Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Luska, Jiří

Tisk


Charakteristika: hudební pedagog a muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity:13.12.1951
Text
Dílo

Luska, Jiří, hudební pedagog, muzikolog, narozen 13. 12. 1951, Zlín.

 

Vystudoval učitelství hudební výchovy a českého jazyka pro základní a střední školy na Palackého univerzitě v Olomouci (PaedDr. 1983). Od roku 1985 působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty jako odborný asistent, od r. 1998 pak jako docent. V roce 1991 absolvoval postgraduální studium hudební teorie na hudební fakultě AMU v Praze. V témže roce obdržel na základě konkurzu stipendium Taylorova institutu na měsíční vědecko-výzkumný pobyt na Wadham College v Oxfordu. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obhájil disertační práci Vnímání harmonických hudebních celků, struktura harmonického sluchu a jeho diagnostika (CSc. 1994). V roce 1998 se pak habilitoval na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity na základě práce Vývoj sluchu pro harmonii v ontogenezi. V roce 2005 byl jmenován profesorem pro obor Hudební teorie a pedagogika. Odborně se začal orientovat na otázky hudebně pedagogické, psychologické a problematiku teorie a dějin nonartificiální hudby viděnou v pedagogických, historických a religiozních aspektech. Pravidelně vystupuje na odborných seminářích a vědeckých konferencích jak domácích (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava), tak i zahraničních (Bristol, Oxford, Münster, Sunderland, Los Angeles, Main, Portland). Publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku studie a stati, je členem České hudební společnosti a International Society for Eighteenth – Century Studies. Působil také jako akademický funkcionář na Univerzitě Palackého (proděkan, prorektor), kde je od roku 2006 vedoucím katedry hudební výchovy.


Dílo

Knihy

Sluch pro harmonii a jeho diagnostika (Olomouc 1996).

Sluch pro harmonii v ontogenezi (Olomouc 2006).

Studie a stati

K vývoji vztahů české hudební pedagogiky k nonartificiální hudbě (sborník Hudební věda a výchova 5 Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Praha 1990,s. 95–105).

Reflection of Counter‑Reformation trends in market‑place songs published in the 18th century by printers in Moravia (in sborník z konference, Oxford 1991, s. 28–38).

K vývoji tonálně harmonického cítění a sluchu pro harmonickou homofonii a polyfonii v ontogenezi-komparace dvou složek sluchu pro harmonii (sborník Psychologické aspekty hudební výchovy /ontogeneze, diagnostika, muzikoterapie/, Olomouc 2001, s. 47–50).

K aktuálním proměnám celoživotního a distančního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci (Aula, roč.10/2002, č. 2, s.10–13).

Hudebně psychologické poznámky v nástrojových školách 18. století (L. Mozart, C. Ph. Bach, J. J. Quantz) (sborník Hudební věda a výchova 9 Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Olomouc 2003,s. 59–70).

Imaginární tóny ve vnímání harmonického pohybu (sborník Živá hudba 13. Praha 2004, s. 47–50).

Vývojové linie sluchu pro harmonii (sborník Acta paedagogicae. Annus III, Prešov 2004, s. 34–41).

Rekatolizační tendence v kramářských duchovních písních 18. století vydaných na Moravě (sborník přednášek a tezí pilotního kurzu Animátor kulturního dědictví, Olomouc 2005, s. 32–40).

Nápěvné rekonstrukce kramářských písní (sborník přednášek a tezí pilotního kurzu Animátor kulturního dědictví, Olomouc 2005, s. 41–45).

Development of Harmonic Ability Lines in Ontogenetics (in sborník Musicologica Olomucensia VIII, Olomouc 2006, s. 51 – 60).

Národní písně moravské v nově nasbírané jako pramen pro nápěvovou analýzu: výskyt centrálních tónů v „písních milostných“ (in sborník Acta musealia, Zlín 2006, s. 55–58).

Hudební kultura baroka na Moravě ve vzdělávacím projektu Magisthere (in sborník Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století, Praha 2006, s. 39–42).

Vybrané otázky srovnávací hudební pedagogiky (in sborník Hudební věda a výchova 10 Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Olomouc 2006, s. 35-43).

Poznámky k historii a současnosti srovnávací hudební pedagogiky (in sborník Hudební věda a výchova 10 Acta Universitatis Palackianae Olomuciensis, Olomouc 2006, s. 67–79, spolu s M. Hlavačkou).

Appreciation of Consonance and Dissonance Chords (in Sborník hudebně psychologických studií, Olomouc 2006, s. 7–16).

Studijní program „Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání“ jako příslib diverzifikace profilace učitelů hudební výchovy (in sborník Musica viva in schola XX, Brno 2007, s. 9–14).

Pojetí a struktura hudebních schopností podle Františka Sedláka (in sborník Kontexty hudební pedagogiky I, Praha 2007, s. 53–60).

Kognitivní aspekty současného hudebně psychologického a pedagogického výzkumu (in sborník z konference Kontexty edukačných vied v dimenziách informačnej spoločnosti, Žilina 2007, s. 165–168).

K otázce cítění mezitonálních harmonických vztahů (in sborník Inovace v hudební pedagogice a výchově k poctě Lea Kestenberga /1882 – 1962/, Olomouc 2008, s. 175–181).

Funkce hudby v kontextu hudební pedagogiky (in Mezinárodní webový sborník hudební výchovy Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy I, Ostrava 2009, s. 233–240, spolu s M. Vaněčkovou).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 27.5.2015