Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ašnbrenerová, Ivana

Tisk


Charakteristika: Hudební pedagožka a muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:27.5.1966
Text
DíloLiteratura

Ašenbrenerová, Ivana, hudební pedagožka a muzikoložka, narozena 27. 5. 1966, Ústí nad Labem.

Studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde získala v roce 2003 tituly PhDr. a Ph.D. Po získání příslušného stupně kvalifikace učila v letech 1988–94 na Základní škole v Povrlech, od roku 1994 až dosud (2009) vyučuje externě na Základní umělecké škole v Ústí nad Labem – Neštěmice. Od roku 1996 vyučuje na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde získala v roce 2006 titul docent a od roku 2008 zde působí jako vedoucí katedry. Je členkou redakční rady časopisu Hudební výchova, redakční rady nakladatelství INFRA v Třebíči, recenzentkou učebnic hudební výchovy pro 1. a 2. stupeň základních škol, vydávaných Státním pedagogickým nakladatelstvím, opakovaně byla tajemnicí a organizátorkou celostátních konferencí Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe v Ústí nad Labem a v červnu 2006 byla členem organizačního výboru konference Ako ďalej v hudobnej výchove? v Banské Bystrici.
Základem literárního díla Ivany Ašenbrenerové, které je věnováno většinou tematice hudební výchovy na základních školách, jsou dvě monografie, se kterými souvisí řada jejích menších prací v recenzovaných periodicích. Dalším tematickým okruhem je sborový zpěv. Významná je její spolupráce s Josefem Říhou, do jehož písňových sborníků napsala metodické texty.


Dílo

I. Literární dílo

Knihy

Opera pro děti (Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2004, 136 s.);
Camille Saint–Saëns–Karneval zvířat (Ústí nad Labem, Albis, 2006, 118 s., 1 DC a 1 DVD).

Speciální problémy, sborníky
Hudební teorie a pedagogika –Teória vyučovania hudobnej výchovy (Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2004, 137 s.);
Cantus choralis 03 (Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2004, 107 s.);
Cantus choralis 05 (Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2006, 116 s.);
Miscellanea doctorandica (Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2005, 94 s.);
Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe (spolupráce: Josef  Říha, Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2006, 138 s.);
Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe II. (anotace příspěvků, spolupráce: Josef  Říha, Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2007, 19 s., CD– ROM);
Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III. (anotace příspěvků, spolupráce: Josef Říha, Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2008, 32 s., CD– ROM);
Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe IV
. (anotace příspěvků, spolupráce: Josef  Říha, Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2009, 23 s.).
 

Příspěvky ve sbornících z  konferencí (výběr)
Postgraduální vzdělávání absolventů hudební výchovy podle potřeb regionu (in sborník z konference Hudební pedagogika a výchova – minulost, současnost a budoucnost, E–Pedagogium, 1. mimořádné číslo 2003, s. 208–212);
Opera pro děti (in. K aktuálním otázkám  hudební teorie a pedagogiky, Ústí n.L. 2003, s. 66–76);
Životní jubileum Josefa Říhy a jeho vokální tvorba (in Vokální tvorba a Rok české hudby 2004, Plzeň 2004, s. 109–115);
Opera pro děti (in Zborník Hudobno–pedagogickej interpretácie č. 6, Nitra 2004, s. 122–126);
The Carnival of Animals by Camille Saint-
Saëns in Musically Educational Process (in Education Themes of the 6 th International Conference on Education, Athény 2004, s. 53–60);

Životní jubileum Josefa Říhy a jeho Missa brevis
(in Cantus choralis Slovaca, Banská Bystrica 2004, s. 135–143);
Karneval zvířat Camilla Saint–Saënse (výběr z monografie – Analýza a didaktické využití skladby, in Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe, Ústí nad Labem  2006, s. 50–57);
Opera pro děti nebo dětská opera? (in Hudba pre deti v tvorbe skladaťelov 20. storočia v stredoeurópskom priestore a jej národné špecifiká, Banská Bystrica 2006, s. 22–28);
Karneval zvířat  v  učebnicích hudební výchovy (anotace, in Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe II., Ústí n. L. 2007, s. 15);
Integrativní prvky v hudební recepci na ZŠ (in. sborník z konference Kontexty edukačných vied v dimenziách informačnej spoločnosti, in [časopis] Acta humanica, Žilina 2007, č. 1, s. 174–179);
My pozor dáme a pana Herdena posloucháme (in Kontexty hudební pedagogiky I., Praha 2007, s. 199–212);
Mezipředmětové vztahy a integrace v hudební výchově (in Kontexty hudební pedagogiky II. Praha 2007, s. 21–23);
Sergej Prokofjev – symfonická pohádka Péťa a vlk. Vizualizace díla (in Inovace v hudební pedagogice a výchově k poctě Lea Kestenberga (1882–1962), Olomouc 2008, s. 172–174);
Integrace jako sjednocující prvek v hudební výchově (in sborník z mezinárodní webové konference Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy, Ostrava  2008);
Zkvalitnění vzdělávání pedagogů  v oblasti výuky hudební výchovy – organizace projektu ESF (in Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III., Ústí n.L. 2008, s. 31).
 

Ostatní (výběr)
Katalog forem a metod práce KAFOMET (volné listy, nepravidelně vydávané  nakladatelstvím INFRA Třebíč, v ročnících  2000–08 celkem 81 stran metodických textů na různá témata pro hudební výchovu na základních školách);
Cantus (2005–09, 11 stručných  příspěvků  z oboru sborového zpěvu, zejména v severních Čechách);
Talent (Opera pro děti, 6, 2003, č.1, s. 5–7 a č. 2, s. 9–11);
Múzy v škole (slovenský časopis,  2003–05, tři články o říkadlech a variacích v hudební výchově). 

Literatura

Kolář, Jiří: Slovník českých sborových dirigentů (Praha, Sdružení sborových dirigentů AHUV, Unie českch pěveckých sborů 2003, s. 11).
Říha, Josef: Opera pre deti (Múzy v škole  2005, č. 2, s. 31).
Říha, Josef: Camille Saint– Saëns – Karneval zvierat (Múzy v škole 2006,  č. 4, s. 28).
Říha, Josef: Kniha o díle Camilla Saint– Saënse Karneva l zvířat (Hudební výchova 15, 2007, č. 2, s. 35).

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 9.12.2009