Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Blahynka, Miloslav

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, teatrolog a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:5.6.1961
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.9.2011
Text
Dílo

Blahynka, Miloslav, muzikolog, teatrolog a pedagog, narozen 5. 6. 1961, Brno, zemřel 27. 9. 2011, Bratislava.

Miloslav Blahnynka studoval hudební vědu na univerzitě Komenského v Bratislavě v letech 1980 až 1984, v roce 1987 získal tamtéž titul PhDr. Ve své vědecké činnosti se zaměřil zejména na dějiny a teorii hudebního divadla s důrazem na českou a slovenskou operu. Jako pedagog působil na katedře hudební výchovy na univerzitě v Nitře (1984–85), na katedře hudební vědy na univerzitě v Bratislavě (1987–89), na bratislavské konzervatoři (1997–2006) a od roku 1986 dlouhodobě na hudební a taneční fakultě VŠMU. Zde obhájil v roce 2001 titul Ph.D. (dizertační práce Exotizmus v opere), v roce 2003 se stal docentem (habilitační práce K problematike recepcie Janáčkových opier na Slovensku) a v roce 2006 mimořádným profesorem. Kromě toho pracoval od roku 1997 jako odborný pracovník Národního divadelního centra, později Divadelního ústavu, a od roku 1994 jako vědecký pracovník Kabinetu divadla a filmu SAV. Jako redaktor byl činný v časopisech Hudobný život (1985–86) a Literárny týždenník (od roku 1988). Byl členem celé řady vědeckých a hudebních organizací: Slovenské hudební unie, Slovenské muzikologické asociace, České společnosti pro hudební vědu, Slovenské teatrologické společnosti, Mezinárodní společnosti Johanna Strausse či Mezinárodní asociace divadelních kritiků (AICT). Do odborného i denního tisku napsal desítky kritik na koncerty a operní představení. Je spoluautorem publikace Slovenské divadlo v 20. storočí (Bratislava, 1999). V roce 2010 mu Hudební fond udělil Cenu Jozefa Kresánka za dlouholetý výzkum v oblasti dějin, teorie a estetiky opery a hudebního divadla.


Dílo

Dílo literární

Knihy

Slovenská operná dramaturgia 1989–1998 (Bratislava, 1998).

Bárdiová, M., Blahynka, M., Zvara, V. (ed.): Cikkerov svet Tálie / Ján Cikker in the World of Thalia (Bratislava, 2001).

Blahynka, M. (ed.): Pocta Jankovi Blahovi (in: Sborník z konference, Bratislava 2001).

Exotizmus v opere (Bratislava, 2002).

Wasserbauerove inscenácie Janáčkových opier v SND (Bratislava, 2004).

Janáčkove opery na Slovensku (Bratislava, 2006).

Eseje o opere (Bratislava 2006).

Články a studie (výběr)

Prínos Otakara Hostinského k teórii opernej dramaturgie (in: Slovenské divadlo 2009/1, s. 3–10).

K problematike dramaturgie opier Martinů (in: Slovenské divadlo 2009/2–3, s. 134–143).

Podnety Hanslickovej estetiky pre analýzu hudobného diela (in: Prezentácie – konfrontácie. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004–2006, Divis-Slovakia, Bratislava 2007, s. 51–5)

Princípy mimezis a fikcie v barokovom opernom herectve (in: Slovenské divadlo 2007/3, s. 375–384).

Inszenierungen von Mozart-Opern in der Slowakei, betrachtet als Dialog über Regiegestaltungen. In: Kühnel, Jürgen – Müller, Ulrich – Panagl, Oswald (ed.): “Regietheater”. Konzeption und Praxis am Beispiel der Bühnenwerke Mozarts. Mit einem Anhang zu Franz Schrecker Die Gezeichneten. Vorträge des Salzburger Symposions 2005, Verlag Mueller-Speiser, Anif (Salzburg 2007, s. 382–393).

Sociology Issues of the Audience in Theatres of 17th and 18th Century (in: Slavko, Pavel – Srbová, Hana (ed.): The World of Baroque Theatre. A compilation of the Český Krumlov Conferences 2004, 2005, 2006. Svět barokního divadla. Sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově 2004, 2005, 2006, Společnost přátel Českého Krumlova, Český Krumlov 2007, s. 273–282).

Minimalismus in der Oper am Beispiel des Nationaltheaters Praha (in: Macek, Petr (ed.): Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. LII-LIV, řada hudebněvědná (H), č. 38– 40. Series musicologica. Jiřímu Fukačovi k nedožitým 70. narozeninám, Masarykova univerzita Brno 2006, s. 85–90).

Rackův spis o Descartově hudební estetice (in: Macek, P. – Pečman, R. (ed.). Musicologia brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905–2005. Sborník příspěvků z mezinárodní hudebněvědné konference, 28.– 29. január 2005, Brno, Praha 2005, s. 157–161).

Literárne podnety v slovenskej opernej tvorbe a v jej libretech (in: Slovenské divadlo 2004/2, s. 115–125).

Operní meditace na téma terorismus. K inscenaci Adamsovy opery Smrt Klinghoffera v Národním divadle Praha (in: Spurná, Helena (ed.): Hudební divadlo jako výzva. Interdisciplinární texty, Národní divadlo, Praha 2004, s. 336–350).

Dramaturgia a estetika Schönbergovho Očakávania (in: Slovenské divadlo 2003/3–4, s. 225– 235).

Opera vo filme a Loď pláva (in: Kino-Ikon 2003/2, s. 131 –137).

K problematike dramaturgie Janáčkových opier (in: Slovenské divadlo 2002/2, s. 130–139).

Antická mytológia v opere na prahu 21. storočia: Na príkladoch z Košutovej Ifigénie a Ofenbauerovej Pentesiley (in: Hrčková, Naďa (ed.): Posledných 30 rokov: idey, osobnosti, hodnoty/Die letzten 30 Jahre: Ideen, Persönlichkeiten, Werte. Zborník z medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-étos konaného v roku 2001, Bratislava 2002, s. 199–206).

Opery Jána Cikkera v Čechách, na Morave a v Sliezsku (in: Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z muzikologickej konferencie konanej v rámci BHS 2001, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Bratislava 2002, s. 233–256).

Johann Sebastian Bach vo filozofii dvadsiateho storočia (Na príkladoch z diel Ludwiga Wittgensteina, Martina Heideggera, Ernsta Blocha, Hansa-Georga Gadamera a Theodora Wiesengrunda Adorna) (in: Filozofia 2001/2, s. 131–142).

Hudobná výchova a operná dramaturgia (in: Vereš, Jozef (ed.): Hudobno-pedagogické interpretácie 6. Zborník referátov prednesených na vedecko-pedagogickej konferencii Hudobná pedagogika v kontexte doby – Diagnóza stavu a hľadanie východísk, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Regionálne združenie Slovenskej hudobnej únie v Nitre, Nitra 2001, s. 116–121).

Fibichove opery na Slovensku (in: Slovenské divadlo 2000/2–3, s. 121–133).

Reflexia Johanna Sebastiana Bacha vo filozofii 20. storočia (in: Slovenská hudba 2000/4, s. 417–427).

Bratislavský divadelný život v časoch mladosti Franza Schmidta (in: Slovenské divadlo 1999/4, s. 398–406).

Hudba v činohre (in: Slovenské divadlo 1995/2, s. 156–167).

Inšpiračné zdroje opernej kritiky (in: Slovenské divadlo 1995/1, s. 70–74).

Kompletní bibliografie viz http://hc.sk/src/muzikolog.php?lg=sk&;oid=61

Šárka Zahrádková

Datum poslední změny: 6.12.2011