Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Zahrádka, Jiří

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, pedagog, dramaturg, kritik, flétnista

Text
Dílo

Zahrádka, Jiří,muzikolog, pedagog, dramaturg, kritik, flétnista, narozen 16. 5. 1970, Brno.

 

Těžištěm jeho muzikologické práce se stal bohatý a všestranný pramenný výzkum života a díla Leoše Janáčka a jeho současníků. Je autorem řady kritických edic Janáčkových oper a dalších děl pro vydavatelství Universal Edition Wien, Edition Bärenreiter Praha a Editio Janáček Brno.

Po maturitě na brněnské konzervatoři (1995, obor flétna) studoval hudební vědu a estetiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (1995–2000), tamtéž v roce 2005 získal doktorát s disertací na téma Výlety páně Broučkovy - kapitoly ke genezi a recepci Janáčkovy opery. Již během studií hudební vědy se stal kurátorem janáčkovských sbírek Moravského zemského muzea v Brně (1996). V letech 1999–2005 externě vyučoval na JAMU, v letech 2000–05 na Ústavu hudební vědy FF MU, kde od roku 2005 pracuje jako odborný asistent, nyní jako docent.

Jeho pedagogická činnost na Ústavu hudební vědy FF MU zahrnuje specializované semináře zaměřené na janáčkovskou problematiku, hudební heuristiku, kritiku a publicistiku, dějiny české a světové hudby 19. a 20. století, dějiny opery a operní dramaturgii. Od roku 2007 je řešitelem rozsáhlého dlouhodobého grantového projektu zaměřeného na kompletní zpracování Janáčkovy korespondence. Zpracovává také kompletní katalog díla malíře Dalibora Chatrného a dalších výtvarně činných příslušníků rodiny Chatrných. Od roku 2004 je dramaturgem mezinárodního hudebního festivalu Janáček Brno. Byl také vedoucím (1999–2002) a dramaturgem (2004–07) Komorní opery JAMU. Je autorem desítek kritik a recenzí operních představení a koncertů především pro MF Dnes, v současnosti nejvíce publikuje v Opus musicum.


Dílo

I. Dílo literární

 

I. Kritické edice děl Leoše Janáčka

Šárka. (Wien – Brno: Universal Edition - Editio Moravia, 2001) partitura.

Šárka. (Wien – Brno: Universal Edition - Editio Moravia, 2001) klavírní výtah.

Ženské sbory (Brno: Editio Janáček, 2002) partitura. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, C/3.

Výlet pana Broučka do Měsíce. (Wien – Brno: Universal Edition - Editio Moravia, 2003) partitura.

Výlet pana Broučka do XV. století. (Vídeň: Universal Edition, 2003) partitura.

Výlet pana Broučka do XV. století. (Vídeň: Universal Edition, 2003) klavírní výtah.

Smíšené sbory. (Brno: Editio Janáček, 2007) partitura. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, C/4. Spolu s: Faltus, Leoš.

Skladby pro violoncello a klavír. (Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2008) Spolu s: Fukač, Jiří – Havlík, Bedřich.

Příhody lišky Bystroušky. (Wien: Universal Edition, 2008) partitura, praktické vydání.

Příhody lišky Bystroušky. (Wien: Universal Edition, 2008) klavírní výtah, praktické vydání.

Příhody lišky Bystroušky. (Wien: Universal Edition, 2010) partitura.

Příhody lišky Bystroušky. (Wien: Universal Edition, 2010) klavírní výtah.

Glagolská mše. (Praha: Bärenreiter, 2011) partitura. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, B/5-I. Spolu s: Faltus, Leoš.

 

II. Studie (výběr)

Zrod a osud Janáčkovy operní prvotiny. (Opus musicum 32, 2000, č. 4, s. 33–52).

Jak vypadala původní premiéra Janáčkovy opery Věc Makropulos. (Opus musicum 33, 2001, č. 2, s. 31–39) spolu s: Holá, Monika.

Kritické edice díla Leoše Janáčka. (Acta Musicologica, Brno 2004, č. 1, http://acta.musicologica.cz).

Za blázna mne tedy zase měli... O prvním nastudování Výletů páně Broučkových v pražském Národním divadle. (Opus musicum 36, 2004, č. 2, s. 8–17).

Leoš Firkušný - spoluzakladatel janáčkovské badatelské tradice. (Musicologica brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905-2005, Praha 2005, s. 128–131).

Výlety páně Broučkovy. Kapitoly ke genezi a recepci Janáčkovy opery. Doktorská práce. (Brno 2005).

1. X. 1905 - mýtus a skutečnost Janáčkem zničené skladby. (Opus musicum 37, 2005, č. 3, s. 23–27).

Výlety páně Broučkovy na scéně brněnského Národního divadla v meziválečném období. Několik poznámek k proměnám skladatelova nejrozsáhlejšího hudebnědramatického díla. (Opus musicum 37, 2005, č. 6, s. 22–27).

Matěj Brouček a Max Brod. Několik poznámek ke vztahu Maxe Broda k Janáčkově nejrozsáhlejší hudebnědramatické kompozici. (Musicologica brunensia, Brno 2006, s. 315–323).

Několik slov k problému kritické edice Glagolské mše. (Fenomén Janáček včera a dnes. Sborník z mezinárodní hudebněvědné konference Brno, 2004; Brno 2006, s. 63–68).

Janáček's finances I: to 1903. (Tyrrell, John: Janáček, Years of a Life, Volume 1, 1854-1914, The Lonely Blackbird, London 2006, s. 517–523) kapitola v knize.

Janáček's finances II: 1904–14. (Tyrrell, John: Janáček, Years of a Life, Volume 1, 1854-1914, The Lonely Blackbird, London 2006, s. 829–832) kapitola v knize.

"Měl jsem jit k sv. biřmování, ale že žadne šaty nemam, zase nemužu jit." I. Ekonomická situace Leoše Janáčka do roku 1903. (Opus musicum 38, 2006, č. 4, s. 25–28).

"Pak má opera uživit skladatele!" II. Ekonomická situace Leoše Janáčka v období 1904-1918. (Opus musicum 38, 2006, č. 5, s. 17–21).

"...tak ať na to mám." III. Ekonomická situace Leoše Janáčka v období 1919-1928. (Opus musicum 38, 2006, č. 6, s. 23–28).

Poznámky k připravované edici korespondence Leoše Janáčka. (Opus musicum 39, 2007, č. 6, s. 16–18).

Janáček´s finances III: 1915–18. (Tyrrell, John: Janáček, Years of a Life, Volume 2, 1914–1928, Tsar of the Forests, London 2007, s. 305–309) kapitola v knize.

Janáček´s finances IV: 1919–28. (Tyrrell, John: Janáček, Years of a Life, Volume 2, 1914–1928, Tsar of the Forests, London 2007, s. 632–644) kapitola v knize.

Janáček´s finances V: Janáček’s estate and last will. (Tyrrell, John: Janáček, Years of a Life, Volume 2, 1914–1928, Tsar of the Forests, London 2007, s. 902–908) kapitola v knize.

"Tak to určuji pro naši velkou lásku z vděčnosti." IV. Sepsání Janáčkovy závěti, soupis a stanovení hodnoty pozůstalosti a naplnění skladatelovy poslední vůle. (Opus musicum 39, 2007, č. 1, s. 20–23).

Několik poznámek k instrumentačním zvláštnostem Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovy. (Musicologica brunensia, Brno 2007, s. 242–248).

Leoš Janáček ve fotografiích. (Brno 2008) kompletní fotografická ikonografie. Spolu s: Přibáňová, Svatava.

Jaká má být opona aneb požadavek umění ideového a stranického není provincionalismus. (Opus musicum 40, 2008, č. 5, s. 24–32).

Julius Zeyer jako nedobrovolný autor textu k Janáčkově operní prvotině Šárka. (Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy, Brno 2009, s. 403–417).

Henry Cowell a Brno. Příspěvek k brněnským meziválečným kontaktům s představiteli světové avantgardy. (Musicologica Brunensia, Brno 2009, 217–223).

Janáček a česká estetika. 1. díl. (Opus musicum 41, 2009, č. 6, s. 10–16).

Janáček a česká estetika. 2. díl. (Opus musicum 42, 2010, č. 1, s. 51–65).

Ke genezi a premiéře Janáčkovy Glagolské mše. (Musicologica brunensia, Brno 2010, s. 263–280).

Šárka in the eyes of Czech composers, attractive as well as ill-favoured. (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica. Musicologica Olomucensia, Olomouc 2010, s. 263–271).

Hudební život na Moravě v 19. a 20. století. (Poklady Moravy. Příběh jedné historické země. Brno 2010, s. 259–272).

Janáčkovo setkávání s operou před otevřením divadla na Veveří ulici v roce 1884. (Musicologica brunensia, Brno 2011, s. 153–158).

Kompletní kritická edice korespondence Leoše Janáčka. (Opus musicum 43, 2011, č. 6, s. 20–30).

 

Jan Špaček

Datum poslední změny: 27.1.2017