Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Plocek, Václav

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, vědecký pracovník a knihovník

Datum narození/zahájení aktivity:28.8.1923
Datum úmrtí/ukončení aktivity:4.12.2005
Text
DíloLiteratura

Plocek, Václav, muzikolog, vědecký pracovník a knihovník, narozen 28. 8. 1923, Praha, zemřel 4. 12. 2005, tamtéž.

 

Po studiích na gymnáziu v Praze (1934–42) pokračoval na kompozičním oddělení pražské konzervatoře, kde byl v letech 1942–47 žákem Otakara Šína a Miroslava Krejčího, na klavír ho učil na mistrovské škole Jan Heřman. Po konzervatoři si prohloubil vzdělání studiem estetiky a hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1945–48). Doktorský titul získal po obhajobě dizertační práce Versus super offertoria. Rozbor a ukázky ze svatovítského troparia z roku 1235.

V roce 1947 se stal knihovníkem hudebního oddělení Státní knihovny v Praze, o tři roky později dokončil knihovnické kurzy. Zde setrval až do roku 1964 a zabýval se především katalogizací hudebnin a středověkých hudebních rukopisů. Na základě materiálů zpracovaných do katalogu notovaných rukopisů Státní knihovny v Praze, později vydaného knižně, mu byl udělen v roce 1967 titul CSc.

V letech 1964–71 byl Plocek zaměstnán jako vědecký pracovník a vedoucí útvaru vědeckých informací Ústavu pro hudební vědu Československé akademie věd, 1972–83 vykonával tutéž práci v Ústavu teorie a dějin umění Československé akademie věd. V roce 1988 odešel do penze.

Plocek byl v redakční radě časopisu Hudební věda (sedmdesátá léta), v ediční a vědecké radě faksimilové edice Státní knihovny v Praze Cimelia bohemica (1967–71; plánovaný svazek s jeho účastí nakonec nevyšel a celá edice byla s počátkem normalizace zastavena), členem vědecké rady komise při Státní knihovně v Praze (1966–70), členem Komise pro soupis a studium rukopisů při Ústředním archivu Československé akademie věd Praha (1975–83).


Dílo

Dílo literární

Práce tiskem nevydané

Latinské tropy a písně ze svatojiřských rukopisů (b. r. [před 1989]).

Samostatně vydané publikace, kapitoly v knihách, katalogy

Catalogus codicum notis musicis instructorum qui in Biblitheca publica rei publicae Bohemicae socialisticae in Bibliotheca universitatis Pragensis servantur. I [sv.] (Praha, Academia 1973);

Catalogus codicum notis musicis instructorum qui in Biblitheca publica rei publicae Bohemicae socialisticae in Bibliotheca universitatis Pragensis servantur. II [sv.] (Praha, Academia 11973);

Zwei Studien zur ältesten geistlichen Musik in Böhmen (Giessen, W. Schmitz 1985);

Melodie velikonočních slavností a her ze středověkých pramenů v Čechách, sv. 1. Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků, Monographia 1, 1988 (Praha, Státní knihovna ČSR 11989; Edice Sektoru služeb a speciálních oddělení, č. 2/1989);

Melodie velikonočních slavností a her ze středověkých pramenů v Čechách, sv. 2. Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků, Monographia 1, 1988 (Praha, Státní knihovna ČSR 11989; Edice Sektoru služeb a speciálních oddělení, č. 2/1989);

Melodie velikonočních slavností a her ze středověkých pramenů v Čechách, sv. 3. Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků, Monographia 1, 1988 (Praha, Státní knihovna ČSR 11989; Edice Sektoru služeb a speciálních oddělení, č. 2/1989).

Studie, stati a analýzy (výběr)

Nově nalezená sekvence o svaté Dorotě a její poměr k Jenštejnově „Decet huius“ (Ročenka Universitní knihovny v Praze 1956, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1958, s. 67–95);

Původ svatováclavského responsoria Laudemus Dominum (in: Ročenka Universitní knihovny v Praze 1957, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1958, s. 130–137);

Zpracování nejstarších hudebních rukopisů v Universitní knihovně (Ročenka Universitní knihovny v Praze 1958, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1960, s. 12–20);

Nejstarší dvojhlasy v rukopisech Universitní knihovny (in: Ročenka Universitní knihovny v Praze 1960–61, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1962, s. 129–148);

Die ältesten zweistimmigen Gesänge in der Handschriften der Staatsbibliothek ČSSR (in: Musica antiqua Europae Orientalis, Praha, Dilia 1966, s. 65–109);

Zásady popisu rukopisů psaných ve starých notačních systémech (Hudební věda 5, 1968, č. 2, s. 230–[263]);

K problematice našich nejstarších tanečních skladeb (Hudební věda 6, 1969, č. 1, s. 3–25);

Zur Problematik der Osterspiele in Böhmen (in: Colloquium Musica bohemica et europaea. Brno 1970, ed. Rudolf Pečman, Brno, Mezinárodní hudební festival 1972, s. 33–45);

Zur Problematik der ältesten tschechischen Tanzkompositionen (in: Studia Musicologica 13, 1971, s. 242–247);

Eine neu aufgefundene Sequenz von der Heiligen Dorothea und ihre Beziehung zu Jenštejns „Decet huius“ (Ein Beitrag zur Geschichte der tschechischen Hymnodie) (in: De musica disputationes Pragenses, sv. I, Praha, Academia 1972, s. 120–[148]);

O quantum sollicitor (Hudební věda 10, 1973, č. 4, s. [301]–319; společně s Anežkou Vidmanovou);

Nejstarší doklad velikonočních slavností v Čechách. Transkripce a analýza rukopisu XIV D 12 Národního muzea v Praze (in: Uměnovědné studie, sv. I, Praha, Ústav teorie a dějin umění Československé akademie věd 11978, s. [75]–152);

Repetito a responsorio ve středověkých zpěvech (Hudební věda 18, 1981, č. 1, s. [35]–48);

Metody a cíle analýzy středověkých monodií (in: Uměnovědné studie, sv. 4, Praha, Ústav teorie a dějin umění Československé akademie věd 11983, s. [5]–49);

Pracovní problematika středověkých jednohlasých rukopisů (Studie o rukopisech 23, 1984, s. 77–84);

Svatojiřské skriptorium (in: Documenta Pragensia, č. 10/1, Praha, Archiv hlavního města 1990, s. 23–29);

Poznámky k melodice Czaldy waldy (Hudební věda 32, 1995, č. 3, s. 279–286).

           

Hesla ve slovnících a encyklopediích

SČHK.

Články (výběr)

Ještě k problematice Czaldy waldy (Hudební věda 7, 1970, č. 1, s. 46–57).

Edice not

František Škroup: Chrudimská ouvertura. Předehra k otevření městského divadla v Chrudimi (Praha, Orbis 11951; kritická edice).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (heslo Graciána Černušáka).

Riemann Musik Lexikon. Ergänzungsband. Personenteil L–Z (Mainz, B. Schott’s Söhne 1975, s. 391).

New Grove1.

HSPK.

New Grove2 (heslo Josefa Beka a Johna Tyrrella).

Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha, Česká společnost pro hudební vědu 12001, s. 58–59).

II. Články a diskuse (výběr)

Černý, Jaromír: Melodie czaldy waldy a problematika našich nejstarších tanečních skladeb (Hudební věda 6, 1969, č. 4, s. 444–454; diskuse k Plockově studii).

Novotná, Jana: Sedmdesátiny Václava Plocka (Hudební věda 30, 1993, č. 2, s. 185–187; zde uvedena i výběrová bibliografie).

III. Recenze (výběr)

Huglo, Michel: Václav Plocek. Catalogus codicum notis musicis instructorum qui in Biblitheca publica rei publicae Bohemicae socialisticae in Bibliotheca universitatis Pragensis servantur / Robert Amiet. Repertorium liturgicum Augustanum (Revue de Musicologie 61, 1975, č. 1, s. 128–131).

Novotná, Jana: Václav Plocek. Melodie velikonočních slavností a her ze středověkých pramenů v Čechách, sv. 1–3 (Hudební věda 27, 1990, č. 4, s. 357–358).

IV. Zprávy a drobnosti (výběr)

Comberiati, Carmelo Peter: Music Culture of Central Europe up to the Year 1700. Prague Spring International Music Festival Prague, Czechoslovakia 16–18 May 1989 (The Journal of Musicology 8, léto 1990, č. 3, s. 444–449).

Hudební věda. Díl I. Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. Dějiny hudební vědy. Teorie hudební vědy (Praha, Státní pedagogické nakladatelství 11988, s. 249, 250).

Hudební věda. Díl II. Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. Disciplíny hudební vědy (1. část) (Praha, Státní pedagogické nakladatelství 11988, s. 604, 605, 606).

Hudební věda. Díl III. Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. Disciplíny hudební vědy (2. část). Hudebně vědecká dokumentace (Praha, Státní pedagogické nakladatelství 11988, s. 747, 759, 760, 761, 923, 966, 980, 985).

V. Nekrology

Vozková, Jana: In memoriam Václav Plocek. (* 28. 8. 1923 – 4. 12. 2005) (Hudební věda 43, 2006, č. 2, s. 219–220).

Šmíd, František: Zemřel PhDr. Václav Plocek (Varhaník 7, 2006, č. 3, s. 17–19).

Jan Pirner

Datum poslední změny: 9.2.2012