel Janeček (in: Živá hudba XIII, 2003, Sborník Ústavu teorie hudby Hudební fakulty AMU, Praha 2004, s. 5–6).

Tichý, Vladimír: Hudebněteoretický odkaz Karla Janečka ve světle hudební skutečnosti roku 2003 (tamtéž, s. 7–15).

Smolka, Jaroslav: Některé podněty a deziderata z hudebněteoretického systému Karla Janečka (tamtéž, s. 17–28).

Hons, Miloš: Karel Janeček – teoretik a analytik (tamtéž, s. 29–37).

Zenkl, Luděk: Přínos díla Karla Janečka široké hudební vzdělanosti (tamtéž, s. 39–41).

Douša, Eduard: Skladatelské dílo Karla Janečka se zaměřením na jeho tvorbu pro děti a mládež (tamtéž, s. 43–46).

Luska, Jiří: Imaginární tóny ve vnímání harmonického pohybu (tamtéž, s. 47–49).

Hons, Miloš: Hudební forma, struktura a tvar v názorech teoretiků a skladatelů minulého století (in: Živá hudba XIV, 2004, Sborník Ústavu teorie hudby Hudební fakulty AMU, Praha 2005, s. 89–98).

 

IV. Uložení primárních pramenů

Skladatelská i literární pozůstalost Karla Janečka je uložena na dislokovaném pracovišti Památníku národního písemnictví Staré Hrady u Libáně, okres Jičín.

Archivalie

Skladatelská i literární pozůstalost Karla Janečka je uložena na dislokovaném pracovišti Památníku národního písemnictví Staré Hrady u Libáně, okres Jičín.

Jaroslav Smolka

Datum poslední změny: 11.6.2009