Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Osolsobě, Petr

Tisk


Charakteristika: Estetik a filozof

Datum narození/zahájení aktivity:18.5.1962
Text
Dílo

Osolsobě, Petr, estetik a filozof, narozen 18. 5. 1962, Brno.
 
Syn teatrologa Iva Osolsobě. Po střední škole v rodišti studoval český jazyk, literaturu a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (1981–87, diplomová práce O pojmu rekurzivity se stálým zřetelem k Vladimíru Holanovi). V té době působil jako herec a režisér Divadla na provázku v inscenacích Bramborový den, Karamazovci, Obchod s chlebem a Hra na indiány. Spolu s Janem Antonínem Pitínským zakládal Divadlo TAK TAK (Lyrické agrese, 1980–81) a po jeho zákazu Ochotnický kroužek (inscenace Kafkovy Ameriky, 1985), jehož byl scénáristou, hercem a klavíristou a mimo to se podílel na idiolektu rockové skupiny Pochodem vchod (1983–88).
 
Na své alma mater získal titul PhDr. v oboru čeština, od roku 1990 byl pedagogem tamního Ústavu hudební vědy, od 2005 je vedoucím Semináře estetiky MU. Titul Ph.D. obhájil na Univerzitě Karlově prací Kierkegaardova reflexe Aristotelovy Poetiky, habilitoval se na Masarykově Univerzitě v oboru filozofie spisem Mimesis a ctnost. Od roku 2002 je činný i na divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění, kde mu byla 2008 udělena řádná profesura pro obor dramatická umění. Přednáší o dějinách estetiky, o české estetice a o vztazích mezi morální filozofií a uměleckou tvorbou. Koná pravidelné semestrální přednášky z děl Augustina, Danta, Shakespeara a Kierkegaarda. Zabývá se mimo jiné hudební sémiotikou v návaznosti na Otakara Zicha a Douglase F. Hofstadtera (kritizuje pojem „kontextu“, neboť zatemňuje kategorický rozdíl mezi poznatky a nacvičenými dovednostmi; porozumění hudbě spojuje s osvojením kognitivních ctností, které segmentují zvukové kontinuum a implementují podržená „patterns“ v dalších fázích hudebního poslechu), dále se obírá hudebně erotickou interpretací Dona Giovanniho u Sørena Kierkegaarda a estetickou návazností na Aristotelovu teorii hudební katarze (Politika VIII) a Augustinův spis De Musica libri sex. Publikoval knižní překlady z francouzštiny, italštiny a angličtiny (Estetika sv. Augustina a její zdroje, Kulturní a duchovní kořeny Evropy, Eseje Samuela Becketta a jiné).
Dílo
Dílo literární (výběr s ohledem na hudbu a estetiku)

Knihy

Kierkegaard o estetice divadla a dramatu (Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2007). 
 
Studie, stati
Sir Thomas More: Less collaborative, more Shakespearean (in: Pavel Drábek, Klára Kolinská and Matthew Nicholls, eds., Shakespeare and His Collaborators over the Centuries, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Press, 2008, s. 67–75);
Několik srovnání Samuela Becketta s Dantem Alighierim: reprezentace lidské přirozenosti a očistce (in: Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis, řada V, č. 10, 2007, Brno: Masarykova univerzita 2008, s. 47–55);
Hamletova řeč k hercům v perspektivě jezuitského didaktického divadla (in: Ad honorem Bořivoj Srba, Brno, JAMU 2006, s. 89–97);
Filozofická estetika a teleologie (in: Universitas, Brno, Masarykova univerzita 2005, č. 3, s. 3–10).
Estetické univerzálie podle Aristotela (Estetika 2004, č. 1–2, s. 7–22);
A Source of Teleological Thinking for the Prague Linguistic Circle (in: Prager Strukturalismus. Methodologische Grundlagen, Heidelberg, Universitätsverlag Winter 2003, s. 121–133);
Estetické naladění a kategorie "vážnosti" (Estetika 2003, č. 3–4, s. 125–143);
Understanding Complexity with Johann Sebastian Bach (in: Bach 2000: Music between Virgin Forest and Knowledge Society, Brno, VUTIUM Press 2002, s. 43–48);
Dvacet let bez Olega Suse (in: Revue Universitas, Brno, Masarykova univerzita 2002, č. 4, s. 23–24);
Oleg Sus: od estetického systému ke kritickému arsenálu (in: Oleg Sus – Redivivus, Brno, Masarykova univerzita 1994, s. 101–108);
Kierkegaard’s Aesthetics of Music: A Concept of the Musical Erotic (in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské university, řada hudebně-vědná, Brno, Masarykova univerzita  1993, s. 97–107);
Hudba v Divadle na provázku. Funkce hudby v alternativním divadle (in: PROGRAM, Státní divadlo v Brně, září 1980, s. 27–29; výňatky ze studie).
 
Edice a překlady
Pečman, Rudolf – Osolsobě, Petr (eds.): Oleg Sus Redivivus (sborník konference o novodobé estetice a o jednom jejím významném představiteli, Brno, Masarykova univerzita 1994);
Beckett, Samuel: Eseje S.B., Dante...Bruno.Vico..Joyce / Proust (překlad a doslov, Brno, Petrov 1992);
Svoboda, Karel: Estetika svatého Augustina a její zdroje (překlad z francouzštiny a reedice traktátů De magistro a De ordine, Praha, Karolinum 2000);
Reale, Giovanni: Kulturní a duchovní kořeny Evropy (překlad z italštiny, Brno, CDK 2005);
Cajthaml, Martin – Osolsobě, Petr (eds.):Care of the Soul, Quest for Virtue: Essays in Search of Our European Spiritual Heritage (sborník konference, Brno, CDK 2008).
 
Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 20.1.2009