Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jindrová, Jana

Tisk

(Silovská)

Charakteristika: Pedagožka a klavíristka

Datum narození/zahájení aktivity:18.11.1940
Text
DíloLiteratura

Jindrová, Jana (roz. Silovská), pedagožka, klavíristka, narozena 18. 11. 1940, Praha.
 
Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudovala obor Učitelství pro střední školy: hudební výchova a hra na hudební nástroje (1964–70). V tomto zaměření pokračovala i dále a na Pedagogické fakultě téže univerzity získala tituly PhDr. (rigorózní práce Hra na klavír jako součást vzdělání učitelů 1. stupně ZŠ, 1979) a CSc. (disertační práce Skupinové vyučování klavírní hry na fakultách připravujících učitele HV, 1989). V oboru didaktiky hudební výchovy se stala v roce 1992 docentkou na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (habilitační práce Výchovné koncerty pro děti a mládež).
 
V letech 1959–64 byla učitelkou hudební nauky a hry na klavír na Základní umělecké škole v Rokycanech, poté působila dva roky na konzervatoři v Plzni a od roku 1968 působí na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (od roku 1990 jako vedoucí katedry hudební kultury), kde zajišťuje výuku hudební estetiky, hudební sociologie, hudebních forem, hry na klavír a improvizace. Je autorkou velkého počtu realizovaných hudebně popularizačních pořadů pro různé věkové kategorie, rozhlasových relací o hudební výchově, přednáší doma i v zahraničí. Coby klavíristka spolupracuje se sólisty a s pěveckými sbory (Nová Česká píseň, Dívčí akademický sbor Západočeské univerzity), sólově vystupuje zejména ve vlastních autorských pořadech pro děti a mládež. Spolupracovala na realizaci pěti nahrávek (např. Česká noc, 1997). Působí v grantových komisích, v komisích pro obhajoby disertačních prací, ve vědeckých a uměleckých radách vysokých škol (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Hradec Králové).
Dílo
Dílo literární

Studie ve sbornících
Jindrová, Jana: Organizační formy výuky hry na klavír ve studiu učitelství ZŠ (Hudební kultura XIII, sborník PF ZČU, 1993);
Jindrová, Jana: K problematice hudebních pořadů pro děti a mládež (Hudební kultura XIV, sborník PF ZČU,1995, s. 17–21);
Jindrová, Jana: Písňová tvorba jako součást umělecké činnosti členů KHK (Písňová tvorba českých a světových autorů, sborník ZČU, 2000, s. 12–21);
Jindrová, Jana: Výchovné koncerty – přežitek minulosti? (Postavení hudby v rámci současných kulturních aktivit, sborník z konference Janáčkiána 2002, Ostravská univerzita, s. 193–197);
Jindrová, Jana: Nejen o dramaturgii koncertů katedry hudební kultury ZČU v Plzni v rámci plzeňského festivalu Smetanovské dny (sborník z konference Vokální tvorba a Rok české hudby 2004, ZČU).
Literatura
Fiala, Jaroslav: K životnímu jubileu Jany Jindrové (Hudební výchova 3, 2000, s. 43).
 
Šárka Handlová
Text

Datum poslední změny: 17.7.2008