Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Společnost pro hudební výchovu

Tisk

(Společnost pro hudební výchovu v Praze; Die Gesellschaft für Musikerziehung in Prag; Československá společnost pro hudební výchovu; Společnost pro hudební výchovu České republiky)

Charakteristika: hudební spolek

Datum narození/zahájení aktivity:11.6.1934
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Společnost pro hudební výchovu (Společnost pro hudební výchovu v Praze; Die Gesellschaft für Musikerziehung in Prag; Československá společnost pro hudební výchovu; Společnost pro hudební výchovu České republiky), hudební spolek, založen 11. 6. 1934, Praha. 

 

A. 11. 6. 1934 – 29. 1. 1951 (Společnost pro hudební výchovu v Praze; Die Gesellschaft für Musikerziehung in Prag)

B. 29. 9. 1967 – 31. 12. 2006 Československá (Česká) společnost pro hudební výchovu v rámci Československé (České) hudební společnosti

C. 1. 1. 2007–2019 Společnost pro hudební výchovu České republiky

 

A. 11. 6. 1934 – 29. 1. 1951 (Společnost pro hudební výchovu v Praze; Die Gesellschaft für Musikerziehung in Prag)

Společnost pro hudební výchovu (SHV) byla ustavena na valném shromáždění 11. června 1934 v Praze. Cílem Společnosti bylo pečovat o rozvoj hudebního vzdělání mládeže i dospělých. Členy jejího vedení se staly významné osobnosti tehdejšího kulturního a společenského života – předsedou byl historik, pedagog, politik a pozdější ministr Kamil Krofta, místopředsedou dirigent Václav Talich. Stálými členy předsednictva byli Zdeněk Nejedlý, Dobroslav Orel, Vladimír Helfert, německou univerzitní sféru zastupoval Gustav Becking a konzultantem pro zahraničí byl Leo Kestenberg. Jednateli společnosti byli Alois Hába a Jaroslav Jindra, který byl zároveň hlavním organizátorem společnosti, během války ochranitelem jejího archivu a po válce i jejím nedobrovolným likvidátorem. Dalšími členy předsednictva byli Jan Thon a Václav Vosyka.

Činnost SHV byla rozdělena do čtyř sekcí. První sekci (Informační a pracovní styky s hlavními činiteli hudební výchovy a kultury v zahraničí) předsedal František Spíšek, druhé (Prohloubení hudební výchovy v soukromém vyučování a ve všech typech škol s výjimkou profesionálních) A. Kulhánek, třetí (Povznesení hudebnosti v životě soukromém, rodinném a veřejném, šíření cenné lidové a umělé hudby) Jan Löwenbach, čtvrté (Záležitosti organizační a zpravodajské) Jan Jeníček. SHV zřídila v září 1934 svou pobočku v Brně, v únoru 1935 vznikla v Bratislavě.   

Mezi nejdůležitější zorganizované akce SHV s podstatným mezinárodním dopadem patřilo uspořádání I. mezinárodního kongresu pro hudební výchovu v Praze (4.–9. 4. 1936), kongresu pro lidovou píseň v Bratislavě a Trenčianských Teplicích (2.–6. 6. 1938), organizovala rovněž mezinárodní konferenci o hudební výchově v Paříži (28.–30. 6. 1937). Společnost se rovněž účastnila mezinárodních konferencí ve Florencii (1937) a v Bernu (1938). Díky všem těmto organizačním aktivitám a také díky tomu, že v předsednictvu společnosti zasedali přední činitelé našeho hudebního života, získala SHV mimořádný vliv kulturní i politický a byla uznávána jako středisko hudebně pedagogických snah. Její aktivity měly přímý dosah i na založení ISME (International Society for Music Education) v roce 1953. Mnichovská dohoda znemožnila uskutečnit další plánované aktivity SHV – Zdeněk Nejedlý a Leo Kestenberg zůstali v dalších letech v cizině, další činovníci byli zbaveni svých funkcí, byli pronásledováni a vězněni (Vladimír Helfert, Kamil Krofta). Ke druhému pražskému kongresu, plánovanému na 1.–6. 4. 1938, již nedošlo. Poslední zprávu o své činnosti SHV vydala k 27. 5. 1938. Archiv SHV následně přečkal válku u jednatele Jaroslava Jindry. Řada členů předsednictva po válce buď zemřela, nebo nebyla v milosti nastupujícího režimu. Činnost předválečné SHV tak byla uzavřena 29. 1. 1951 a její majetek oficiálně předán – peněžní vklady Likvidačnímu měnovému fondu, křídlo Foerster České akademii věd a umění, sklad a materiály hudebně pedagogické povahy byly předány Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde zanikly v 70. letech, archiv a knihovna SHV byly předány do Archivu Zdeňka Nejedlého, dnes jsou v majetku Akademie věd České republiky.

 

B. 29. 9. 1967 – 31. 12. 2006 Československá (Česká) společnost pro hudební výchovu v rámci Československé (České) hudební společnosti

Obnovená Společnost pro hudební výchovu fungovala v následujících desetiletích v různých organizačních pozicích pod Československou (Českou) hudební společností. Reforma školství v roce 1953 přinesla mimo jiných změn také omezení počtu vyučovacích hodin hudební výchovy na všeobecně vzdělávacích školách. Na zhoršující se situaci upozornilo v prosinci 1955 Prohlášení československých skladatelů, hudebních vědců a koncertních umělců, celostátní konference Svazu československých skladatelů v dubnu následujícího roku se stala počátkem desetiletého úsilí o zlepšení tohoto stavu, zkvalitnění hudební výchovy a o založení organizace, která by se touto problematikou zabývala. V roce 1963 byly na sjezdu Svazu československých skladatelů formulovány požadavky na založení Československé hudební společnosti. Celostátní aktiv zvolil 30. 3. 1965 přípravný výbor, jehož práce a jednání vyvrcholily 29. 9. 1967, kdy došlo na pražském ustavujícím aktivu ke vzniku Československé společnosti pro hudební výchovu. Předsedou byl zvolen skladatel Jan Hanuš, později také Evžen Valový, místopředsedy se stali Viliam Fedor a Libor Melkus, členy předsednictva Jan Dostal, Ladislav Leng, František Sedlák, vědeckým tajemníkem se stal muzikolog Ivan Poledňák. Čestnými členy předsednictva se stali skladatelé Alois Hába, Ján Cikker a Eugen Suchoň, hudební vědci Josef Plavec a Václav Holzknecht a tehdejší ministři školství Jiří Hájek a kultury a informací Karel Hoffmann. ČSSHV se stala celostátní organizací s místními pobočkami, její činnost se realizovala prostřednictvím jedenácti odborných komisí: 1. pro základní hudební výchovu (předseda Jan Budík), 2. pro přípravu učitelů (předseda Tibor Sedlický), 3. pro lidové školy umění (předseda J. Feřt), 4. pro odborné hudební školství (předseda Jaroslav Přikryl), 5. pro hudebně pedagogickou teorii a výzkum (předseda Luděk Zenkl),  6. pro srovnávací hudební pedagogiku (předseda Ladislav Daniel), 7. pro dokumentaci a dějiny hudební výchovy (předseda Vladimír Gregor), 8. pro hudební výchovu technickými médii (předseda Jaroslav Herden), 9. pro českou Orffovu školu (předseda Vladimír Poš), 10. pro učební pomůcky a hudební nástroje (předseda V. Šimek), 11. publikační (předseda Jan Dostal). Po federalizaci v roce 1969 vznikly Česká společnost pro hudební výchovu, Slovenská spoločnosť pre hudobnú výchovu a jejich propojením Československá společnost pro hudební výchovu. V důsledku politických represí byla na začátku 70. let současně se změnou koncepce ČSSHV zrušena a po dvou letech přípravných prací znovu v roce 1975 ustanovena v rámci druhé pedagogické sekce České hudební společnosti.   

ČSSHV pořádala od konce 60. let hudebně výchovné kurzy inspirované dílnami Orffova institutu v Salzburku. Kurzy začaly v Chebu, odkud se postupně stěhovaly do dalších měst, Liberce, Mostu, Znojma a Rychnova nad Kněžnou. Mezi dlouholeté lektory kurzů patřili Ladislav Daniel a Bohuslava Danielová, František Gause, Petr Jistel, Pavel Jurkovič, Jaroslav Koutský, Pavel Kratochvíl, Josef Říha, Miroslav Střelák či Božena Viskupová.      

Až do listopadu 1989 spadala ČSSHV do hudebně pedagogické sekce České hudební společnosti, od prosince téhož roku fungovala v rámci ČHS samostatně. Předsedy nově vyčleněné společnosti byli hudební pedagog Jaroslav Herden (1991–2002) a Jan Prchal (2002–06), její program a cíle zůstaly velmi podobné původní náplni.   

 

C. 1. 1. 2007–2019 Společnost pro hudební výchovu České republiky

Po zániku České hudební společnosti se nositelem tradice prvorepublikové SHV stala znovu založená Společnost pro hudební výchovu České republiky (SHV ČR), která funguje jako občanské sdružení, respektive jako zapsaný spolek od 1. 1. 2007 a je spjata především s prací jejího předsedy, hudebního pedagoga Jana Prchala. Místopředsedou společnosti je pedagog a sbormistr Jiří Holubec. Jejími členy mohou být všichni, kdo se aktivně zajímají o hudební výchovu, pedagogové i nepedagogická laická veřejnost. Svou činnost realizuje prostřednictvím víkendových i letních seminářů, kurzů, tvůrčích dílen, přednášek, besed, diskusních fór, konferencí a koncertů. Nejvýznamnější akcí SHV ČR je Letní dílna hudební výchovy, kterou pořádá společnost od roku 1989 postupně v různých lokalitách (Rychnov nad Kněžnou, Liberec) a navazuje na kurzy započaté už v 60. letech. V současnosti se konají na ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci pod názvem Letní dílna hudební výchovy. Další významnou aktivitou je pořádání konference Hudební výchova pro třetí tisíciletí ve spolupráci s dalšími institucemi. SHV ČR se podílí nejen na dalším vzdělávání pedagogů, ale i na tvorbě a připomínkování studijních a metodických materiálů a kurikulárních dokumentů, spolupracuje s ministerstvy, vysokými školami a dalšími institucemi působícími v oblasti vzdělávání a kultury. Společnost uděluje od roku 2010 pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Cenu Jaroslava Herdena za přínos hudební výchově a dlouhodobé úspěšné působení v podmínkách regionálního školství, kterou obdržela řada významných osobností (Pavel Jurkovič, Jaroslava Kotůlková ad.).


Dílo

Publikace vydané SHV, ČSSHV

Congrès international pour l’éducation musicale. Programme du I-er congrès international pour l’éducation musicale organisé du 4 au 9 Avril 1936 à Prague (Společnost pro hudební výchovu, Praha 1936).

Programm [des] I. Internationale[n] Kongress[es] für Musikerziehung vom 4. bis 9. April 1936 in Prag unter dem Protektorat des Herrn Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik Dr. Edvard Beneš (Gesellschaft für Musikerziehung, Praha 1936).

Základ hudebního oddělení ve veřejné knihovně (Společnost pro hudební výchovu, Praha [1937]).

Využití hudebních nástrojů a učebních pomůcek v hudební výchově a nástrojové výuce. Sborník referátů a diskuse o semináři (Československá společnost pro hudební výchovu, Olomouc 1968).

Metodologické problémy hudební pedagogiky. Materiály ze semináře uspořádaného komisí pro hudebně pedagogickou teorii a výzkum Československé společnosti pro hudební výchovu 4.–6. prosince 1968 v Olomouci (Československá společnost pro hudební výchovu, Praha 1969).

Jurkovič, Pavel: Lidové písně s doprovodem orffovského instrumentáře (Česká společnost pro hudební výchovu, Praha 1969).

Keller, Wilhelm: Orffovská praxe v hudební výchově (Česká společnost pro hudební výchovu, Praha 1970).

Kreativita a integrativní hudební pedagogika v evropské hudební výchově. Mezinárodní hudebně pedagogická konference. Praha, 20.–21. 4. 1994 (Společnost pro hudební výchovu České hudební společnosti, Praha 1994). 

 

Periodikum vydávané ČSSHV

Akcent. Čtvrtletník pro hudební pedagogiku (1970; 2 svazky).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Ilustrovaný encyklopedický slovník. III. (Pro–Ž) (Praha, Academia 11982, s. 382).

SČHK.

 

II. Ostatní

M. O. [=Očadlík, Mirko]: Společnost pro hudební výchovu a její oposice (Klíč 4, 1933–34, s. 133–138).

E. St. [= Steinhard, Erich]: Gründung einer Gesellschaft für Musikerziehung in Prag (Auftakt 14, 1934, s. 96–97).

Kestenberg, Leo: Musikerziehung in unserer Zeit (Auftakt 14, 1934, s. 9–14).

Jindra, Jaroslav: O společnosti pro hudební výchovu v Praze (Tempo 15, 1. 10. 1935, č. 1, s. 15–16).

Kestenberg, Leo: Die Internationale Zentralstelle für Musikerziehung in Prag (Praha 1936).

J. T. [= Tomášek, Jaroslav]: Úvodník (Tempo 15, 2. 4. 1936, č. 12, s. [133]–134, dále fotografie na s. 138).

Cmíral, Adolf: Glosy ke kongresu hudební výchovy (Tempo 15, 14. 5. 1936, č. 14, s. 159–161).

Kestenberg, Leo: Die Gesellschaft für Musikerziehung in Prag. Ihre Voraussetzungen, ihr Arbeitsplan und ihr erster internationaler Kongress (Prager Rundschau 6, 1936, č. 3, zvláštní otisk, s. 214–228).

Steinhard, Erich: Zum I. Internationalen Kongress für Musikerziehung in Prag (Auftakt 16, 1936, s. 33–34).

Kestenberg, Leo: Warum allgemeine Muzikerziehung? (Auftakt 16, 1936, s. 43–44).

Kestenberg, Leo: Die Internazionalle Zentralstelle für Musikerziehung in Prag (Auftakt 16, 1936, s. 92–99).

L’éducation musicale trait d’union entre les peuples. Rapports et discours sur l’éducation musicale dans les divers pays (Praha 1937).

Stiven, Frederic B.: O významu prvního mezinárodního kongresu pro hudební výchovu v Praze v dubnu 1936 (Tempo 16, 30. 3. 1937, č. 11, s. 144–146).

Dr. H. [= ?]: Internationale Konferenz für Musikerziehung (Auftakt 17, 1937, s. 112–115).

Kestenberg, Leo: Grundsätzliche Bemerkungen zur Musikerziehung in der Tschechoslovakai (Prager Rundschau 8, 1938, zvláštní otisk, s. 29–47).

Bek, Josef: Mezinárodní styky české hudby 1933–1938 (Hudební věda 5, 1968, č. 1, s. 3–48, zde s. 36–40).

Bek, Josef: Společnost pro hudební výchovu mezi dvěma válkami (Hudební rozhledy 21, 1968, s. 449–450).

Gregor, Vladimír – Sedlický, Tibor: Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku (Praha 1973, s. 73–75).

Gregor, Vladimír: Československá společnost pro hudební výchovu 1934–1938 a mezinárodní dosah její činnosti (Praha 1974).

Průvodce po archívu Zdeňka Nejedlého (Praha 1976, s. 161–162).

Dějiny české hudební kultury 1890/1945. 2. 1918/1945 (Praha 1981, s. 174–175, 181–182).

Holas, Milan: Renesance Společnosti pro hudební výchovu (Opus musicum 23, 1991, č. 4, s. 4–7).

Holas, Milan: Šedesát let Společnosti pro hudební výchovu (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 7, s. 36–37).

Korbel, Václav: 60 let trvání Společnosti pro hudební výchovu (Hudební nástroje 31, 1994, č. 2, s. 96–98).

Korbel, Václav: 60 let trvání Společnosti pro hudební výchovu (Hudební nástroje 31, 1994, č. 3, s. 159–161).

Korbel, Václav: 60 let trvání Společnosti pro hudební výchovu (Hudební nástroje 31, 1994, č. 4, s. 228–229).

Korbel, Václav: Po oslavách výročí České hudební společnosti (Hudební nástroje 32, 1995, č. 1, s. 38).

Holas, Milan: Komise pro teorii a výzkum SHV – poslání a perspektivy (Hudební výchova 3, 1994–95, č. 1, s. 7).

Smetáčková, Míla: Společnost pro hudební výchovu (Talent 1, 1999, č. 5, s. 19).

Inovace v hudební pedagogice a výchově k poctě Lea Kestenberga (1882–1962). Sborník z mezinárodní muzikologické konference konané 29. listopadu – 1. prosince 2007 v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci (Olomouc 2007).

Wörner, Felix – Vlhová-Wörner, Hana: Leo Kestenberg a Společnost pro hudební výchovu ve víru mezinárodní politiky a sporů uvnitř československého hudebního života mezi dvěma světovými válkami (Hudební věda 45, 2008, č. 3–4, s. 245–294).

Wörner, Felix – Vlhová-Wörner, Hana: Leo Kestenberg und die Prager Gesellschaft für Musikerziehung (In: Leo Kestenberg. Musikpädagoge und Musikpolitiker in Berlin, Prag und Tel Aviv, ed. Susanne Fontaine, Ulrich Mahlert, Dietmar Schenk, Theda Weber-Lucks, Freiburg, Rombach 12008, s. [205]–243).

Prchal, Jan: 80 let Společnosti pro hudební výchovu a pohled na současný stav hudební výchovy u nás (Aura musica 3, 2014, č. 6, s. 14–19).

 

www.shvcr.cz

Archivalie

Archiv a knihovna SHV je uchována v Masarykově ústavu – archivu Akademie věd České republiky, fond Zdeněk Nejedlý, fond Společnost pro hudební výchovu; dílčí drobnosti také ve fondu Kamil Krofta.   

Hudebně pedagogická literatura a část archivu Společnosti pro hudební výchovu byly uloženy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, pravděpodobně v 70. letech při přesunu pracoviště většina archivu zanikla (podle ústního svědectví Miloše Kodejšky).

Korespondence k mezinárodní anketě o hudební výchově a další dokumenty uloženy v Archivu Ministerstva zahraničních věcí, karton 428, složka Společnost pro hudební výchovu.

Archiv Společnosti pro hudební výchovu České republiky je uložen u Jana Prchala.

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 9.7.2019