Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Podlaha, Antonín

Tisk


Charakteristika: Historik, bibliograf a archeolog

Datum narození/zahájení aktivity:22.1.1865
Datum úmrtí/ukončení aktivity:14.2.1932
Text
DíloLiteratura

Podlaha, Antonín, historik, bibliograf a archeolog, narozen 22. 1. 1865, Praha, zemřel 14. 2. 1932, tamtéž.

 

Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze (1883) studoval na Karlově univerzitě nejprve práva (1883–84) a posléze bohosloví. Roku 1888 byl vysvěcen na kněze, roku 1894 získal doktorát z teologie. Pedagogicky působil na novoměstském gymnáziu, Strakově akademii, teologické fakultě Univerzity Karlovy a jinde, roku 1901 byl jmenován docentem dějin křesťanského umění. Roku 1904 byl zvolen kanovníkem u Sv. Víta, později se stal generálním vikářem (1919) a děkanem svatovítské kapituly (1930). Od roku 1920 byl světícím biskupem pražské arcidiecéze.

Jeho vědecká činnost vyrůstala z horlivého osobního zájmu o historii a kulturu českých zemí. Kromě dějin církevního umění se věnoval církevní historii, archeologii, bibliografii, vydával historické a literární prameny, pracoval jako redaktor a vynikl jako sběratel a mecenáš umění. Roku 1903 se stal členem České akademie věd a umění, od roku 1907 byl členem Královské české společnosti nauk. V letech 1912–32 redigoval Český slovník bohovědný (5 svazků, nedokončeno). Jeho bohatá vědecká činnost zahrnuje více než stovku knižních prací, přímo hudby se týkají dvě z nich.

První z nich je katalog rukopisných hudebních památek svatovítské kapituly Catalogus collectionis operum artis musicae, quae in bibliotheca Capituli Metropolitani Pragensis asservantur, vytvořený v letech 1924–25 a vydaný tiskem roku 1926. Zahrnuje jednak hudebniny používané na katedrálním kůru až do devadesátých let 19. století a uložené roku 1892 v kapitulní knihovně, jednak starší část sbírky nalezenou při vyklízení tzv. Wolmutovy kruchty před jejím přemístěním v roce 1924. Podlaha obě sbírky spojil, uspořádal podle autorů a nově zkatalogizoval. Soupis je rozdělen do pěti oddílů: rukopisy opatřené jmény autorů, rukopisy signované monogramy, anonymní rukopisy, tisky a kodexy. Katalog neuvádí notový incipit, pouze název skladby, její obsazení, údaj o donátorech, poznámku o provenienci a data provedení. V úvodu katalogu je připojena stručná kronika svatovítského kůru, sepsaná na základě studia listinného materiálu kapitulního archívu a excerpcí z Dlabačova slovníku (Allgemeines historisches Künstler-Lexikon, Praha 1815). Podlahův soupis byl vůbec prvním tištěným katalogem hudební sbírky v Československu. Novější katalog Jiřího Štefana Ecclesia metropolitana pragensis. Catalogus collectionis operum artis musicae (Praha 1983–85) obohacuje soupis o hudební incipity a některé opravy a doplňky, v závěru je připojena konkordanční tabulka Podlahových signatur s novějším číslováním (sv. 2, Praha 1985, s. 502–512). Hudební sbírka svatovítské metropolitní kapituly je dnes součástí Archivu Pražského hradu (zkratka RISM CZ-Pak).

Druhým Podlahovým dílem významným z hlediska muzikologie je soupis české literatury o církevním zpěvu a hudbě za léta 1828 až 1913, který je součástí Dějin a bibliografie české katolické literatury náboženské připravených společně s Josefem Tumpachem. Tento soupis obsahuje rovněž katalog duchovních písní, uspořádaný abecedně dle textových incipitů.


Dílo

Dílo literární

 

Knihy

Catalogus collectionis operum artis musicae, quae in bibliotheca Capituli Metropolitani Pragensis asservantur (Praha 1926);

Dějiny a bibliografie české katolické literatury náboženské. Od roku 1828 až do nynější doby (spoluautor Josef Tumpach, Praha 1912–1923), zde: Církevní zpěv a hudba (sv. 4, Praha 1918, odd. 18, s. 1710–1846).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II.Ostatní

Biskup Antonín Podlaha, český kněz, archaeolog a historik (Praha 1932)

R. P.: Za biskupem Dr. Ant. Podlahou (Cyril 58, 1932, s. 22).

Chytil, Karel: Antonín Podlaha (Praha 1933).

Štefan, Jiří: Ecclesia Metropolitana Pragensis. Catalogus collectionis operum artis musicae (Praha 1983–85).

 

Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 21.1.2012