Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kusák, Jiří

Tisk


Charakteristika: Hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:4.1.1979
Text
DíloLiteratura

Kusák, Jiří, hudební pedagog, narozen 4. 1. 1979, Uherský Brod.

 

V rodišti navštěvoval v letech 1993–97 Gymnázium Jana Amose Komenského. Po maturitě studoval na Filozofické fakultě Ostravské univerzity obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy český jazyk – hudební výchova (Mgr. 2002). Pak pokračoval na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v doktorském studijním programu, obor Hudební teorie a pedagogika (Ph.D. 2006) a po rigorózním řízení na Univerzitě Karlově v Praze obdržel titul PhDr. (2006). To už byl ale zaměstnán jako odborný asistent na katedře hudební výchovy a v době 2000–15 současně působil jako učitel na základní a základní umělecké škole v Ostravě. V roce 2018 se habilitoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru Hudební teorie a pedagogika. Na katedře hudební výchovy ostravské Pedagogické fakulty působí jako její vedoucí, je členem vědeckých rad Ostravské univerzity a pedagogických fakult v Praze, Brně a Ostravě a oborových rad oboru Hudební teorie a pedagogika na Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzitě. Je členem redakčních rad časopisů Hudební výchova a Teoretické reflexe hudební výchovy. Zúčastnil se mnoha krátkodobých přednáškových pobytů a stáží na univerzitách v Turecku, Bulharsku, Španělsku, na Maltě, v Portugalsku, Slovensku, Norsku a ve Francii. Od studentských let do roku 2011 působil v cimbálových muzikách jako zpěvák a houslista i jako sborový zpěvák v Pěveckém sdružení Slezská Ostrava. S některými tělesy (např. cimbálové muziky Javorový nebo Friš, pěvecké sbory Formánek či Pěvecké sdružení Slezská Ostrava) se podílel na nahrávkách kompaktních disků pro Stylton a Český rozhlas Ostrava, s Pěveckým sdružením Slezská Ostrava se zúčastnil jako zpěvák zahraničních turné (Ukrajina, Polsko, Anglie).


Dílo

Dílo literární


I. Dílo knižní

Emil Hába. Interregionální průsečíky hudební kultury Moravy a Slezska 20. století (Ostrava 2006, 160 s.);

Ostravský hudební život do roku 1945 (Ostrava 2007, 96 s., spoluautoři Jan Mazurek, Hana Adámková, Karel Steinmetz);

Ostravský hudební život po roce 1945 (Ostrava 2008, 123 s., spoluautoři Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Karel Steinmetz, Šárka Zedníčková);

Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010, 298 s., spoluautoři Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Hana Adámková, Milan Báchorek, Miloš Navrátil, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková);

Vysokoškolské studium hudební výchovy na počátku 21. století. Bakalářský obor Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (Ostrava 2011, spoluautoři René Adámek, Inez Kozelská, Jan Mazurek);

Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ (Ostrava 2013, spoluautoři David Kozel, Jan Mazurek et al.);

Hudebněanalytická a interpretační sonda do české artificiální hudby pro cimbál v období 1945–1989 (Ostrava 2014, 110 s., spoluautor Daniel Skála);

Ostrava hudební. Vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech (Ostrava 2014, 260 s., spoluautoři Karel Steinmetz, Jan Mazurek, Pavla Olšarová).

 

II. Ostatní

Vokální tvorba Emila Háby a její uplatnění v současném hudebním světě (In: Vokální tvorba a Rok české hudby 2004, Plzeň 2004, s. 47–51);

Leoš Janáček jako hudební pedagog brněnské varhanické školy ve vzpomínkách Emila Háby (In: Česká hudba 2004. Sborník z 27. ročníku muzikologické konference Janáčkiana, Praha 2004, s. 26–29);

Hudebněpedagogická a umělecká činnost Emila Háby (In: Musica viva in schola XIX., Brno 2005, s. 52–57);

Aktuální postavení hudebního a tanečního folkloru jako prostředku hudebního vzdělávání mládeže a dospělých v současné společnosti (In: Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých 21. století. Sborník z 28. muzikologické konference Janáčkiana, Praha 2006, s. 50–56);

Lidová píseň jako integrující prostředek v praxi učitele Hv (In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe II, Ústí nad Labem 2007, s. 48–49, spoluautoři Petra Bělohlávková, Juraj Ruttkay);

Experimentální projekt s prvky folkloru (nová strategie pozitivní stimulace hodnotové orientace a zájmové preference dětí a mládeže) (In: Musica viva in schola XX., Brno 2007, s. 242–245);

Folklor v hudební výchově jako součást integrativního projektového vyučování a polyestetické výchovy (In: Kontexty hudební pedagogiky II, Praha 2007, s. 117–119);

Ke komplexní analýze kompozice Vítr a zvon Františka Háby (zvl. se zaměřením na elementy sónické projekce větru a zvonu do vokálního projevu a sémantické aspekty) (In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2007, č. 1, Ostrava 2008, s. 24–36);

Axiologická dimenze folkloru v kontextu hudební pedagogiky (In: Systémové pojetí kultury, Hradec Králové 2007, s. 261–264);

Hudebněpedagogická činnost Leoše Janáčka na brněnské varhanické škole. Reflexe Emila Háby (1900–1982) (In: Inovace v hudební pedagogice a výchově. K poctě Lea Kestenberga, Olomouc 2008, s. 97–102);

Negace tradičních kulturních hodnot jako ohrožení procesu vzdělávání (In: Systémová bezpečnost, Hradec Králové 2008, s. 288–292);

Podíl Leoše Janáčka a jeho hudby na rozvoji ostravského hudebního života 1. poloviny 20. století (In: Leoš Janáček světový a regionální: sborník z 29. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2008, Ostrava 2008, s. 95–102, spoluautor Jan Mazurek);

K parciální analýze Glagolské mše Emila Háby z hlediska specifických harmonických jevů a textové výstavby (zvl. se zaměřením na hláskoslovné procesy srbské/chorvatské redakce církevní slovanštiny) (In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2008, č. 1. Ostrava 2008, s. 182–193);

Folklore Education Values in the Context of Cultural System and Current Trends of Music Pedagogy (The New Educational Review, Toruň 2008, s. 187–192);

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prostřednictvím hudebního vzdělávání (Acta humanica 2008, č. 2, s. 53–57); 

Rudolf Kubín (1909–1973). K stému výročí narození ostravského hudebního umělce (In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2009, č. 1, Ostrava 2009, s. 226–232, spoluautor Jan Mazurek);

Folklor a pseudofolklor v kontextu kulturního systému. Konflikt autenticity a pseudoautenticity (In: O interpretácii umeleckého textu 24, Nitra 2009, s. 417–426);

Profesní příprava učitelů hudební výchovy a sbormistrů na katedře hudební výchovy PdF OU v Ostravě (analýza současného stavu) (In: De Musica. Zborník Katedry hudby Prešovskej univerzity v Prešově, Prešov 2010, s. 209–218);

K pregraduální přípravě učitelek MŠ z hlediska hudebněvýchovného (In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání, Ostrava 2010, s. 196–203);

Participace katedry hudební výchovy PdF OU na utváření profilu a profesních kompetencí učitele hudební výchovy na 1. stupni ZŠ (koncepce a analýza kurikula hudebněvýchovné složky) (In: Primární a preprimární pedagogika v teorii, praxi a výzkumu, Olomouc 2010, s. 137–144);

Lidová kultura a její atributy v procesu vysokoškolské přípravy učitelů hudební výchovy (In: Aktuálné hodnoty ľudovej kultúry a umenia vo vzdělávaní, Ružomberok 2010, s. 119–124);

Folklor v zájmové preferenci studentů učitelství hudební výchovy (Hudební výchova, 2011, č. 3, s. 40–41);

Etnická hudba a hudební výchova (Hudební výchova, 2014, č. 1, s. 9–12);

Výchova hudbou, výchova uměním u handicapovaných jedinců Múzické školy Ostrava (Hudební výchova, 2014, č. 3, s. 43–44); 

Hudební popularizační aktivity v Ostravě v letech 1931–1934 (Teoretické reflexe hudební výchovy, 2015, č. 2, s. 24–29);

Music Education in Ostrava in Protectorate of Bohemia and Moravia (1939–1945) (Aura musica, 2015, č. 7, s. 12–19);

K počátkům odborné hudební výchovy v Ostravě od 90. let 19. století na příkladu Akademické hudební školy (1891–1917) Rudolfa Kadlečka (In: Horizonty umenia 3. Zborník z vedeckej webovej konferencie s mezinárodnou účasťou, Banská Bystrica 2015, s. 151–158);

K uměleckému profilu Zdeňka Kašpara (1925–2002) v kontextu lidové kultury Valašska (In: Horizonty umenia 3. Zborník z vedeckej webovej konferencie s mezinárodnou účasťou, Banská Bystrica 2015, s. 90–97, spoluautor Jan Chumchal);

Z dějin regionální hudební výchovy v Ostravě v letech 1890–1918. Obecné, měšťanské, střední školy, učitelský ústav (Hudební výchova, 2015, č. 4, s. 56–58);

Hudební lidovýchovné aktivity v Ostravě v období od 20. do 40. let 20. století (In: Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku muzikologické konference, Ostrava 2015, s. 215–221);

Music and Folkloristic Activities of Zdeněk Kašpar, a Wallachian Musician and Collector (Aura Musica, 2016, s. 16–25, spoluautor Jan Chumchal);

Z dějin regionální hudební výchovy v Ostravě v letech 1890–1918. Odborná hudební výchova (Hudební výchova 24, 2016, č. 1–2, s. 4–7);

Hudební výchova v učitelské přípravě ve Slezské (Polské) Ostravě v letech 1904–1942. (Hudební výchova 24, 2016, č. 1–2, s. 7–9);

Akademická hudební škola v letech 1891–1917 (Hudební výchova 24, 2016, č. 4, s. 4–6);

Hudební výchova v meziválečné Ostravě (Muzikologické fórum 5, 2016, č. 1, s. 45–54);

Recreational Musical/Dance Activities and Their Contribution to Shaping Musicality in Children and Adolescents (Edukacja na rozdrożu, część 3: Dzieciństwo szans i zagrożeń. Opole 2016, s. 147–155);

Ethnic Music as a Component of Innovation and Modernisation of Czech Music Education (Edukacja artystyczna - nowe wyzwania. Zielona Góra-Skarbona, 2016, s. 339–349);

Music Education of Ostrava Germans from the 1890's to 1930's. Musik-Bildungs-Anstalt (1893–1931) (In: МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, Moskva 2017, s. 357–363);

Odborná hudební výchova v Ostravě v období Protektorátu Čechy a Morava (In: Janáčkiana 2016, Ostrava 2017, s. 253–262);

Z dějin hudební výchovy na Valašskomeziříčsku od konce 19. do 20. let 20. století. Jan Nepomuk Polášek (1873–1956) (Hudební výchova 26, 2018, č. 2, s. 7–10, spoluautor Jan Chumchal);

Hudební výchova na všeobecně vzdělávacích středních školách v Ostravě od 90. let 19. století do roku 1945 (In: Musicologica Brunensia 54, 2019, č. 1, s. 95–108);

Přínos Vladimíra Gregora (1916-1986) české hudební pedagogice 20. století (Hudební výchova, 2019, č. 4, s. 6–10, spoluautor Jan Mazurek);

Z dějin regionální hudební výchovy – Josef Černík (1880–1969) (Hudební výchova 27, 2019, č. 3, s. 6–10, spoluautorka Ivana Šůstková);

Didactic-Analytical and Content-Related Reflection on the Works by Ostrava Teachers Rudolf Kadleček and Arthur Kőnnemann in the Context of Specialized Music Education in the Early 20th Century (In: Horizonty umenia 6, Banská Bystrica 2019, s. 230–240);

Hudebněvýchovná, hudebněteoretická a metodicko-didaktická literatura ostravských pedagogů v období od 90. let 19. století do roku 1945 (Slovenská hudba 45, 2019, č. 3, s. 221–239);

Didactic-Analytical and Content-Related Reflection on the Works by Ostrava Teachers Rudolf Kadleček and Arthur Kőnnemann in the Context of Specialized Music Education in the Early 20th Century (In: Horizonty umenia 6, Banská Bystrica 2019, s. 230–240);

Modernizační tendence v meziválečné české hudební výchově (1918–1938) (Hudební výchova 28, 2020, č. 4, s. 6–10, spoluautor Jan Mazurek);

Music Education at the Business College in Moravská Ostrava in the Years 1919–1939 (In: Horizonty umení 7,Banská Bystrica 2020, s. 153–158);

Hudební výchova v dobročinném ženském spolku Dobromila a v odborných školách pro ženská povolání v Ostravě od 90. let 19. století do 30. let 20. století (In: Janáčkiana 2020, Ostrava 2021, s. 119–127);

Hudební výchova v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945) (Hudební výchova 29, 2021, č. 3, s. 6–9, spoluautor Jan Mazurek);

Music and Organ School of the Association of Education in Ostrava-Marianske Hory / Masaryk Institute of Music and Singing in 1907–1939 (In: Musicologica Brunensia 56, 2021, č. 1, s. 5–23).

Literatura

Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2001).

 
Karel Steinmetz 

Datum poslední změny: 13.12.2022