Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Janovka, Tomáš Baltazar

Tisk


Charakteristika: autor textů o hudbě a varhaník

Datum narození/zahájení aktivity:6.1.1669
Datum úmrtí/ukončení aktivity:16.6.1741
Text
Literatura

Janovka, Tomáš Baltazar (psán též Janowka, Thomas Balthasar), autor textů o hudbě a varhaník, narozen 6. 1. 1669, Kutná Hora, zemřel 16. 6. 1741, Praha.

Získal jezuitské vzdělání, pravděpodobně v Kutné Hoře a následně ve Svatováclavském semináři v Praze. 1. srpna 1689 obhájil na pražské univerzitě hodnost magistra filozofie. Navštěvoval také přednášky z oblasti medicíny. 27. června 1691 se stal varhaníkem v chrámu P. Marie před Týnem na Starém Městě pražském, kde působil padesát let.

Janovka je autorem a vydavatelem vůbec prvního uceleného věcného latinského hudebního slovníku Clavis ad thesaurum magnae artis musicae (Klíč k pokladu velkého umění hudebního, Praha 17011, 17152 pod názvem Clavis ad musicam). Jde o první věcný hudební slovník 18. století a je významnou součástí nejen dějin hudební lexikografie v českých zemích, ale je i prvým dílem novodobé evropské hudební lexikografie. Najdeme v něm jednak terminologické vysvětlivky, ale kompiluje i značný okruh teoretických vědomostí své doby a vypracovává některá hesla na úrovni samostatných drobných pojednání. Vedle popisu dobových kompozičních technik, hudebních forem a druhů věnuje Janovka pozornost i hudebním nástrojům, ornamentice, figurám a notaci. Stejně jako jeho předchůdci, například Johannes Tinctoris, i jeho cílem bylo definovat a vysvětlit prakticky všechny hlavní pojmy tehdejší hudební teorie a praxe. Vychází z Kircherova Musurgia universalis (1650) a ze znalostí dřívějších děl dalších barokních a renesančních teoretiků. Janovkovy definice jsou však úplnější a přesnější než Kircherovy. Samostatně definuje řadu pojmů týkajících se varhan a chrámové hudby, ale také dalších nástrojů, stejně jako některých tanců.  Druhé Janovkovo dílo, které mělo být nazváno Doctrina vocalis et instrumentalis, se zřejmě nepodařilo dokončit.

Je zřejmé, že Janovka měl svým dílem i pedagogickými schopnostmi vliv na skladatele Šimona Brixiho, Bohuslava Matěje Černohorského, Jana Zacha, Josefa Ferdinanda Norberta Segera a dalších.


Literatura

I. Lexika

Dlabacz.

PHSN.

ČSHS.

MGG1.

Grove1.

Grove2 .

MGG2.

II. Ostatní

Burda, Antonín: Thomas Balthasar Janovka Clavis: Ad thesaurum magnae artis musicae (diplomová práce, Filozofická fakulty Univerzity Karlovy. Strojopis. Praha 1946).

Burda, Antonín: M. Vogt a T. B. Janovka: Vogtovo Conclave slíbeným pokračováním Janovkova Clavisu? (Hudební věda 2, 1965, 672–82).

Cígler, Radovan: Notes on the history of musical lexicography in Czechoslovakia (Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity, řada H 17, 1968, s. 87 ad.)

Sehnal, Jiří: Janovkas Clavis und die Musik in Prag um das Jahr 1700 (In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, H6, 1971, s. 25–42).

Volek, Tomislav: Tomáš Baltazar Janovka: představitel české barokní a vzdělanecké tradice (Hudební věda 9, 1972, č. 4, s. 344–55).

Burda, Antonín: Thomas Balthasar Janovka: der Fürst der Musiktheoretiker Böhmens des 17. Jahrhunderts  (In: Musica antiqua 5. Bydgoszcz 1978, 1s. 35–42).

Matl, Jiří: Thomas Balthasar Janowka, Organist der Teynkirche und Verfasser des Wörterbuchs Clavis ad thesaurum magnae artis musicae (Mitteleuropäische Aspekte des Orgelbaus und der geistlichen Musik in Prag und den böhmischen Ländern. Sinzieg 2002).

Jiří Matl (ed.): Tomáš Baltazar Janovka: Clavis ad thesaurum magnae artis musicae / Klíč k pokladu velikého umění hudebního (Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae, Series B/I). (K vydání připravil, komentářem a testimonii opatřil a z latinského originálu přeložil Jiří Matl. Spolupracovali Michael Pospíšil a Jiří Sehnal. Praha 2006).

Kozáková, Jolana: Odraz francouzské hudební terminologie v lexikografickém díle T. B. Janovky (Opus musicum 39, 2007, č. 3, s. 34 ad.).

 

Petr Macek

Datum poslední změny: 11.5.2014