Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Generace

Tisk


Charakteristika: Skladatelská soutěž

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1974
Text
Literatura

Generace, celostátní soutěž pro mladé české skladatele v Ostravě, zahájení aktivity 1970.
 
Prehistorie Generace se datuje od roku1970. Nejprve to však byla nesoutěžní regionální přehlídka amatérského divadla a poezie či soutěž v kolektivní interpretaci literárních textů, vycházející z činnosti ostravské literární skupiny „Autoři v povijanu“, resp. pozdějšího „Klubu mladých umělců“. Od roku 1974 se k těmto oborům přidala próza, výtvarné umění a také hudba. Další ročník, nesoucí podtitul Festival mladé autorské tvorby, proběhl poprvé ve třech samostatných sekcích – literární, výtvarné a hudební. Vyhlašovateli soutěže byly Dům kultury Vítkovických železáren Klementa Gottwalda, Svaz českých spisovatelů, Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, Krajské kulturní středisko Ostrava a Krajský výbor Socialistického svazu mládeže.
 
Úroveň soutěžních prací ročník od ročníku vzrůstala, stejně jako počet účastníků (ve vrcholné fázi soutěže na přelomu 80. a 90. letech se jí každoročně účastnilo až sto osmdesát soutěžících). Na počátku 90. let zanikla Generace ve své tříoborové soutěžní podobě; ze všech samostatně probíhajících a organizovaných sekcí přežila pouze jedná – sekce hudební. Hudební obor Generace se od počátku zaměřoval výhradně na kompozice z oblasti komorní hudby a byl ve svých aktivitách jednoznačně nejagilnější. Prvotním impulsem směřujícím k jeho ustavení byla činnost ostravské skupiny mladých skladatelů, jež si říkali „Notoryjci“. Jejich hudební projekty byly zpočátku úzce svázány se zmíněnou skupinou „Autorů v povijanu“. Výrazně úspěšným krokem vedení hudební sekce Generace se stalo navázání spolupráce s ostravským hudebním festivalem Janáčkův máj. Počínaje rokem 1979 byly vítězné skladby pravidelně prezentovány na koncertním Matiné organizovaném v rámci tohoto mezinárodního festivalu. První Matiné Generace proběhlo 24. května 1980 v přísálí Společenského sálu Domu kultury pracujících Vítkovice. Oficiální protokoly hudební sekce Generace, jejichž kopie byly uloženy v Českém hudebním fondu, mapují poměrně podrobně všechny proběhnuvší ročníky soutěže s výjimkou prvních dvou (tj. 1974 a 1975). V pátém ročníku Generace, resp. v prvním ročníku soutěže její hudební sekce (1974) byli za své práce oceněni skladatelé Oliver Dohnanyi, Jan Grossmann, Pavel Kopecký, František Polednik, Jan Žižka a Ivan Kurz. Od šestého ročníku (1975) se organizátoři zavázali pořádat soutěž každoročně s úmyslem podnítit a popularizovat mladou skladatelskou tvorbu mezi nejširšími vrstvami publika.
 
Podmínky Generace se zásadě v průběhu let neměnily. Po celá 80. léta byly jejími organizátory Krajské kulturní středisko v Ostravě, Dům kultury ROH Vítkovic, Svaz českých spisovatelů – pobočka v Ostravě, Svaz českých skladatelů a koncertních umělců – pobočka v Ostravě, Český hudební fond, Krajská organizace Svazu českých výtvarných umělců v Ostravě, Nakladatelství Profil v Ostravě a Krajský výbor Socialistického svazu mládeže v Ostravě. V 90. letech soutěž vyhlašují Tvůrčí centrum Ostrava, Nadace Český hudební fond, Český rozhlas Ostrava a Ministerstvo kultury České republiky. Skladatelská soutěž Generace byla a je vyhlašována celostátně pro všechny mladé autory do třiceti let (původní věková hranice byla při ustavení hudební sekce Generace do třiceti pěti let), kteří se věnují kompozici v oblasti nonartificiální hudby (jak amatérům tak profesionálům, nejčastěji studentům konzervatoří a hudebních akademií). Základním jejím cílem byla snaha nabídnout začínajícím domácím komponistům konkurenční prostředí a z něj plynoucí možnosti umělecké konfrontace. Přihlášené skladby se tradičně posuzují ve dvoukolovém hodnocení (individuálním a následně společném) odbornou porotou složenou z předních současných skladatelů. Díla jsou hodnocena jak po stránce originality umělecké invence, tak i po stránce kompozičně technické a estetické. Závěrečné výroky poroty vyústí jednak ve vyhlášení laureátů (tj. v udělení cen, příp. čestných uznání) v jednotlivých kategoriích a jednak ve výběr nejzajímavějších skladeb, které jsou poté studovány mladými výkonnými umělci a provedeny na festivalovém Matiné. Zvukový záznam Matiné bývá zpravidla pořizován Českým rozhlasem Ostrava. Nahrávky z většiny ročníků Matiné let 1991–2003 byly technicky upravovány a archivovány. Ocenění nejlepších skladeb provázelo také udělení finanční odměny.
 
Soutěžní skladby Generace byly zpočátku hodnoceny v jediné kategorii (1974–79). Se vzrůstajícím počtem účastníků soutěže a diverzifikací úrovně jednotlivých kompozic vešlo v platnost nejprve dělení do dvou samostatných kategorií (1980–86), vymezených podle jejich interpretační náročností (tj. skladby určené pro interpretaci profesionálními umělci a skladby určené pro interpretaci amatéry v oblasti zájmově umělecké činnosti). Rokem 1987 vešla navíc v platnost třetí samostatně hodnocená  kategorie určená nejmladším komponistům do osmnácti let. K zásadní dramaturgické změně soutěže, týkající se jednotlivých kategorií, došlo v roce 1993, kdy nad nejednoznačným kritériem interpretační náročnosti skladeb zvítězilo kritérium věkové. Hranice, jež byly dodržovány v letech 1993–97 byly limitovány věkem do osmnácti, do dvaceti čtyř a do třiceti let. K dílčí úpravě platné dosud došlo ještě v roce 1998, kdy byla nejnižší věková kategorie účastníků soutěže zvýšena z osmnácti na dvacet roků a druhá věková kategorie prodloužena do dvaceti pěti let. Mezní účastnická hranice (třicet let) však zůstává stejná.
 
Svým významem Generace patří mezi prestižní skladatelské soutěže. Po celou dobu její existence se významně podílel na její organizaci i jako porotce tajemník ostravské organizace Svazu českých skladatelů a pak Asociace hudebních umělců a vědců a ředitel Janáčkovy konzervatoře v Ostravě skladatel Milan Báchorek. V průběhu let se Generace zúčastnily stovky mladých českých skladatelů, kteří tak měli možnost prezentovat svou tvorbu na veřejnosti. Tato soutěž tedy zásadním způsobem připravuje nástup nových českých skladatelských osobností.

Literatura
Gregor Vladimír – Steinmetz Karel (ed.): Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Ostrava 1984, s. 73).
Báchorek, Milan: Slovo ke Generaci (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 12, s. 530–32).
Ševčíková, Veronika: Skladatelská soutěž Generace a její Matiné jako nedílná součást ostravského Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. (Hudební festival jako fenomén hudební kultury 20. století, Ostrava 2002, s. 82–116).
 
Veronika Ševčíková
Datum poslední změny: 12.11.2003