Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Settari, Olga

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka, cembalistka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:22.11.1941
Text
DíloLiteratura

Settari, Olga, muzikoložka, cembalistka a hudební pedagožka, narozena 22. listopadu 1941, Uherský Brod.

 

Pochází z rodiny houslového pedagoga Antonína Settari (1912–1994), vystudovala hru na klavír na Státní hudební a dramatické konzervaroři v rodišti (maturita 1961, absolvovala 1963). Po maturitě začala zároveň studovat hudební vědu a výchovu na Filozofické fakultě tehdejší Univerzity J. E. Purkyně v Brně, po jejímž ukončení zůstala na katedře hudební vědy až do roku 1991 a pak jako vědecká pracovníce Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity, nejprve jako lektorka klavírní hry, pak odborná asistentka a později docentka (PhDr. 1968, CSc., 1980, jmenování docentkou 1990. habilitace na pražské Pedagogické fakultě 1997). Od roku 1979 vyučovala také na Janáčkově akademie múzických v Brně teoretickýcm předmětům klavírní hře. Vyvíjela také výraznou koncertní činnost jako sólistka Českého rozhlasu v Brně a jako komorní hráčka. Absolvovala přes 250 veřejných koncertů, několik desítek rozhlasových nahrávek. Ve vědeckovýzkumné a publikační činnosti se zaměřila na dějiny hudby, na dějiny duchovní písně a hudební kultury (podnětné byly její studie o hudební topografii Moravy a příspěvky do Slovníku české hudební kultury). Soustředila se také na problematiku hymnologickou a hudebně komeniologickou a to z hlediska historického i teoretického (jejím vrcholným vědeckým dílem je vydání monografie Komenského kancionál v roce 1992 a dosud nevydaná rozsáhlá třídílná monografie Jan Amos Komenský a hudba z roku 1998 – 440 stran textu). V roce 2003 jí byl udělen titul vysokoškolské profesorky v oboru Hudební teorie a pedagogika.


Dílo

Dílo literární

 

Knižní tituly

Jan Amos Komenský: Kancionál (Praha 1992, ed. Olga Settari);

Postavy české pedagogiky – Adolf Cmíral (Praha 1992).

 

Studie, stati, články

Hudební tisky a rukopisy v Brně (in: Sborník prací filozofické fakulty UJEP H 5, Brno 1970, s. 151–169);

Hymnografická činnost Jana Blahoslava ve světle jeho muziky a kancionálu (in: sborník z mezinárodního kolokvia „Jan Blahoslav – předchůdce Komenského“, Uherský Brod 1971, s. 179–188);

Collegium musicum jako forma estetické výchovy vysokoškolské mládeže (in: sborník Musica viva in schola II., Brno 1975, s. 123–129);

Some aspects of music axiology with regards to the music education of university students (in: sborník Crisis of aesthetics, Kraków 1979, s. 277–283);

Die studentische Interessantätigkeit im Collegium musicum der philosophischen Fakultät der J. E. Purkyně – Universität als Form der ästhetischen Erziehung der Hochschuljugend (in: sborník prací FF UJEP H 15, Brno 1980, s. 85–90);

Vladimír Helferts Hymnologie im Lichte seines wissenschaftlichen Nachlasses (in: sborník prací filozofické fakulty UJEP H 18, Brno 1983, s. 47–81);

Českobratrská hudební produkce v díle Jana Blahoslava a Jana Amose Komenského (in: Z kralické tvrze XI, Kralice nad Oslavou 1984, s. 32–40);

Ob ispolněnii proizveděnij dlja klavesina J. A. Bendy i J. Myslivečka (in: sborník „Češskaja muzyka kak nacionalnoje i evropejskoje javlenije“, Novosibirsk 1987, s. 41–46);

Transkripce české duchovní písně ve vědecké pozůstalosti Vladimíra Helferta (in: „Nové poznatky o dějinách straší české a slovenské hudby“, Praha 1988, s. 105–118);

Jan Amos Komenský – hudební teoretik, pedagog a hymnograf (in: Pocta Univerzity Karlovy J. A. Komenskému. Jubilejní sborník k 400. svýročí narození J. A. Komenského, Praha 1990, s. 155–164);

Jan Amos Komenský a hudba (Studia Comeniana et historica 21, Uherský Brod 1991, č. 45, s. 47–63);

L´oeuvre pour piano le Vitezslava Kapralova (in: Mouvement Janacek, Paris 1991, s. 36–41);

Dosavadní výsledky a perspektivy bádání o Janu Amosu Komenském z hlediska muzikologie (Studia Comeniana et historica 22, Uherský Brod 1992, č. 46–47, s. 117–143);

Busoniho úpravy Bachových děl pro klávesové nástroje (in: Händel a Bach. Sborník statí z konference v Brně v r. 1985, Brno 1992, s. 91–97);

Haugwitzovská hudební kultura na zámku Nový Světlov na Moravě v 19. století (in: Studie Muzea Kroměřížska 1991, Brno 1992, s. 41–45);

The Theory of Music and Hymnography in the Unitas Fratrum in the 16th and 17th Centurie (in: sborník prací filozofické fakulty Masarykovy unvierzity H 25, Brno 1992, s. 15–24);

Zámek Jánský Vrch a město Javorník v minulosti. Příspěvek k hudební topografii Slezska (in: sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity H 27–28, Brno 1992–1993, s. 45–55);

Vítězslava Kaprálova´s Piano Compositions (in: Bohuslav Martinů. His Pupils, Friends and Contemporaries, Brno 1993, s. 43–47);

The Czech sacred song from the period of the Reformation (in: sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity H 29, Brno 1994, s. 5–13);

The sacred songs of Johann Amos Comenius (Studia Comeniana et historica 24, Uherský Brod 1994, č. 51, s. 181–185);

The aesthetic views of music of Descartes and Comenius (Studia Comeniana et historica 26, Uherský Brod 1996, č. 55–56, s. 350–359);

The aesthetic views of music of Descartes and Comenius (in: sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity H 32, 1997, s. 5–15);

Music education in „The School of Infancy“ by Comenius (in: Comenius´s Heritage and Early Childhood Education, Praha 1997, s. 320–330);

Music and music education in Comenius´s didactic and hymnographic works (in: Johannes Amos Comenius 1592 – 1992. Nel IV centenario dalla nascita di Johannes Amos Comenius, Macerata 1998, s. 177–183);

On Some Aesthetics Views of Bohuslav Martinů in Relation to the Psychology of Musical Creation (in: Bohuslav Martinů Anno 1981, Praha 1999, s. 144–152);

Czech and German Sacred Songs of 16. and 17. Centuries. Relations and Influences (in: sborník k 75. Narozeninám Dagmar Čapkové, 2000, č. 12, s. 101–107);

The work of Comenius in Czech music pedagogics of the 20th century (in: Studia Comeniana et historica 30, Uherský Brod 2000, č. 63–64, s. 143–150);

Les idées de la musique présentées dans l´oeuvre de René Descartes et de Jan Amos Comenius (in: Bulletin de la Société canadienne d´études coméniennes, Montréal 2001, dvojité číslo 1 a 2, s. 15–25);

Pansofie Jana Amose Komenského ve světle pramenů z Bibliothéque Nationale de France, Paříž (in: „De rerum humanarum emendatione consultatio catholica a odkaz Jana Amosa Komenského pre tretie tisícročie“, Bratislava 2001, s. 64–70).

Literatura

Who's Who in Music (Cambridge 1994).

Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2002).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 23.3.2012