Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jenčková, Eva

Tisk

(roz. Jelínková)

Charakteristika: Hudební pedagožka a muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:11.3.1949
Text
DíloLiteratura

Jenčková, Eva (roz. Jelínková), hudební pedagožka a muzikoložka, narozena 11. 3. 1949, Nový Bydžov.

 

Po maturitě na pardubickém gymnáziu (tehdy střední vzdělávací škole – 1967) studovala v letech 1967–71 na Pedagogické fakultě v Hradci Králové učitelství pro 2. stupeň základních škol (obor český jazyk – hudební  výchova). Základy hudebního vzdělání získala na hudebních školách v Lanškrouně a Pardubicích (1956–67). Vysokoškolské studium si ještě rozšířila o učitelství českého jazyka a hudební výchovy pro střední školy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (diplomovou práci Hudba pro děti a mládež jako muzikologická a pedagogická kategorie obhájila 1982) a rok na to vykonala na tomto pracovišti také rigorózní zkoušku (PhDr). Od roku 1972 dosud působí nepřetržitě na Pedagogickě fakultě v Hradci Králové (nyní Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové) jako pedagožka katedry hudební výchovy. Specializuje se na didaktiku hudební výchovy, hudbu pro děti a hudebně pohybovou výchovu ve studiu učitelství 2. a  3. stupně, zároveň vede pedagogickou praxi hudební výchovy na základních a středních školách. V době 1990–2008 zároveň působila jako vysokoškolská pedagožka na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zde také v roce 1994 obhájila kandidátskou disertaci v oboru teorie vyučování hudební výchově na téma Hudba pro děti v přípravě učitelů hudební výchovy. Habilitovala se na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v roce 1996 (habilitační práce Integrační možnosti v přípravě učitelů hudební výchovy) a profesorkou pro obor hudební teorie a pedagogika byla jmenována v roce 2003.

Vědeckovýzkumná činnost Evy Jenčkové je organicky propojena s pedagogickým působením. Zaměřuje se na oblast „hudba pro děti“ v kontextu teoretických, interpretačních a hudebně pedagogických hledisek. Od devadesátých let 20. stol. je osou jejích vědecko-pedagogických aktivit integrativní hudební pedagogika: ve výzkumné oblasti se zaměřuje na sledování a ověřování integrace předmětů učitelského studia hudební výchovy, zejména možností integrace múzických aktivit dětí a žáků v komplexní práci s hudebním dílem. V praktické organizátorské činnosti se významně angažuje v oblasti dalšího vzdělávání učitelů hudební výchovy jednak vydáváním metodických materiálů, jednak pořádáním seminářů, kurzů a tvůrčích dílen (od roku 2004 je odbornou garantkou a lektorkou vzdělávací instituce Tandem, která získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro další vzdělávání pedagogů hudební výchovy na všech školských stupních). Je členkou řady komisí a porot v českých zemích i na Slovensku, členkou oborových rad  Hudební teorie a pedagogika na pedagogických fakultách v Praze, Olomouci a Ostravě, školitelkou, oponentkou i členkou zkušebních komisí při státních doktorských zkouškách a obhajobách disertačních prací v tomto oboru.


Dílo

Dílo literární


Knihy

Výběr klavírních skladeb pro 1. - 4. ročník studia učitelství hudební výchovy na 1. stupni ZŠ (Praha 1990, 1992);

Hudba pro děti (s Jaroslavem Herdenem a Jiřím Kolářem, Praha 1992);

Hudba v současné škole (Hradec Králové 1996-2008; soubor  metodických publikací, 21. dílů);

Hudba a pohyb ve škole (Hradec Králové 2002, 2005).

 

Studie a stati

Cesty integrace v hudební výchově (in: Integrujúce možnosti hudby a umelecká výchova detí a mládeže, Bratislava 1992,  s. 19–21);

Modelové situace hudebně pohybové kreativity (in: Tvořivost jako základní dimenze moderní hudební pedagogiky, Praha 1992, s. 55–64);

Hudebně pohybová výchova – úskalí a inspirace (Hudební výchova 1, 1992/93, č. 4, s. 59–61);

Tvořivá didaktika v přípravě učitelů hudební výchovy (in: Moderné technológie vzdelávania, Nitra 1993, s. 193–200);

Integrace jako zdroj pedagogické kreativity (in: Kreativita a integrativní hudební pedagogika v evropské hudební výchově, Praha 1994, s. 132–133);

Pedagogické aspekty poslechu hudby ve škole (in: Hudba a její poslu­chači, Plzeň 1995, s. 129–135);

Alternativní postupy v přípravě učitelů hudební výchovy  (in: Technológie vzdelávania tretieho tisícročia, Nitra 1995, s. 358–363);

Hudebně pohybová příprava ve studiu učitelů hudební  výchovy (Hudební výchova 4, 1995/96, č. 4, s. 56–57);

Prezentace hudebně dramatických děl ve škole (in: Hudební divadlo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Ostrava – Olomouc 1996, s. 149–155);

Pedagogická strategie v hudební výchově  (in: Vzdelávanie v meniacom sa svete, Nitra 1997, s. 1332–1335);

Aktuální problematika didaktiky hudební výchovy (in: Musica viva in schola XIII, Brno 1997, s. 79–83);

Lidová píseň jako zdroj dětských hudebních aktivit (in: Lidová píseň a hudební výchova, Olomouc 1997, s. 29–32);

K problematice současné didaktiky hudební výchovy (in: K problematice současných hudebně výchovných metod a koncepcí, Olomouc 1998, s. 109–112);

Prezentace díla Leoše Janáčka ve škole (in: Hudba Leoše Janáčka ve škole. Ostrava 1998, s. 97–110);

Integracja aktywności dziecięcej w wychowaniu muzycznym (in: Muzyka w edukacji i wychowaniu, Katowice 1999, s. 35–39);

Janáčkovi žáci a jejich klavírní tvorba pro děti (in: Leoš Janáček, jeho žáci, spolupracovníci a přátelé, Ostrava 2000,  s. 67–72);

Aktuelle Paralellen des tschechischen Musikunterrichts und Pädagogik Maria Montessoris I (in: Montessori – Forum, VIII/12, Bayern  2000, s. 12–17);

Aktuelle Paralellen des tschechischen Musikunterrichts und Pädagogik Maria Montessoris II (in: Montessori – Forum, VIII/13, Bayern 2001, s. 12–18);

Musikalisches Werk im Zusammenhang mit den musischen Aktivitäten der Kinder (in:  Montessori – Forum, IX/4, Bayern 2001, s. 14–27);

Integrační možnosti v přípravě učitelů hudební výchovy (in: Multidisciplinární komunikace v hudební a polyestetické výchově. Praha 2001, s. 102–113);

Piosenka ludowa w wychowaniu muzycznym na drugim stopniu szkoły podstawowej (in: Ludowość i tradycja wychowania muzycznego na różnych szczeblach kształcenia, Katowice 2003, s. 37–46);

Prof. Luděk Zenkl a jeho podíl na profilaci české hudební pedagogiky  (in: Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století, Praha 2006, s. 121–127);

Hudební pedagog Luděk Zenkl (Kontexty hudební pedagogiky I., Praha 2007, s. 26–31);

Poslech hudby ve škole v pojetí Jaroslava Herdena  (in: Kontexty hudební pedagogiky I., Praha 2007, s. 194–198);

Princip integrace v současném systému hudebního vzdělávání (in: Kontexty hudební pedagogiky

II., Praha 2007, s. 7–9);

Musical fairy tales in children's musical activittes (in: Everything depends on a good beginning Jan Ámos Komenský, v tisku).

Literatura

I. Lexika

International Who's Who In Music and Musicians' Directory. 17th Edition (heslo Eva Jenčková, Cambridge 1999, s. 316). 

 
II. Ostatní (recenze publikací a projektů):

Drábek Václav: Inspirativní učebnice (Hudební výchova 1, 1992/93, č. 4, s. 71).

Korbel Václav: Proč bychom se netěšili ... (Hudební výchova 3, 1994/95, č. 1, s. 6).

Jakubcová Danica: Hudba a pohyb (Hudobný život 29, 1997, č. 11, s. 8).

Langsteinová Eva: Nemali by chýbať v knižnici (Múzy v škole 2, 1997, č. 2, s. 24). 

Jakubcová Danica: Bol to zážitok. Seminár pre učiteľov (Učiteľské noviny 47, 1997,  č. 26,

s. 9).  

Jakubcová Danica: Hudba a pohyb (Národna osveta, 1997, č. 16, příloha 3, s. V–VI).

Szakallová Katarína: K historickému vývoji rytmické a hudebně pohybové výchovy (2)

(Hudební výchova, 4, 1998, č. 2, s. 28). 

Váňová Hana: Inspirace zkušenějším, pomoc začínajícím. (Hudební výchova 4, 1998, č. 3, s. 45–46). 

Jakubcová Danica: Hudba v akci (Učiteľské noviny, XLIX, č. 26, 1999, s. 12).

Šimáková Jana: Recenze publikace Hudba a pohyb ve škole (E-Pedagogium II/2003,

http://epedagog.upol.cz).       

Zenkl Luděk: Hudební přínos dětských písní v metodických publikacích Evy Jenčkové

(in: sborník Vokální tvorba a Rok české hudby 2004, Plzeň 2004, s. 144–148).

Zenkl Luděk: S kyticí v ruce pro Evu Jenčkovou (Hudební výchova 17, 2009, č. 1, s. 12–

16). 

 

Karel Steinmetz

Text

Datum poslední změny: 1.4.2009