Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Felix, Václav

Tisk


Charakteristika: skladatel, sbormistr, pedagog a muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity:29.3.1928
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.7.2008
Text
DíloLiteratura

Felix, Václav, skladatel, sbormistr, pedagog a muzikolog, narozen 29. 3. 1928, Praha, zemřel 28. 7. 2008, tamtéž.

 

Od dětství chodil na soukromé hodiny klavíru. Navštěvoval v Praze anglické reálné gymnázium, kde maturoval roku 1947. V průběhu studií se dále vzdělával ve hře na klavír, violoncello, v hudební teorii a skladbě. Po maturitě absolvoval abiturientský kurz při pražské konzervatoři (1948– 49) a zároveň vstoupil na Karlovu univerzitu, kde studoval angličtinu a hudební výchovu (1947–52). Současně na hudební fakultě AMU studoval skladbu ve třídě Pavla Bořkovce a Václava Dobiáše (1949–53). Po absolutoriu navázal vědeckou aspiranturou v oboru hudební teorie u Karla Janečka (1954–57); titul kandidáta věd (CSc.) získal roku 1961 za práci pojednávající o Smetanově harmonii. Svou vědeckou kariéru rozvíjel na AMU po celý svůj život; na katedře teorie a dějin hudby působil nejdříve jako odborný asistent (od 1960), roku 1967 získal doktorát a v roce 1973 docenturu, od roku 1979 byl vedoucím katedry a konečně roku 1985 byl jmenován profesorem. Zároveň od téhož roku po pět let působil jako děkan hudební fakulty AMU. I po odchodu do důchodu nadále na AMU učil na částečný úvazek.

Souběžně s vědeckou dráhou na AMU pracoval jako redaktor Hudebních rozhledů (1957–59), později se stal stálým externím dopisovatelem tohoto listu. Na AMU dlouhodobě zastával pozici výkonného redaktora muzikologického sborníku Živá hudba. Od roku 1951 byl dvacet let členem Svazu československých skladatelů, v němž působil chvíli jako tajemník, v letech 1972–90 byl v jeho předsednictvu (z toho 1978–89 jako místopředseda). Zároveň zde byl vedoucím pracovní skupiny pro vokální tvorbu. Několik let také působil ve výboru Ochranného svazu autorského. Od roku 1992 byl aktivním členem sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost.

Kromě dráhy pedagoga a hudebního teoretika se od mládí věnoval i praktické kompozici; jeho první veřejně provedená skladba Semilské koledy se datuje do roku 1946 a ve stejném roce získal ocenění v celostátní soutěži za svou lyrickou suitu pro klavír Chlapec. Ceny ve skladatelských soutěžích sbíral po celý život; proslul zejména svou sborovou a písňovou tvorbou, tematicky často reagující na společenskou poptávku. Část jeho tvorby byla určena dětem (včetně těch nejmenších, předškolních). Věnoval se i sbormistrovské praxi v pražských pěveckých sborech. Byl čestným členem Pěveckého sdružení ostravských učitelek, pražského pěveckého sboru SmetanaSmetana a smíšeného pěveckého sboru Janáček v Jablonci nad Nisou. Nahrávky jeho děl vycházely na deskách Pantonu a Supraphonu, tiskem vydával sborové partitury. Za svou práci získal mnohá uznání a ocenění; obdržel mimo jiné Cenu ministra kultury (1976), čestný titul Zasloužilý umělec (1978), Cenu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (1980) a Národní cenu Československé socialistické republiky (1986). Mnoho jeho skladeb je uloženo v Českém hudebním fondu v Praze.

Zajímavostí je, že byl celoživotně také nadšeným entomologem a členem České entomologické společnosti při Akademii věd, v rámci níž publikoval několik článků o jistém druhu motýlů.


Dílo

Dílo literární (výběr):

 

Balady Petra Ebena (Hudební rozhledy 11, 1958).

K hudební řeči nového Burghauserova baletu (Hudební rozhledy 11, 1958).

Houslový koncert Oldřicha Flosmana (Hudební rozhledy 13, 1960).

Smetanova harmonie, dizertační práce (archiv Karlovy univerzity, Praha 1961).

Co někteří kritikové přehlédli – rozbor sborového cyklu „Z deníku vězně“ Jiřího Dvořáčka (Hudební rozhledy 16, 1963).

Harmonické prostředky Víta Nejedlého. Příspěvek k metodice kvantitativní harmonické analýzy (Živá hudba 4, 1968).

Tektonická stránka tvorby Václava Kálika (Sborník slezského muzea, Opava 1971).

Uplatnění principu čisté tóniky v Lisztově Sonátě h moll (Živá hudba 5, 1973).

Základní harmonické principy u Bohuslava Martinů (Živá hudba 6, 1976).

Přínos díla Karla Janečka pro hudební analýzu (Hudební rozhledy 31, 1978).

O lidských kvalitách hudby (Opus musicum 4, 1978).

Příspěvek k poznání specifických rysů Janáčkova sonátového slohu (Živá hudba 7, 1980).

O novátorství Lubora Bárty (Hudební rozhledy 34, 1981).

Základní problémy nauky o hudebních formách (Živá hudba 8, 1983).

 

Dílo hudební:

 

Skladby pro klavír nebo pro sólový nástroj s klavírem

I. sonatina pro kontrabas a klavír op. 1 (1951).

Letní den v pionýrském táboře, tucet klavírních skladeb pro mladé sólisty a ještě jedna na čtyři ruce (1959).

Sonáta G dur pro violoncello a klavír op. 12 (1960).

I. sonatina pro housle a klavír op. 20 (1963).

Čtyři kusy pro violoncello a klavír op. 25 (1965).

II. sonatina pro housle a klavír op. 29 (1968).

Sonata da requiem pro lesní roh (nebo basklarinet) a klavír op. 30 (1969).

3 sonatiny pro klavír op. 31 (1969).

II. sonatina G dur pro kontrabas (violoncello) a klavír op. 32 (1970).

Sonata giocosa pro fagot (nebo basklarinet) a klavír (nebo cembalo) op. 40 (1974).

Sonata lirica pro hoboj a klavír op. 49 (1978).

Sonata capricciosa pro flétnu a klavír op. 60 (1981).

Sonata poetica pro klavír op. 73 (1988).

Sonata concertante pro violu a klavír op. 75 (1989).

 

Komorní skladby

I. klavírní trio c moll op. 3 (1955).

II. klavírní trio C dur op. 5 (1956).

Concerto a tre pro smyčcové trio op. 14 (1961).

III. klavírní trio D dur (housle, lesní roh, klavír) op. 15 (1962).

Duo pro housle a violoncello op. 19 (1962).

Kvintet pro harfu a smyčcové kvarteto „Pohádka o Sněhurce“ op. 23 (1963).

Partita pro 4 zobcové flétny (1965).

Sonata a tre pro housle, violu a harfu op. 28 (1967).

Terzetto pro hoboj, klarinet a fagot op. 34 (1971).

Dechový kvintet op. 35 (1972).

Žesťový kvintet (2 trubky, lesní roh, 2 pozouny) op. 36 (1972).

IV. klavírní trio (klarinet, violoncello a klavír) op. 46 (1977).

Divadelní suita pro noneto op. 47 (1977).

Ouartetto amoroso pro dvoje housle, violu a violoncello op. 51 (1979).

Máme doma miminko – kasace na počest první vnučky (flétna, housle a klavír) op. 62 (1984).

Malá odpolední hudba pro flétnu, housle a violoncello op. 64 (1985).

Namlouvání – duo pro hoboj a violoncello op. 68 (1986).

 

Scénická hudba

Nesmělý Kasanova aneb Čím zrají muži, jednoaktová opera buffa (10 sólistů a malý orchestr), libreto Zbyšek Malý op. 27 (1966).

Inzerát, komorní mini-opera pro soprán, alt a klavíristku, libreto Zbyšek Malý op. 45 (1977).

Mariana, opera o 4 dějstvích (12 obrazech), libreto Zbyšek Malý podle novely Jana Kozáka (8 sólistů, velký sbor a velký orchestr) op. 61 (1982).

Za Turka vydatá, pódiová opera-kantáta pro soubor mládeže o 6 obrazech (4 sólisté, smíšený sbor a orchestr s 10 hráči), libreto František Navara op. 76 (1989).

 

Orchestrální a koncertantní skladby

Concerto romantico pro housle, klarinet (nebo violu), harfu a smyčcový orchestr op. 2 (1953).

Fantazie pro klarinet a symfonický orchestr op. 9 (1959).

Koncertantní variace pro symfonický orchestr op. 16 (1962).

Suita pro smyčcový orchestr (1969).

Radostná předehra pro velký orchestr op. 33 (1971).

Concertino F dur pro flétnu a smyčcový orchestr op. 42 (1976).

Práce vítězí, slavnostní předehra pro velký dechový orchestr op. 48 (1977).

Dvojkoncert pro violoncello (nebo basklarinet), klavír a smyčcový orchestr op. 50 (1978).

Symfonické variace na českou rekrutskou píseň pro velký dechový orchestr op. 53 (1979).

Romance letního dne pro klarinet a symfonický orchestr op. 54 (1979).

II. symfonie pro malý orchestr op. 59 (1981).

Koncert pro trubku a orchestr op. 63 (1984).

IV. symfonie „Slavnostní“ pro velký orchestr op. 70 (1987).

V. symfonie pro komorní orchestr op. 71 (1987).

Koncert pro violoncello a orchestr op. 77 (1990).

VI. symfonie pro velký dechový orchestr op. 79 (1990).

 

Vokálně-symfonická díla

Pověst o Leninovi, slavnostní oratorium pro tenor, bas, smíšený sbor a velký orchestr na slova arménské lidové poezie op. 4 (1956).

Bitevní pole, cyklus písní pro baryton a symfonický orchestr, slova Stanislav Kostka Neumann op. 10 (1960).

Zpěvy vědecké, kantáta pro sóla, smíšený sbor a instrumentální skupinu, slova Miroslav Holub op. 18b (1963).

Oslavná, kantáta pro spojené sbory a symfonický orchestr, slova Ján Poničan op. 22 (1963).

Odkial k nám prichádzajú mesiace, kantáta pro dětský sbor a malý orchestr (nebo klavír), slova Libuša Friedová op. 26 (1965).

I. symfonie pro ženský hlas a velký orchestr, slova Marie Kudeříková op. 38 (1974).

Vždycky štědrá, kantáta pro dětský sbor a symfonický orchestr, slova Jiří Zdeněk Novák op. 55 (1980).

III. symfonie pro dětský sbor a velký orchestr na slova českých básníků, slova Stanislav Kostka Neumann, Josef Hora, Oldřich Mikulášek op. 69 (1986).

 

Písně

Do kolečka, 10 chodských písní pro 2 hlasy, klarinet a akordeon nebo klavír, (1950).

Tkalcovské srdce, cyklus písní pro soprán a klavír nebo malý orchestr, slova Františka Semeráková (1952).

Otevřený dům, komorní kantáta pro alt, tenor a klavír, slova Miroslav Florian op. 13 (1961).

Chlapci a chlapi, cyklus písní pro bas a klavír, slova Miroslav Holub op. 17 (1962).

Slabikář, cyklus dvojzpěvů pro soprán, alt a klavír, slova Miroslav Holub op. 18a (1962).

Nad postýlkou, cyklus písní pro soprán a klavír, slova Zbyšek Malý op. 41 (1975).

Písničky šťastných dnů, sborník 12 písní pro mládež pro hlas a klavír (1971).

Z májového deníku, komorní kantáta pro soprán, klavír a bicí nástroje, slova Jarmila Vrchotová-Pátová op. 56 (1980).

 

Sbory

Třináct smíšených sborů, slova Antonín Klášterský (1955).

Tři balady pro smíšený sbor a sóla na slova chodské lidové poezie op. 6 (1957).

Memento, cyklus mužských sborů, slova Jiří V. Svoboda a Miroslav Florian op. 7 (1959).

Dcerušce, cyklus ženských sborů, slova Jan Ryska op. 8 (1959).

Tátovy písničky, cyklus mužských sborů, slova František Hrubín a Dagmar Kurzová (1959).

Našim učitelům, cyklus smíšených sborů, slova Jan Ryska (1960).

Čtyři kosmické písně pro smíšený sbor na slova českých básníků, slova Karel Hynek Mácha, Jan Neruda, Františka Semeráková, Ilja Bart op. 11 (1960).

Helenčin svět, cyklus dětských sborů, slova František Hrubín (1960).

Laskavé ruce, cyklus dětských sborů na slova českých básníků, slova Oldřich Syrovátka, Hana Žantovská, František Nechvátal, Jan Čarek, Ivo Štuka (1962).

Černá krajina, cyklus mužských sborů, slova Vilém Závada op. 21 (1963).

Tři mužné sbory pro mužský čtyřhlas na slova českých básníků, slova Bohumil Mathesius, Jan Noha, Jaroslav Kolman-Cassius op. 24 (1963).

Tři větrné sbory pro flétnu a trojhlasý dětský sbor, slova Ivo Štuka a Ilona Borská (1967).

Říjen, smíšený sbor, slova Miroslav Holub (1967).

Päť zvonkových hlasov, dětské sbory s průvodem zvonkové hry a bubínku ad lib., slova Libuša Friedová (1969).

Nejkrásnější zem, cyklus ženských sborů, slova Josef Hora op. 37 (1973).

Země živá, cyklus smíšených sborů, slova Miroslav Florian op. 38 (1973).

Zahrada nejmilejší, cyklus ženských sborů, slova Jarmila Urbánková (1973).

Podzimní písničky, cyklus pro dětský sbor a zobcovou flétnu, slova Václav Fischer (1976).

Široká země, cyklus smíšených sborů, slova Jan Cimický op. 43 (1976).

Zpěvy lesů vod a strání, cyklus ženských sborů, slova Stanislav Kostka Neumann op. 44 (1976).

Věci, malá kantáta pro dětský sbor a klavír, slova Jiří Schwertner (1977).

Letokruh, cyklus pro dětský sbor a sólovou kytaru, slova Jiří Zdeněk Novák (1978).

Hlad po životě, cyklus smíšených sborů, slova Karel Boušek op. 52 (1979).

O zemi, ve které žijeme, cyklus dětských nebo ženských sborů, slova Karel Boušek (1979).

Zpěvy odvahy a víry, cyklus mužských sborů, slova Miroslav Vlček op. 57 (1980).

Zpěvy loučení, cyklus mužských sborů, slova Ivan Skála, Nazim Hikmet, David Kugultinov, Jarmila Urbánková op. 58 (1980).

Zpěvy hymnické, cyklus mužských sborů, slova Miroslav Florian op. 65 (1985).

Vyznání lásky, cyklus ženských sborů, slova Vilém Závada op. 66 (1985).

Houpánky, cyklus písní pro dětský sbor předškolního věku s doprovodem klavíru a případnou účastí dětských nástrojů, slova Ludvík Středa (1985).

Z polí a luk, cyklus písní pro dětský sbor a klavír, slova František Navara (1985).

Otevřené dopisy, cyklus smíšených sborů, slova Ludvík Středa op. 67 (1986).

Chodská svatba, cyklus úprav lidových písní pro smíšený sbor (1986).

Děti mezi paneláky, cyklus dětských sborů a capella, slova Igor Butovič (1986).

Komáří svatba, cyklus pro dětský sbor a sólové housle, slova František Navara (1986).

Tři fugy pro smíšený sbor, slova Taufík Zajjád, Karel Boušek, Svatopluk Řehák op. 72 (1987).

Co má kdo rád, cyklus písniček pro nejmenší děti pro dětský sbor, klavír a dětské bicí nástroje, slova Igor Butovič (1987).

Obrázky pana Lady, cyklus dětských sborů s akordeonem, slova František Navara (1987).

Návraty, cyklus mužských sborů na slova českých básníků, slova Vladimír Brandejs, Bohumil Zdichynec, Marcela Dostálová op. 74 (1988).

Písničky pro Kačenku, šest fantazií na téma moravských lidových písní pro dětský nebo dívčí sbor, slova František Navara (1988).

Písničky pro prvňáčky, cyklus písní pro dětský sbor s instrumentálním doprovodem (kytara, zobcová flétna, klavír), slova Miroslav Jirásek (1989).

Ptačí hrátky, cyklus písní pro nejmenší děti s doprovodem klavíru (a zobcové flétny ad lib.), slova Miroslav Jirásek op. 78 (1989).

Co kdo dělá rád, malá kantáta pro dětský sbor a klavír, slova Igor Butovič (1989).

Jarní popěvky, suita lidových písní pro smíšený nebo dětský sbor, flétny a housle (1993).

Sententiae Nasonis, cyklus pro smíšený sbor, slova Publius Ovidius Naso op. 80 (1995).

Myší hrátky, cyklus písní pro dětský sbor a klavír, slova Jindřich Balík (1995).

Hmyzí hrátky, cyklus písní pro dětský sbor a klavír, slova Jindřich Balík (1995).

Buď fit, malá kantáta pro dětský sbor a klavír, slova Jindřich Balík (1996).

Písničky o jídle pro dětský sbor a klavír, slova Jindřich Balík (1996).

De vita et morte dicta duodecim Senecae, passacaglia a fuga pro smíšený sbor, slova Lucius Annaeus Seneca op. 81 (1998).

Děti a motýli, cyklus písní pro dětský sbor a klavír, slova Václav Fischer op. 82 (1999).

Vlaštovičky, cyklus písní pro dětský sbor a klavír, slova Václav Fischer op. 83 (2002).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

ČSS.

Gardavský, Čeněk a kol.: Skladatelé dneška (Praha 1961).

Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů I, A–L (Praha 1982).

 

II. Ostatní

Macek, Jiří: Sborová tvorba Václava Felixe (Hudební rozhledy 13, 1960, s. 754).

Zenkl, Michal: Sborová tvorba Václava Felixe (Hudební rozhledy 34, 1981, s. 452).

 

www.musicbase.cz/skladatele/181-felix-vaclav

www.musica.cz/cz/composers/show?itemId=30

 

Klára Kolofíková

Datum poslední změny: 18.8.2016